Ceza HukukuMakalelerimiz

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Halk arasında ‘’Sabıka Kaydı’’ olarak da bilinen Adli Sicil Kaydı, kişiler hakkında verilmiş bir ceza hükmünün olup olmadığı hususunun başta kamu kurumları olmak üzere birçok farklı kurum ve kuruluşça öğrenilmesine vesile olan bir kayıttır.

E-Devlet, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Kaymakamlıklar vasıtasıyla alınabilen bu kayıttaki açıklamalar ciddi önem arz etmekte olup bu yazımızda Adli Sicil Kayıtları’nın silinmesi hakkında yol gösterici nitelikte kapsamlı cevaplar yer almaktadır.

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Adli Sicil Kaydı, şahıslar hakkında Ceza Mahkemelerince verilmiş ceza veya güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yer aldığı bir kayıt sistemidir. Başka bir deyişle, şahısların işlemiş oldukları suçların ve bu suçların infazına ilişkin hususların kayıt altına alındığı sisteme Adli Sicil Kaydı denilmektedir. Halk arasında ‘’Sabıka kaydı’’ olarak da bilinen bu kayıtta yer alan kayıtların bazı durumlarda silinmesi mümkün değilken bazı durumlarda da silinmesi mümkündür.

Adli Sicil Kaydına İşlenen Bilgiler

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere; Adli Sicil Kaydı’na, Ceza Mahkemelerince verilmiş kesin nitelikteki ceza veya güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler işlenmektedir. Bu hususların Adli Sicil (sabıka) Kaydı’nda yer alabilmesi için evleviyetle ceza veya güvenlik tedbirlerine ilişkin kararların kesinleşmiş olması gerekmektedir. Kesinleşmiş karardan anlaşılması gereken şudur:

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Ceza Mahkemelerince verilmiş olup da kesinleşmiş ceza veya güvenlik tedbirleri kararlarının Adli Sicil Kaydı’na işlenebileceğini belirtmiş olsak da bu demek değildir ki işbu kesin kararların tümü bu kayıt sistemine işlenebilir.

Başka bir deyişle, şahıslar hakkında verilen kesinleşmiş ceza veya güvenlik tedbirlerine ilişkin kararların hepsi Adli Sicil Kaydı’nda gözükmemektedir.

Bu hususta tek bir istisna vardır ki, bu karar her ne kadar kesinleşmiş bir karar olsa da Adli Sicil Kaydı’nda gözükmez: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı.

HAGB kararı kesinleşmiş bir karar olsa dahi Ceza Hukuku kapsamında bir mahkumiyet kararı sayılmadığı için Adli Sicil Kaydı’na işlenmeyecektir. Nitekim HAGB kararlarının mahiyeti şu şekildedir:

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Mamafih HAGB kararları Adli Sicil Kayıtları’na işlenmemekle birlikte memuriyete engel de değildir. Yüksek Mahkemenin yerleşik içtihadına bakacak olursak;

Danıştay 12. Dairesi – 09.07.2008 tarihli 2007/2534 E. 2008/ 4502 K.

“… Davacı hakkında mahkûmiyet kararı veren Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede; davacının durumunun Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi kapsamında olduğu ve bu maddede aranan koşulların gerçekleşmiş olduğu sonucuna ulaşılarak sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilmesinin karşısında, hükmün sanık hakkında sonuç doğurmayacağının anılan maddede açıkça belirtilmiş olması nedeniyle davacının memuriyetine engel bir mahkûmiyet hükmünün bulunduğundan söz etme olanağı kalmamıştır…”

Adli Sicil Kaydı Memuriyete Engel Teşkil Eder Mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, Devlet Memurluğuna alınacak kişilerde aranacak genel ve özel şartların düzenlediği 48. maddesi;

‘’… Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak…”

hükmünü amirdir.

Buna istinaden; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılanlarla, verilen hapis cezasının süresine bakılmaksızın affa uğramış olsalar bile yukarıda sayılan nitelikteki suçlardan hüküm giymiş olanların Devlet memuru olamayacakları izah edilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri – 17/11/2011 T., 2007/2368 E., 2011/1214 K.

‘’… Anılan maddede sayılan nitelikteki suçlardan hüküm giymiş olanların, memnu hakların iadesi kararı almasının devlet memuru olabilme koşullarını sağlama bakımından bir hak doğurmadığı…’’

Adli Sicil Kaydı Nereden ve Nasıl Alınır?

Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki Adli Sicil Bürolarından, Kaymakamlıklardan ve E- Devlet üzerinden Adli Sicil Kaydı’nızı alabilirsiniz.

Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki Adli Sicil Bürolarına müracaat ederek Adli Sicil Kaydı talep ettiğiniz takdirde talebiniz kısa bir süre içerisinde hızlı bir şekilde yerine getirilecektir.

E-Devlet üzerinden adli sicil belgesi alabilmek için; E-Devlet’e giriş yapmalı, Arama Motoru’na ‘’Adli Sicil Sorgulama’’ yazmalı, çıkan sayfadaki bilgilendirme kutucuklarını işaretleyip ‘’Devam Et’’ seçeneğini tıklamalı, gelen ekrandan ‘’Adli Sicil Kaydı Sorgulama Formu’’ doldurup ‘’Devam Et’’ seçeneğine tıklamalısınız. Bu adımların sonucunda Adli Sicil Kaydınız karşınıza çıkacaktır.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Mahkum olunan cezaya ait kayıt, hükümlü kişi tarafından ceza infaz edildikten sonra işbu kayıt Adli Sicil (sabıka) Kaydı’ndan silinerek arşiv kaydı denilen farklı bir kayıt sistemine resen işlenir. Arşiv Kaydı denilen bu kayıtta yer alan kayıtlar, kaydın işlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yılın geçmesiyle silinir.

Adli Sicil Arşiv Kaydı’nın silinmesi işlemini bizzat yapabileceğiniz gibi bir avukat aracılığıyla da gerçekleştirebilirsiniz.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTEMDE BULUNAN : ……………. (TCKN: …………)

….. Mah. ……. Sk. …/… (İLÇE) / (İL)

VEKİLİ : Av. Çağrı AYBOĞA

KONU : Müvekkile ait Adli Sicil Kaydı’nın silinmesi istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Ekte sunmuş olduğumuz adli sicil kaydından da görüleceği üzere müvekkilin almış olduğu tüm cezaların infazı tamamlanmış, tüm cezalar infaz edilmiş duruma gelmiştir. (Ek-2)

Mahkeme tarafından verilen tüm cezalar infaz edilmiş ve gerekli tüm yasal süreler geçmiş olmasına rağmen müvekkilin sabıka kaydında halen bu cezalara dair bilgilerin görünüyor olması müvekkilin mağduriyetine sebep olmaktadır.

Müvekkilin Adli Sicil Kaydı’nda bu bilgilerin olması hem iş hayatını hem de diğer sosyal hayatını olumsuz etkilemektedir. Resmi veya özel olarak yapacağı herhangi bir işlemde hak kaybına ve mağduriyete uğramaması için müvekkilin adli sicil kaydında görülen ve ekte sunmuş olduğumuz sabıka kayıtlarını silinmesini talep etmekteyiz.

SONUÇ ve İSTEM :

Yukarıda izah ettiğimiz ve resen dikkate alınacak nedenlerle birlikte; müvekkilin Adli Sicil Kaydı’nda yer almasında herhangi bir hukuka uyarlık bulunmayan tüm kayıtların, meselenin kişisel önemi ve aciliyeti de göz önünde bulundurularak Adli Sicil Kayıtları’ndan ivedilikle silinmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim.

…/…/…

Talepte Bulunan Vekili

Av. Çağrı AYBOĞA

EK :

  1. Vekaletname Sureti
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı Sabıka kaydı

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Ne Kadar Sürer?

Bir vatandaşın bizzat kendisinin Adli Sicil Kaydı’nı sildirmesi bir ayı bulmaktadır. Adli Sicil Kaydı’nın silinmesi için gerekli evrakların temini safhası, sürelerin hesaplanması ve ilgili kuruma yapılacak başvuruda aranan şartların yapılması titizlikle yaklaşılması gereken teknik konulardır.

Bu teknik hususların vatandaşlar tarafından bilinememesi gayet normal olup Adli Sicil Kaydı’nın silinmesi işlemlerini eksiksiz ve daha kısa sürede yapmak isteyen vatandaşlarımız büromuzu arayarak hukuki danışmanlık hizmeti alabilirler!

Bu içerik, Av. Çağrı AYBOĞA ve Stj. Av. Haktan Erdinç SERT tarafından oluşturulmuştur.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara