Makalelerimiz

İbraname Örneği

İbraname Nedir?

Alacaklı tarafın borçludan veya her iki tarafın birbirinden herhangi bir alacak verecek ilişkisi kalmadığını delillendirmek amacıyla imza edilen belgedir. Temize çıkma, aklanma gibi anlamları da vardır.

İbraname Örneği

Alacaklı olduğum …………….. şahsından bütün ……….. TL tutarındaki alacağımı tahsil etmiş olup kendisi ile aramızda herhangi bir alacak verecek ilişkisi kalmadığını beyan edip ………….. şahsını ibra ederim.

Alacaklı

…………….

Avukat İbraname Örneği

DOSYA NO : 4. ACM 2018/299

1. ACM 2017/474 E.,

8. AS.C.M 2018/955 E.

BORÇLU : Mustafa ….., Emrah …….

Yukarıda dosya numarası ve borçlusu belirtilen dava dosyalarındaki iş takibinden dolayı hiçbir hak ve alacağım kalmamış olup borçluları ibra ederim. Söz konusu davaların vekalet ücretine ilişkin anlaşılan meblağ tarafıma ödenmiştir.

../../…

Alacaklı Avukat

Av. Çağrı AYBOĞA

İşçi İbraname Örneği

İşçinin

Adı-Soyadı :

SSK Sicil No :

İşe Giriş Tarihi :

İşten Ayrılış Tarihi:

KIDEM SÜRESİ :

AYRILIŞ ŞEKLİ :

AYLIK ÜCRET :

AÇIKLAMA :

ÖDEMELER NET ÖDENEN (TÜRK LİRASI)

Maaş Diğer Haklar

Kullanılmayan İzin Ücreti

Özel Kesinti

Toplam

…………………………………………..’den kendi isteğimle istifa ediyorum. Bu işyerindeki çalışmış bulunduğum ……………………………. tarihinden …………………………. tarihine kadar geçen çalışma sürem içindeki bütün ücretlerimi ve her türlü sosyal hakkım ile hafta ve genel tatil günlerine ait ücretlerimi ayrıca yapmış olduğum fazla mesai ücretlerim ile yıllık izin ücretlerimi, ulaşım ve yemek bedelimi eksiksiz olarak nakden aldım.
İşyerinden, kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan hiçbir şekil ve nam altında bir alacağım kalmadığını maddi ve manevi her hangi bir hak talebinde bulunmayacağımı beyanla işyerini geçmişe dönük olarak da İBRA ederim.

…../…./…….

İbra Edenin

Adı-Soyadı :

İmzası :

Adresi :

Telefonu :

İcra İbraname Örneği

Ankara …. İcra Müdürlüğünün 2022/…..E. Sayılı dosya borçlusu …’dan dosya borcuna mahsuben 2.000,00EURO (İkiBinEuro) Avukat tarafından tahsil edilmiştir.

Dosya borcuna ilişkin yapılan tahsilâtın tamamı Avukattan elden, nakit teslim alınmıştır. Dosya borcunun yukarıda yazılı miktar yönünden tahsil edildiğini ve tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan eder, bu miktar yönünden Avukatı gayri kabili rücu ibra ettiğimi beyan ederim.

Alacaklı

İbraname Ne İçin Kullanılır?

İbranamenin kullanım amacı taraflar arasındaki ilişkinin niteliğine göre değişiklik gösterse de genel olarak; tarafların birbirlerine karşı herhangi bir alacak talebinde bulunmalarını engellemek için imza edilir.

Yani, kişinin borcunu ödediğine dair alacaklısından aldığı bir imzadır. Bu imzalı belge sayesinde borçlu ileride meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda kendisini güvenceye alır.

İbraname Kimler Tarafından Düzenlenebilir?

İbraname konu olduğu ilişkideki alacaklı ve borçlu arasında düzenlenecektir. Çoğu zaman alacaklı birinci tekil şahıs hitabıyla yazar.

İbranamenin Şartları Nelerdir?

Diğer ilişkilerdeki ibranamelerden ziyade kanun koyucu özellikle işçi ve işveren arasındaki ibranameleri detaylıca düzenlemiştir.

TBK m.420’de işçi-işveren ibranamesine ilişkin geçerlilik şartları sayılmıştır. Bu düzenlemeye göre;

  • İbraname yazılı olmalıdır. Bu yazılı metnin altında kesinlikle işçinin imzası olmalıdır. Islak imzalı belge dışındaki diğer sms, e-mail, sesli mesaj gibi argümanlar kabul görmeyecektir.
  • İş sözleşemesinin sona erdiği tarihten itibaren en az 1 ay geçtikten sonra imzalanmalıdır. Bu düzenleme ile kendisinden daha güçlü işveren karşısında güçsüz konumdaki işçi korunmak istenmiştir. Sözleşmenin sona ermesi aşamasında işçiyi korkutarak ibraname imzalanmasının önüne geçilmiştir.
  • Her alacak kalemi adı ve miktarıyla birlikte tek tek yazılmalıdır.
  • İşçiye yapılacak bütün ödemeler, işçinin adına açılmış olan bir banka hesabına yapılacaktır.

Bu içerik, Av. Çağrı AYBOĞA ve Stj. Av. Yavuz Baturhan YILDIRIM tarafından oluşturulmuştur.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara