İş ve Sosyal Güvenlik HukukuMakalelerimiz

İş Sözleşmesinin İkale Yoluyla Feshi

İkale sözleşmesiyle fesih, sözleşmenin sona erdirilmesi anlamına gelir ve sözleşmenin feshedilmesi taraflar arasındaki anlaşmazlık, sözleşmenin belirtilen sürenin dolması veya taraflardan birinin sözleşmeyi feshetme hakkını kullanması gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir.

İkale genel olarak işverenin işletmesindeki aldığı kararla değişik yapması, küçültme ya da iş yeri veya iş departmanı kapatmalarında yargıya gitmeden, uzlaşma yoluyla iş sözleşmesinin sona erdirmesinde kullanılan hukuki bir müessesedir. Her durumda uygulanacak bir yol olarak görülmemelidir.

İkale Sözleşmesi Nedir?

Anayasadan kaynaklanan sözleşme özgürlüğü ilkesine dayanılarak iş akdi hangi türde yapılmış olursa olsun tarafların anlaşmasıyla kural olarak her zaman sona erdirilebilir, buna ikale sözleşmesi denir.

Tarafların anlaşmasıyla iş akdinin sona erdirilmesi bir fesih sayılmaz çünkü fesih tek taraflı irade beyanıyla sözleşmeyi sona erdiren bir işlemdir. Buna karşılık ikale birbirine uygun iki iradenin birleşmesiyle oluşur.

İş akdinin feshine bağlanan hukuki sonuçlar sözleşmenin anlaşmayla sona erdirilmesinde söz konusu olmaz işveren veya işçi tarafından yapılan fesih nedeniyle işçi lehine doğabilecek hakları, iş güvencesine ilişkin hükümlerin uygulaması ikale sözleşmesi durumunda mümkün değildir.

Yargıtay’a göre ikalenin geçerliliği konusunda tereddüt halinde işçi lehine değerlendirme yapılması gerekir İkale’de ödenmesi gereken tutarın belirlenmesinde somut olayın özellikleri işçinin iş güvencesinin kapsamına girip girmemesi, ikale sözleşmesi yapma konusunda icabın işçiden veya işverenden gelmesi de etkili olacaktır. Kısaca ikale’de olayın özelliğine göre takdir edilecek makul bir yararının sağlanması gerekmektedir.

İkale sözleşmesi, taraflar arasındaki bir anlaşmazlığın veya uyuşmazlığın çözümünde kullanılan bir sözleşmedir. Taraflar, ikale sözleşmesi ile uyuşmazlıklarını mahkemeye taşımak yerine, sorunu aralarında çözmeyi kabul ederler. İkale sözleşmesi, tarafların anlaşmasıyla sonuçlanır ve sözleşme hükümlerine uyulması halinde, taraflar arasındaki uyuşmazlık sona erer.

İkale sözleşmesi, birçok alanda kullanılabilir, örneğin iş sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, kira sözleşmeleri vb. gibi sözleşmelerde kullanılabilir.

İkale sözleşmesinde, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne dair detaylı bir şekilde hüküm bulunur. İkale sözleşmesi ile taraflar, mahkemeye gitmeden, kendi aralarında sorunu çözebilirler.

İkale sözleşmesi, gayrimenkul kiralamalarında da yaygın olarak kullanılan bir sözleşme türüdür. İkale sözleşmesi, kiracı ve ev sahibi arasında yapılan bir anlaşmadır ve belirli bir süre boyunca kiracının belirli bir mülkü kullanmasına izin verir.

Bu sözleşme, genellikle işyeri, konut veya arsa gibi mülklerin kiralanması için kullanılır.
İkale sözleşmesinde, kira süresi, kira bedeli, kiracının mülkü kullanma koşulları ve mülkün durumu gibi konular ayrıntılı bir şekilde belirtilir.

İkale sözleşmesi, kiracı ve ev sahibi arasındaki hak ve yükümlülükleri açık bir şekilde tanımlar ve her iki tarafın da sözleşmeye uygun davranmasını sağlar.

İkale sözleşmesi iş sözleşmesinin sona erdirmeye yönelik olduğundan, işçinin açacağı işe İade davası kural olarak reddedilir ancak sözleşmenin bazı koşullarında işe iade davası öngörülmüş buna rağmen uyulmamış ise ikale geçersiz olur o halde ikale sözleşmesinin diğer sözleşmeler gibi sözleşmeden dönme ya da irade bozuklukları ile ilgili hukuki sonuçlara açıktır

İkale sözleşmesiyle birlikte ihbar ve kıdem tazminatları ilk olarak ödenir, ancak sözleşmeyle bu genişletilebilir

İkale sözleşmesi, tarafların haklarını korurken, aynı zamanda uzun ve maliyetli bir mahkeme süreci yerine kısa ve basit bir çözüm sunar. Taraflar, ikale sözleşmesi ile uyuşmazlık çözümü için daha hızlı ve daha ekonomik bir yöntem elde ederler.

İkale Sözleşmesinin Kapsamı ve Şartları Nelerdir?

İkale sözleşmesi, işveren ve çalışan arasındaki mevcut uyuşmazlığı çözmek için imzalanan bir sözleşmedir. İkale sözleşmesi ile taraflar arasındaki iş ilişkisi sona erdirilir ve uyuşmazlık sona erdirilir. İkale sözleşmesinin şartları şunlardır:

 1. Tarafların Anlaşması: İkale sözleşmesi, tarafların serbest iradesi ile imzalanan bir sözleşmedir. İşveren ve çalışan, sözleşmeye gönüllü olarak imza atarlar.
 2. Makul Yaranın Varlığı: İkale sözleşmesinde makul yarardan kasıt; işçinin ikale sözleşmesi yapması halinde fazladan bir menfaat menfaat kazanabilmesidir. İşçiye anlaşarak işten ayrılması teklif edilmiş ise, sadece hak etmiş olduğu tazminatlar değil, ek bir menfaat sağlayabilmelidir de. Zira işçiye hak ettiği kıdem ve ihbar tazminatı gibi ödemelerin yapılması zaten İş Kanunu’nca zorunludur.
 3. Uyuşmazlığın Varlığı: İkale sözleşmesi, mevcut bir uyuşmazlık veya ihtilafın varlığına dayanır. İkale sözleşmesi, tarafların herhangi bir yasal haklarını etkilemez ve çözüm yolu olarak seçilir.
 4. Tarafların Yetkili Olması: İkale sözleşmesi, tarafların yetkili kişileri tarafından imzalanmalıdır. İşveren, işverenin yetkilendirdiği kişi veya kişiler tarafından imzalanabilir. Çalışan ise, çalışanın kendisi veya onun yetkili temsilcisi tarafından imzalanabilir.
 5. Belirlenmiş Şartlar: İkale sözleşmesi, çözüm yolu olarak belirlenen şartları içermelidir. Sözleşme, tarafların karşılıklı haklarını, sorumluluklarını ve taahhütlerini belirlemelidir.
 6. Hukuki Geçerlilik: İkale sözleşmesi, hukuki geçerliliğe sahip olmalıdır. Tarafların yasal haklarını ihlal etmemeli ve yasalara uygun olmalıdır.

İkale sözleşmesi, işveren ve çalışan arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran bir çözüm yoludur. Ancak, tarafların haklarını korumak için sözleşme şartlarını dikkatlice incelemeleri ve anlamaları önemlidir. Bu nedenle, tarafların bir avukata danışması ve ikale sözleşmesini imzalamadan önce dikkatli bir şekilde incelemeleri tavsiye edilir.
İkale sözleşmesinin şartları ve kapsamı, tarafların anlaşmasına göre değişebilir.

Bu nedenle, ikale sözleşmesi hazırlanırken, sözleşmenin hükümlerinin yasalara uygun olması ve tarafların hak ve yükümlülüklerini doğru bir şekilde tanımlaması önemlidir.

İkale Sözleşmesiyle Fesihte Kıdem Tazminatı ve İşsizlik Maaşı Alınabilir Mi?

İkaleye başvurulduğunda yasal olarak kıdem ve ihbar tazminatları ortadan kalkmakta, iş güvencesinde elde edilecek haklar kaybedilmekte, 4447 sayılı Yasa ile işsiz kalan işçinin İş-Kur’dan alacağı işsizlik ödeneği tehlikeye girmektedir.

Yargıtay bu konuda ikale sözleşmesinde işçi tarafından imzalanması için işçinin “uygun bir yararının” bulunması gerektiğini aramaktadır.

Şayet işverenler kötü niyetli yaklaşımda bulunup işçinin uygun yararı gözetmeden sadece iş güvencesinden kurtulma yolu esas alınmış ise, Yargıtay’ın isabetli bir şekilde bu sözleşmelere şüpheyle yaklaşmasına sebep olmuştur.

Yargıtay 22. HD’nin emsal sayılan 01.03.2016 tarih ve 2016/3402 E 2016/6001 K. sayılı ilamında da belirttiği üzere,

“Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. İş sözleşmesinin ikale ile sona erip ermediği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan iş güvencesi hükümleri işçiyi işverenin feshine karşı koruma amacını taşımaktadır. Sözleşmenin işverenin feshi dışındaki bir sebeple sona ermesi halinde iş güvencesi hükümleri uygulanamaz. Bu bağlamda sözleşme ikale (bozma sözleşmesi) ile sona ermişse işçi iş güvencesi hükümlerine dayanarak feshin geçersizliğine karar verilmesini talep edemeyecektir. İkale, sözleşmenin tarafların ortak iradeleriyle sona erdirilmesidir. Niteliği itibariyle bir sözleşme olması sebebiyle ikale tarafların serbest iradelerine dayanmalıdır. Ayrıca ikale teklifi işverenden gelmişse kanuni tazminatlarına ilaveten işçiye ek bir menfaatın sağlanması (makul yarar) gerekir. Aksi halde iş sözleşmesinin ikale ile sona erdirildiğinden söz edilemez.”

Yargıtay 9.HD. 26.11.2015 gün 2015/22987 E, 2015/33603 K. sayılı ilamında İş ilişkisi taraflardan her birinin bozucu yenilik doğuran bir beyanla sona erdirmeleri mümkün olduğu halde, bu yola gitmeyerek karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirmelerinin nedenleri üzerinde de durmak gerekir. Her şeyden önce bozma sözleşmesi yapma konusunda icapta bulunanın makul bir yararının olması gerekir.

Bu noktada, işveren feshinin karşılıklı anlaşma yoluyla fesih gibi gösterilmesi suretiyle iş güvencesi hükümlerinin bertaraf edilmesi şüphesi ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla irade fesadı denetimi dışında, tarafların bozma sözleşmesi yapması konusunda makul yararının olup olmadığının da irdelenmesi gerekir.

Makul yarar ölçütü, bozma sözleşmesi yapma konusundaki icabın işçiden gelmesiyle işverenden gelmesi ve somut olayın özellikleri dikkate alınarak ELE ALINMALIDIR. Dairemizin 2008 yılı kararları bu yöndedir

İkale sözleşmesiyle işçiye kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra, iş güvencesine yakın bir miktarda tazminat ödenmesi, ikale sözleşmesine duyulan inancı pekiştirecektir.”

İkale ile işsizlik ödeneği yok olur. İkale ile işten ayrılan işçi için, genel uygulamaya baktığımızda SGK’ya verilen işten ayrılma bildirgesinde, işten ayrılış nedeni olarak “diğer nedenler” olarak bildirilmektedir. Ancak, iş akdi fesih edilen işçinin işsizlik ödeneğinden yararlanması için, çıkış nedeninin “işveren tarafından yapılan fesih olarak gösterilmesi” gerekmektedir.

İkale Sözleşmesiyle Nasıl Fesih Yapılır?

İkale sözleşmesinin feshedilmesi için öncelikle, sözleşmede belirtilen fesih şartlarına uyulması gerekir. Bu şartlara göre, fesih süreci başlatılmalı ve taraflar birbirleriyle iletişim kurarak sözleşmenin feshedilmesi hakkında anlaşmalıdır.

İş sözleşmesinin ikale sözleşmesi ile sona erdirilmesi, fesih değildir. İş sözleşmesinin sonlandırılması ile ikale sözleşmesi arasında birtakım farklı sonuçlar vardır.

Fesih, tek taraflı irade beyanı ile sözleşmeyi sona erdiren bir borcu yenilik doğuran hak iken; ikale sözleşmesi, karşılıklı iki iradenin birbirine uygun şekilde birleşmesiyle meydana gelir. Bu nedenlerle iki sözleşmenin sonuçları aynı olmamaktadır.

İş akdinin feshinin ardından ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda, feshin geçerliliğine dair ispat yükü işverene aittir. Buna karşın iş akdinin ikale ile bozulmasının ardından, eğer işçi ikale sözleşmesinin geçersizliğini ileri sürecek ise, bu hususta ispat yükü işçinin üzerinde olacaktır.

Özetle ikale, bir fesih biçimi olmayıp, hukuki görünümü ve neticeleri fesihten farklıdır.

Eğer sözleşmede fesih şartları belirtilmemişse, sözleşmenin feshedilmesi için genellikle tarafların yazılı olarak birbirlerine bildirimde bulunması gerekmektedir.

Örneği: 2 ay önceden yazılı bildirimle sözleşme feshedilebilir. Sözleşmenin feshedilmesiyle ilgili taraflar arasındaki anlaşmazlıklar çözülemiyorsa, taraflar genellikle bir hukuk danışmanına veya avukata başvurarak hukuki bir çözüm yolu ararlar. Ayrıca belirli koşullar altında, tarafların sözleşmeyi feshetmeleri için mahkemeye başvurmaları da mümkün olabilir.

İkale Sözleşmesiyle İş Akdinin Feshinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İkale sözleşmesinin feshinde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • Fesih şartlarına uyulması: İkale sözleşmesi fesih şartlarını içerir. Bu şartlara uygun olarak hareket edilmeli ve sözleşme feshedilmeden önce belirtilen süreler ve şartlar dikkate alınmalıdır.
 • Yazılı bildirim: Sözleşmenin feshedilmesi için genellikle yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu bildirimin belirli bir formatta yazılması gerekmeyebilir ancak sözleşmede belirtilen bilgilere ve tarihlerin doğru bir şekilde yer alması önemlidir.
 • Tarafların haklarının korunması: Sözleşmenin feshedilmesi sırasında tarafların hakları korunmalıdır. Özellikle, kiralayanın mülkünü geri alması, kiralayanın depozito veya diğer ödemelerinin iadesi gibi konulara dikkat edilmelidir.
 • Hukuki danışmanlık: Sözleşmenin feshiyle ilgili herhangi bir anlaşmazlık durumunda, tarafların hukuki danışmanlık alması önerilir. Hukuki bir uzman, taraflara yasal haklarını ve sözleşme hükümlerini anlatarak uygun bir çözüm yoluna gitmelerine yardımcı olabilir.
 • Sözleşmenin yazılı olarak düzenlenmesi: İkale sözleşmesi, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen önemli bir belgedir. Bu nedenle, sözleşmenin yazılı olarak düzenlenmesi ve tarafların imzalaması önerilir.
 • Sürecin adil ve açık olması: İkale sözleşmesinin feshi süreci adil ve açık olmalıdır. Tarafların birbirleriyle açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmaları, anlaşmazlıkları çözmek için mümkün olan en iyi çözümü aramaları ve yasalara uygun davranmaları önemlidir.

Özetle, ikale sözleşmesinin feshi sürecinde tarafların sözleşmenin hükümlerine uygun davranmaları, yazılı bildirimde bulunmaları, tarafların haklarını korumaları, hukuki danışmanlık almaları, sözleşmenin yazılı olarak düzenlenmesi, sürecin adil ve açık olması gibi dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır.

Neden Uzman Desteği Almalısınız?

İkale sözleşmesi, iki taraf arasında belirli bir durumun sonlandırılmasına ilişkin bir anlaşmadır. Bu nedenle, bir tarafın sözleşmeyi feshetmesi durumunda hukuki sonuçlar doğurabilir.

İkale sözleşmesi feshi sırasında Ayboğa+Partners Avukatlık Bürosu ekibimiz aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

 • Sözleşmenin hükümlerinin anlaşılması: Hukuk uzmanı, sözleşmenin hükümlerinin anlaşılmasına yardımcı olabilir ve fesih sürecinde tarafların ne yapabileceği konusunda rehberlik edebilir.
 • Fesih sebeplerinin belirlenmesi: İkale sözleşmesinin feshedilmesinin gerekçeleri olabilir. Hukuk uzmanı, sözleşmenin feshedilmesinin yasal dayanağını belirleyebilir ve taraflara bu konuda tavsiyelerde bulunabilir.
 • Fesih işleminin doğru yürütülmesi: İkale sözleşmesinin feshedilmesi, belirli bir süreç gerektirir. Hukuk uzmanı, bu sürecin doğru bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir ve tarafların gerekli adımları atmasını sağlayabilir.
 • Tarafların haklarının korunması: İkale sözleşmesinin feshi sırasında tarafların haklarının korunması önemlidir. Hukuk uzmanı, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini anlamalarına ve korunmalarına yardımcı olabilir.
 • Olası hukuki sonuçların değerlendirilmesi: İkale sözleşmesinin feshi, taraflar arasında hukuki sonuçlar doğurabilir. Hukuk uzmanı, tarafların olası hukuki sonuçlarını anlamalarına ve bu konuda uygun bir strateji oluşturmalarına yardımcı olabilir.

İkale Sözleşmesi Örneği

İKALE SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR

İşbu Sözleşme, …….. adresinde faaliyet gösteren “….” (İŞVEREN) ile …. tarihli, iş sözleşmesi ile … adresinde mukim ….. arasında imzalanmış bulunmaktadır.

İŞÇİ ve İŞVEREN ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2) KONU

İşbu Sözleşme taraflar arasında …. tarihinden bu yana sürmekte olan iş akdi ve iş ilişkisinin karşılıklı olarak anlaşma yoluyla feshedilmesinin maddi sonuçlarının düzenlenmesine ilişkindir. Taraflar karşılıklı görüşmelerde bulunmuş ve iş akdi ve iş ilişkisinin bu şekilde sonlandırılması için özgür iradeleri ile karar vererek işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir. Bu bağlamda, Taraflar işbu Sözleşmenin hükümleri çerçevesinde iş akdinin anlaşma yoluyla sona erdirilmesine ilişkin her türlü hak ve alacağı düzenlediklerini, birbirlerinden başkaca talepleri olmadıklarını kabul ve beyan ederler.

3) ÇALIŞMA SÜRESİ VE ŞEKLİ

İŞÇİ, İş Sözleşmesi uyarınca, …. tarihinden bu yana İŞVEREN bünyesinde görev yapmaktadır. İŞÇİNİN İŞVEREN bünyesinde son görev tarihi …. ’dir. Taraflar arasındaki İş Sözleşmesi’nden kaynaklanan tarafların tüm hak ve yükümlülükleri son görev tarihi olan …. tarihine kadar devam eder. Son görev tarihinde taraflar arasındaki İş Sözleşmesi sona erecektir.

4) ÜCRET

İŞÇİYE ödenen en son aylık ücret tutarı ve ödeme detayı işbu Sözleşmenin ekinde bulunan hesap pusulasındaki gibi olduğunu taraflar kabul eder.

5) HÜKÜMLERİ

a) İŞÇİ, İş Sözleşmesi’nin sona erdiği, son görev tarihinde varsa, iş amacıyla kendisine zimmetli olarak teslim edilmiş bulunan materyali/eşyayı İŞVERENE tutanak karşılığı teslim edecektir.

b) İŞVEREN, işbu Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen İŞÇİNİN son görev tarihine kadar İŞÇİYE aylık ücretini ilgili ayın sonunda ödemeye devam edecek olup, İŞÇİNİN, İŞVEREN nezdindeki banka hesabına kıdem tazminat olan [●]TL üzerinden net [●] TL tutarında kıdem tazminatı, net [●] TL tutarında ihbar tazminatı, [●] gün kullanılmamış yıllık izin ücretlerine denk gelen net [●]- TL karşılığı olarak toplamda net [●] TL ve tarafların karşılık anlaşması nedeniyle İŞVEREN ek tazminat olarak İŞÇİNİN 4 aylık maaşına eşit net [●] -TL ödeyecektir. İŞVEREN kıdem tazminatı, ihbar tazminatına ve kullanılmamış yıllık izin ücretini denk gelen toplam net [●] -TL’yi …. tarihinde ödeyecektir, İŞVERENİN İŞÇİYE ek tazminat olarak ödeyeceği miktarı ise İŞVERENİN …. tarihinde ödeyeceği konusunda taraflar karşılıklı mutabakata varmışlardır.

c) Taraflar arasındaki hizmet akdinin sona ermesi neticesinde, İŞÇİ yukarıda sayılan ödemelerin gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalacak net tutarının kendisine ödenmesi kaydıyla; İŞÇİ İŞVEREN nezdinde çalıştığı süre içerisinde hak etmiş olduğu tüm ücret, genel tatil ve ulusal ve dini bayram günlerinde yapmış olduğu çalışmalara ilişkin ücretler ile fazla çalışma ücretlerinin tamamını aldığını, haftalık ve ücreti ödenenler hariç yıllık izin haklarının tamamını kullandığını veya karşılığı ücretlerin tarafına ödendiğini kabul ve beyan eder.

d) İŞÇİ, İŞVERENDEKİ çalışmasından doğan hak etmiş olduğu tüm sosyal hak ve alacaklarının tarafına ödendiğini, 5.b. maddesinde belirtilen yasal kesintiler yapıldıktan sonra ödenecek kıdem, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ve tarafların karşılıklı mutabakatı uyarınca ek tazminat olarak İŞÇİNİN 4 aylık maaşına denk gelen net [●] -TL haricinde, maddi ve manevi tazminat, kötü niyet tazminatı veya fazlaya ilişkin başkaca hiçbir hak veya alacağının bulunmadığını kabul ve beyan eder.

e) İŞÇİ iş sözleşmesinin sona ermesinin maddi sonuçlarının işbu Sözleşmede yer aldığı şekilde düzenlenmesi hususunda mutabakatı olduğunu, net [●]-TL …. tarihinde ve net [●] -TL’nin ise …. tarihinde tahsil etmekle kanunlardan ve İş Sözleşmesi’nden doğmuş veya doğacak ücret ve sair her ne nam altında olursa olsun hiç bir hak, tazminat ve alacağı bulunmayacağını, ve ayrıca, İŞVEREN’i en geniş anlamda ödeme tarihinde ibra edeceğini, bütün iddia, talep, takip ve işe iade davası da dahil her türlü dava haklarından da gayrikabili rücu feragat edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ancak, İŞÇİ, İŞVEREN aleyhine İş Kanunu’ndan doğan ve sair herhangi bir yasal müracaat yapar ve neticesinde işe iade edilmesi nedeniyle ödenebilecek tazminatlarda dahil olmak üzere herhangi bir nam altında tazminat veya sair alacak tahsil etmeye hak kazanırsa, yukarıda belirtilen ve iş akdinin karşılıklı olarak sona erdirilmesi nedeniyle kendisine ve /veya kendisi adına resmi kurumlara ödenen bilcümle bedellerin, ödeme tarihinden itibaren işletilecek mevduata ödenen en yüksek faiz ile birlikte İŞVEREN tarafından herhangi bir yasal yola müracaat gerekmeksizin, kendisine yapılacak olan tüm ödemelerden mahsup edilebileceğini, mahsup neticesinde İŞVEREN lehine bir fark bulunması halinde, söz konusu meblağı hiçbir ihtar, ihbar veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın derhal İŞVEREN’e iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. İŞÇİ, ayrıca böyle bir halde İŞVEREN tarafından yapılacak yargılama giderleri ve avukata ödenecek olan ücretleri de aynen İŞVEREN’e ödeyeceğini kabul etmektedir.

f) İŞÇİ, kendisine çalışmış olduğu süre içerisinde görevi nedeniyle verilmiş veya herhangi bir şekilde vakıf olmuş olduğu şirket sırlarını iş bu Sözleşmenin imzalanarak iş sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirilmiş olmasından sonra dahi saklayacağını, İŞVEREN’in yazılı izni olmaksızın kendi kuracağı işlerde veya sonradan çalışacağı işverenler nezdinde bu bilgileri kullanmayacağını, her ne nedenle olursa olsun 3. kişi ve kurumlara açıklamayacağını kabul ve taahhüt eder. İŞÇİ, işbu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde İŞVEREN’e yukarıda 4. maddede tespit olunan brüt ücretin 4 aylık tutarı kadar cezai şartı defaten ödeyecektir. İŞÇİ, aynı zamanda şirket sırlarının kullanılmasından dolayı İŞVEREN’in uğrayacağı zararları da ödemeyi taahhüt etmektedir.

g) İŞÇİ, İŞVEREN’den herhangi bir fazla mesai alacağı bulunmadığını, kaldı ki yukarıda belirtilen tazminat tutarlarının fazla mesai dahil tüm alacak iddialarını karşıladığını kabul etmektedir.

5) TEBLİGAT ADRESLERİ

Taraflar tebligat adreslerinin işbu Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adresler olduğu ve değişiklikler yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece tarafların yasal tebligat adresleri olarak kabul edileceğini kabul ederler.

6) YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

Taraflar arasında işbu anlaşma nedeniyle doğacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7) SON HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme …. tarihinde, her iki tarafça okunup, kabul edilmek suretiyle iki nüsha olarak düzenlenip imza altına alınmış bulunmaktadır.

İŞVEREN İŞÇİ

Vekili Av. Çağrı AYBOĞA

Bu içerik, Av. Çağrı AYBOĞA ve Stj. Av. Serdar DEMİRAL tarafından oluşturulmuştur.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara