İcra HukukuMakalelerimiz

Konkordato Nedir, Şartları Nelerdir?

Konkordato; çeşitli sebeplerle işleri iyi gitmeyen, mali durumu bozulmuş olan ve bu nedenle borçlunun vadesi gelmiş olan borçlarını ödeyememesi veya ödeyememe tehlikesi altında olduğu durumda borçluyu korumak ve böyle bir konumda bulunan borçlunun alacaklıları arasındaki eşitliği sağlamak amacıyla getirilen bir icra ve iflas hukuku kurumudur.

Konkordato sürecinin iyi takip edilmesi, borçlu ve alacaklının hak kaybına uğramaması adına önemlidir. Konkordato projesinin hazırlanması, gerekli belgelerin mahkemeye sunulması, varsa bu belgelerdeki eksikliklerin giderilmesi gibi teknik hukuki bilgi gerektiren konularda icra ve iflas hukuku alanında uzman avukatlardan yardım alınması; hak kaybına uğrayan veya uğrayacağını düşünen kişiler bakımından faydalı olacaktır.

Ayboğa+ Partners Avukatlık Bürosu, gerek icra ve iflas hukuku alanında gerek hukukun diğer alanlarında müvekkillerine deneyimli avukatları sayesinde hukuki hizmet sunan bir hukuk bürosudur. Haklarının ihlal edildiğini düşünen kişiler, Ayboğa+ Partners Avukatlık Bürosuna başvurarak bu hak kayıplarının önüne geçebilir ve gereken hukuki desteği alabilirler.

Konkordato Nedir?

Alacaklıların sürece aktif bir şekilde katılamaması ve çeşitli başka sorunlar sebebiyle iflas erteleme kurumu 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun sonucunda borçluların mali durumlarının düzeltilerek ticari hayata katılımlarının iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılması aracına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu ihtiyaç sebebiyle kanun koyucu İcra ve İflas Kanununun 285 vd. maddelerinde düzenlemeye giderek konkordato kurumuna işlerlik kazandırmıştır.

Konkordato hem alacaklı hem borçluyu koruyan, borcunu ödeme niyetinde olmasına rağmen çeşitli sebeplerle ödeyemeyen borçlunun, alacaklılarıyla anlaşma sağlaması ve ticaret mahkemesinin onayı ile hüküm doğuran bir yeniden yapılandırma aracıdır.

İcra ve İflas Kanunu madde 285’e göre

“Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.”

İlgili kanun maddesinden hareketle, borçlunun çeşitli sebeplerle mali durumu bozulmuş olabilir veya malvarlığının aktifi, pasifleri ödemeye yeterli olmayabilir. Böyle bir durumda borcunu ödeme niyeti bulunan borçlu hakkında iflas kararı verilebilecek veya çabuk davranan alacaklılar alacağına kavuşurken diğer alacaklılar alacağına kavuşamayacaktır.

Bu sonuçları engellemek adına borçlu ile alacaklı, borcun zamana yayılarak veya belli bir oranda ödenmesi konusunda anlaşma yapabilirler. Bu anlaşmaya konkordato denir.

Konkordato anlaşmasının iflası önleyen bir yönünün olması borçlu lehine iken alacaklıların alacağına kavuşmasını sağlayan yönünün olması ise alacaklı lehinedir.

Konkordato Türleri Nelerdir?

Konkordatoyu çeşitli türlere ayırarak incelemek mümkündür.

Alacaklı ve borçlunun İcra ve İflas Kanunundaki düzenlemeler çerçevesinde anlaşarak yaptıkları konkordatoya resmi konkordato denmektedir.

Bunun yanı sıra borçlu ile alacaklının sözleşme serbestisi ilkesi gereğince anlaşarak yaptıkları konkordato anlaşmasına ise özel konkordato denmektedir.

Resmi konkordato olumlu oy vermiş olsun olmasın, kabul edildikten sonra bütün alacaklıları bağlamaktadır. Ancak özel konkordato sadece olumlu oy veren alacaklıları bağlar.

Resmi konkordato, üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;

 • adi konkordato,
 • iflastan sonra konkordato ve
 • malvarlığının terki suretiyle konkordatodur.

Bu ayrım aynı zamanda yapılış zamanına göre konkordato olarak da adlandırılmaktadır.

İcra ve İflas Kanununun 285-308. Maddeleri arasında düzenlenen konkordato adi konkordatodur. Adi konkordato anlaşması, iflasa tabi olup olmadığına bakılmaksızın bütün borçlular ile alacaklılar arasında yapılan anlaşmadır.

Adi konkordatoda borçlu, iflas etmeden önce konkordato talep ederse ve bu talep kabul edilip tasdik edilirse borçlu iflastan kurtulur. Bu sebeple adi konkordatoya iflas önleyici konkordato/iflas dışı konkordato denmektedir. İflastan sonra yani iflas içi konkordato ise hakkında iflas kararı verilmiş olan borçlunun talep ettiği ve bu talebin kabul ve tasdik edilmesinden sonra borçlu hakkındaki iflas kararının tamamıyla kaldırıldığı konkordato türüdür.

Kanunun 309. Maddesinde düzenlenmiştir. Son resmi konkordato şekli olan malvarlığının terki suretiyle konkordato ise alacaklılara borçlunun malvarlığının bir kısmı veya tamamı üzerinde tasarruf etme yetkisi veren konkordato türüdür.

İcra ve İflas Kanunu adi konkordatonun üç türüne yer vermiştir. Bunlar aynı zamanda yapılış biçimine göre konkordato olarak da ayrılabilirler. Bu konkordato türleri;

 • tenzilat konkordatosu,
 • vade konkordatosu ve
 • karma konkordatodur.

Tenzilat Konkordatosu

Tenzilat konkordatosu diğer bir adıyla yüzde konkordatosu, alacaklarının alacağın belli bir yüzdesinden vazgeçmeleri ve borçlunun ödemeyi bu anlaşılan yüzde üzerinden gerçekleştirdiği konkordato türüdür.

Vade Konkordatosu

Alacağın tamamının belirlenen başka bir vadede ödenmesinin kararlaştırıldığı konkordato türü, vade konkordatosudur.

Karma Konkordato

Alacaklı ve borçlunun hem alacağın yüzdesi hem de vadesi hakkında anlaşma yaptıkları konkordato türüne karma konkordato denir. Bu konkordato türünde alacaklı alacağın belli bir yüzdesinden feragat ederken aynı zamanda borçluya borcunu ödemesi için yeni bir vade tanınmıştır. Bu konkordato türünün uygulanabilmesi için borçlunun ekonomik olarak çok ağır şartlar altında bulunması gerekmektedir.

Kimler Konkordato Talep Edebilir?

Konkordato kurumundan önce varlığını devam ettiren iflas erteleme kurumuna sadece iflasa tabi borçlular başvurabilmekteydi. Yapılan düzenlemeler sonucu konkordatoyu iflasa tabi olup olmadığına bakılmaksızın vadesi gelen borcunu ödeyemeyen veya vadesi gelmemiş olan borcunu ödeyememe riski taşıyan bütün borçlular talep edebilmektedir.

Bununla birlikte alacaklılar da konkordato talep edebilirler. Ancak borçluların aksine bir alacaklının konkordato talep edebilmesi için borçlunun iflasa tabi borçlulardan olması ve alacaklının da iflas talep etme hakkının bulunması gerekmektedir.

Konkordato İlan Etmenin Şartları Nelerdir?

Konkordato projesinin mahkeme tarafından onaylanmasına konkordato tasdiki denir. İcra ve İflas Kanunu madde 305/1’de konkordato tasdikinin şartları sayılmıştır.

İlgili hükme göre konkordato ilan etmek için şu şartlar gerekmektedir:

 1. Adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda paraya çevirme hâlinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde edilebilecek bedelden fazla olacağının anlaşılması.
 2. Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması (bu kapsamda mahkeme, borçlunun beklenen haklarının dikkate alınıp alınmayacağını ve alınacaksa ne oranda dikkate alınacağını da takdir eder).
 3. Konkordato projesinin 302. maddede öngörülen çoğunlukla kabul edilmiş bulunması.
 4. 206. maddenin birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması (302. maddenin altıncı fıkrası kıyasen uygulanır).
 5. Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması.

Konkordato Talebi Nasıl Yapılır?

Konkordato, İcra ve İflas Kanunu madde 285/3’e göre borçlu iflasa tabi ise şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki, iflasa tabi değil ise yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden talep edilir.

Aynı zamanda İcra ve İflas Kanunu madde 285/5 uyarınca talepte bulunan Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur.

Gerekli belgeler mahkemeye usulüne uygun şekilde sunulduktan sonra mahkeme inceleme yapacaktır. Bu inceleme sonucu mahkeme, talebe eklenmeyen belgelerin veya eksik olan belgelerin tamamlanması için talepte bulunan kişiye makul bir süre verir. Bu süre sonucunda da eksiklikler tamamlanmazsa mahkeme, talebi reddeder.

Mahkeme yaptığı inceleme sonucu belgelerin eksiksiz bir şekilde usulüne uygun bir şekilde eklendiğine kanaat getirirse talebin yerinde olup olmadığına bakmaksızın bazı kararlar alır.

Konkordato İçin Gerekli Belgeler

İcra ve İflas Kanunu madde 286’da konkordato talebi için gerekli olan belgeler sayılmıştır. Aynı zamanda bu hususlar Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelikte de yer almaktadır. Borçlu konkordato talebine şu belgeleri ekler:

 • Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi;
 • Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler;
 • Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste;
 • Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo;
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları.

Borçlu, aynı zamanda konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.

Borçlu veya alacaklının gerekli olan belgeleri sunmaması veya eksik sunması halinde mahkeme, talebi hemen reddetmez. Eksikliklerin tamamlanması için makul süre vermelidir.

Konkordato Sürecinde Mühlet

Mahkeme konkordato talebine eklenen belgelerin eksiksiz olduğuna kanaat getirirse borçluya geçici hukuki himaye sağlamak amacıyla üç aylık geçici mühlet verir. Bu üç aylık mühleti, geçici komiser veya borçlu tarafından yapılan bir taleple en fazla iki aya kadar uzatmak mümkünüdür.

Geçici mühlet kararı ile borçlunun malvarlığının korunması hedeflenmiştir. Bu bakımdan mühlet süresi içerisinde borçluya karşı takip yapılamaz, yapılmış olan takipler durur, borçlu komiserin denetim ve gözetimi altında faaliyetlerine devam etme imkanına kavuşur.

Mahkemece geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî ilân portalında ilân olunur ve derhâl tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelen yerlere bildirilir.

İlanda ayrıca alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtilir. Borçlunun borcuna ödeyebilecek konuma gelmesi durumunda ise geçici mühlet kararı kaldırılır.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğurur. Mahkeme geçici mühlet süresi içerisinde konkordatonun başarıya ulaşma durumu hakkında komiserden bir rapor alır. Bunun üzerine borçluyu ve varsa alacaklıyı davet edip duruşma yapılır.

Duruşma sonunda konkordatonun başarıyla sonuçlanacağına kanaat getirilirse bir yıllık kesin mühlet verilir. Her ne kadar geçici mühlet bir geçici koruma niteliğinde olması sebebiyle dosya üzerinden yürütülse de kesin mühlet için duruşma yapılması zorunludur.

Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir.

Borçlu da bu fıkra uyarınca uzatma talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin de görüşü alınır. Her iki hâlde de uzatma talebi kesin mühletin sonra ermesinden önce yapılır ve uzatma kararı vermeden önce, varsa alacaklılar kurulunun da görüşü alınır.

Komiser, borçlunun mali durumunun kesin mühletin sona ermesinden önce düzeldiği konusunda rapor verirse kesin mühlet kendiliğinden kaldırılır ve konkordato talebi reddedilir.

Ayrıca kesin mühlet verilmesinden sonra iflasa tabi borçlular için borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekiyorsa, konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa, borçlu, 297. maddeye aykırı davranır veya komiserin talimatlarına uymazsa ya da borçlunun alacaklıları zarara uğratma amacıyla hareket ettiği anlaşılıyorsa, borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatif, konkordato talebinden feragat ederse mahkeme komiserin yazılı raporunu alarak kesin mühleti kaldırır ve borçlunun iflasına karar verir. Bununla birlikte iflasa tabi olmayan borçlular açısından ise kesin mühletin verilmesinden sonra konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa, borçlu, 297. maddeye aykırı davranır veya komiserin talimatlarına uymazsa ya da borçlunun alacaklıları zarara uğratma amacıyla hareket ettiği anlaşılıyorsa yine komiserin yazılı raporu alınarak kesin mühlet kaldırılır ve konkordato talebi reddedilir.

Kesin mühlet süresi içerisinde borçlu aleyhine rehinli alacaklılar hariç hiçbir takip yapılamaz, yapılmış olan takipler durur.

Borçlu komiserin denetim ve gözetimi altında işlemlerini devam ettirebilir. Ancak borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz; taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemez ve takyit edemez. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatini almak zorundadır.

Geçici ve kesin mühlet, tedbir kararı niteliğinde değildir. Bu kararların sonucu tedbire değil mühletin kanuni etkisine dayanmaktadır. Bu kararlara karşı kanun yolu açık değildir.

Konkordato Süresi

Mahkemeye gerekli belgelerin sunulması durumunda mahkeme bu belgelerin tamam olduğuna kanaat vermişse üç aylık geçici mühlet süresi verir. Bu süre borçlu veya geçici konkordato komiseri tarafından talep edilerek en fazla iki ay uzatılabilir.

Geçici mühlet süresi bitmeden önce yani bu süre içerisinde, komiserin konkordatonun başarıya ulaşma durumunu belirlediği bir yazılı rapor üzerine duruşma yapılır. Bu duruşmada konkordatonun başarıya ulaşacağına kanaat getirilirse mahkeme, bir yıllık kesin mühlet verir.

Kesin mühlet süresi sona ermeden önce güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir.

Borçlu da uzatma talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin de görüşü alınır. Bütün sürelerin kullanıldığı bu durumda konkordato süresi toplam 23 ayda tamamlanmaktadır.

Konkordatoda Alacaklılar Kurulu

Konkordato komiserinin faaliyetlerine yardım etmek, komisere tavsiyelerde bulunmak amacıyla alacaklılar kurulu oluşturulabilir.

Mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir alacaklılar kurulu oluşturulabilir.

Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanır ve hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser bu toplantıda hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle tutanağa bağlar. Ayrıca alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerini uygun bulmazsa mahkemeden değiştirilmesini talep edebilir.

Konkordato Komiserliği Nedir?

Kesin mühlet verildiği durumlarda mahkeme, geçici komiserin konkordato komiseri olarak görevine devam etmesine karar verir veya gerekirse yeni konkordato komiseri tayin eder.

Konkordato komiserinin görevleri şunlardır:

 • Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak,
 • borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek,
 • bu kanunda verilen görevleri yapmak,
 • mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak,
 • alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek,
 • talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel mali durumu hakkında bilgi vermek,
 • mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Konkordato komiserinin yaptığı işlemlere karşı asliye ticaret mahkemesinde şikayet yolu açıktır. Aynı zamanda konkordato komiserleri, Türk Ceza Kanunu bakımından memur yani kamu görevlisi sayılmaktadırlar.

Konkordato Başvurusunda Bulunan Şirket Mallarını Satabilir Mi?

Geçici veya kesin mühlet süresi verilen şirketin tasarruf yetkisi kısıtlanmaktadır. İcra ve İflas Kanunu madde 297’ye göre borçlu; mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz; taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemez ve takyit edemez. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür.

Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatini almak zorundadır.

Borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranırsa mahkeme, borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırabilir veya konkordatonun reddine karar verir. Dolayısıyla konkordato başvurusunda bulunan şirket mallarını satamaz.

Konkordato İlan Eden Firma Maaş Ödemeye Devam Eder Mi?

Kesin veya geçici mühlet süresi içerisinde borçlu aleyhine takip başlatılamaz, başlatılmış olan takipler durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları alınamaz. Bu bakımdan mali açıdan ödeme güçlüğü yaşayan firmaların konkordato ilan etmeleri sonucu o işyerinde çalışan işçilerin ücretlerinin nasıl ödeneceği sıklıkla merak edilmektedir.

Konkordato ilan eden firma maaş ödeyemez. Ancak işverenin konkordato ilan etmesi üzerine işçinin üç aylık tam ücreti İŞKUR tarafından Ücret Garanti Fonundan ödenecektir.

İşçinin Ücret Garanti Fonundan yararlanabilmesi için işverenin konkordato ilan etmiş olması, işçinin konkordato ilanından bir yıl önce aynı iş yerinde çalışmış olması, işçinin alacağın var olduğu dönemde hizmet akdine dayalı olarak çalışıyor olması, ücret alacağının beş yıllık zamanaşımına uğramamış olması gerekmektedir.

İflasın Ertelenmesi ve Konkordato Arasındaki Farklar Nelerdir?

28.02.2018 Tarihli ve 7101 Sayılı Kanunla birlikte iflasın ertelenmesi kurumu kanundan çıkarılmıştır. Bunun sonucunda mali durumu bozulmuş olan, borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalan borçluları korumak ve alacaklılar arasında eşitliği sağlamak amacıyla bir yeniden yapılandırma aracı olan konkordato kabul edilmiştir.

Konkordato ve iflasın ertelenmesi kurumu arasındaki başlıca farklar şunlardır:

 • İflasın ertelenmesine sadece borca batık şirketler başvurabilirken konkordatoya borç ödemeden aciz halde olan borçlular da başvurabilir.
 • İflasın ertelenmesini sadece sermaye ve kolektif şirketler talep edebilirken konkordatoyu gerçek kişiler de dahil olmak üzere herkes talep edebilir.
 • İflas erteleme kurumu için bir bilançonun ve bir iyileştirme projesinin varlığı gerekir. Buna rağmen konkordatoda ise sadece usulüne uygun bir konkordato projesinin varlığını gereklidir.
 • İflas erteleme süreci içerisinde faiz işlemeye devam ederken konkordato süresi içerisinde faiz işlemez.
 • İflas erteleme beş yıl sürerken konkordato süreci en fazla 23 ay sürmektedir. Bu bakımdan konkordatonun maliyeti, iflas ertelemeye göre oldukça düşüktür.
 • İflas erteleme kurumunda alacaklılar herhangi bir söz sahibi olmalarına rağmen konkordato sürecine alacaklılar da aktif olarak katılabilirler. Konkordato talebinin tasdik edilmesi için alacaklının da rızası aranmaktadır. Buna rağmen iflasın ertelenmesinde alacaklının rızası aranmaz.

Konkordato Sürecinde Neden Hukuki Destek Almalısınız?

Konkordato talebi borçlu veya alacaklı tarafından görevli ve yetkili mahkemeye yapılmaktadır. Görevli mahkeme borçlu iflasa tabi ise şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki, iflasa tabi değil ise yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesidir. Mahkeme talebi inceledikten sonra kabul ederse konkordato süreci başlamış olur.

Konkordato talebinde gerekli belgelerin sunulması, projenin hazırlanması, talebin doğru şekilde yapılması hem sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını hem de hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlar. Bu sebeple alanında uzman avukatlardan hukuki destek alınması sürecin eksiksiz ve hızlı bir şekilde ilerlemesine yol açacaktır.

Ayboğa+ Partners Avukatlık Bürosu icra ve iflas hukuku alanında çalışan deneyimli avukatları sayesinde konkordato sürecinde müvekkillerine gereken hukuki hizmeti sunarak müvekkillerinin hak kaybı yaşamalarını engellemektedir.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara