Ceza HukukuMakalelerimiz

Müsadere Nedir? (TCK md. 54-55)

Müsadere, Türk Ceza Kanunu madde 54 ve 55’te düzenlenir. Bir mülke veya mal varlığına el koyma veya devlet kontrolü altına alma işlemidir. Müsadere, genellikle bir mahkeme kararı veya yasal bir yetkinin kullanımı ile gerçekleştirilir.

Örneğin: bir vergi borcu veya ceza ödenmediğinde, devlet vergi borcunu tahsil etmek veya cezayı uygulamak için kişinin mülklerine veya mal varlığına müsadere yapabilir.

Benzer şekilde, mahkemeler bir dava sonucunda bir mal varlığına müsadere kararı verebilirler. Bu tür müsadere işlemleri, kişinin mülkiyet hakkını geçici veya kalıcı olarak kısıtlayabilir.

Müsadere, işlenen bir suç ile ilgili olarak belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete geçmesidir. Bu anlamda müsadere, suça ait izlerin yok edilmesini önleme amacına gerçekten hizmet eden önemli bir güvenlik tedbiridir.

Burada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

 • Sanığa ait eşyadan bahsedilmektedir. Mağdura ait eşya mağdura iade edilmelidir.
 • Suçun delili niteliğindeki eşyalar müsadere edilmemelidir. Dosyada delil olarak saklanmalıdır.
 • Eşya 3. kişide ise mutlaka eşya sahibi duruşmaya çağrılmalıdır.

Ceza hukukunda suç işleyen kişinin malvarlığının tümünün devlete geçirilmesi devlete aktarılması anlamına gelen “genel müsadere” suçluyla beraber onun ailesi üzerinde de etkili olup tüm aile fertlerinin zarar görmesine sebebiyet verdiğinden Anayasa madde 38’te açıkça yasak olduğu belirtilmiştir.

Ceza hukukunda suçla ilgili belirli eşyaya ait mülkiyetin devlete aktarılması anlamına gelen “özel müsadere” kabul edilmektedir. Yani, müsadere için önkoşul malvarlığı değerinin suç ile bir ilgisinin olmasıdır. İşlenen suç ile ilgisi olmayan eşya, kazanç, para gibi malvarlığı değerleri müsadere edilemez.

Bu kapsamda, ancak bir kimsenin suçla bağlantılı bir eşyası veya kazancının müsaderesine karar verilebilecektir. Mağdura ait eşya, kendisine iade edilmelidir.

Suçun delili niteliğindeki eşyalar, dosyada delil olarak saklanır. Son olarak eşya 3. kişiye aitse mutlaka eşya sahibi de duruşmaya çağrılmalıdır.

Müsadere müessesesi Türk Ceza Kanunu’nun 54 ve 55. Maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeler, müsadere kavramını “eşya müsaderesi” ve “kazanç müsaderesi” olmak üzere iki farklı şekilde ele almıştır.

Madde 54: “(1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir. Eşyanın üzerinde iyiniyetli üçüncü kişiler lehine tesis edilmiş sınırlı ayni hakkın bulunması hâlinde müsadere kararı, bu hak saklı kalmak şartıyla verilir.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkansız kılınması halinde; bu eşyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilir.

(3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir.

(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir.

(5) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsaderesine karar verilir.

6) Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suça iştirak eden kişinin payının müsaderesine hükmolunur.”

Madde 55: “(1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir.

(2) Müsadere konusu eşya veya maddi menfaatlere elkonulamadığı veya bunların merciine teslim edilmediği hallerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilir…’’

 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda müsadere, ilgili kanunun 18. Maddesi uyarınca, kabahatin konusu olan eşyanın veya işlenen kabahat neticesinde elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi suretiyle müsadere edilmesidir. Örneğin, dilencilik yapan kişinin kullandığı eşya müsadere edilebilir.
 • Tüzel Kişilerde Müsadere, Türk Ceza Kanunu’nun 60. Maddesinin 2. fıkrasında özel hukuk tüzel kişisinin yararına suç işlenmesi halinde, yararına suç işlenen tüzel kişi hakkında eşya müsaderesi veya kazanç müsaderesi hükümleri uygulanabilir.

İddianamede müsadere talebi bulunmadan müsadere kararı verilemez.

“İddianamede müsadere talebi olmayan 14 adet cep telefonunun müsaderesine karar verilmesi hukuka aykırıdır.”Yargıtay 19.Ceza Dairesi- K.2021/3512.

Türk Ceza Kanunu sisteminde, işlenen bir suç için cezalar ve güvenlik tedbirleri olmak üzere iki tür yaptırım vardır. Müsadere, ister eşya müsaderesi isterse kazanç müsaderesi olsun, hukuki niteliği itibariyle bir güvenlik tedbiri olarak kabul edilir.

Ceza yaptırımı failin kusurluluğu üzerine inşa edilirken, güvenlik tedbiri yaptırımı failin tehlikelilik hali üzerine inşa edilmektedir.

Ayboğa+Partners, müsadere işlemleri konusunda müvekkillerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Müsadere işlemi ile ilgili yasal prosedürlerin açıklanması ve müvekkilin haklarının belirlenmesi,
 • Müsadere edilen eşyaların geri alınması için gerekli belgelerin hazırlanması ve takibi,
 • Müsadere işlemine konu olan eşyaların değerlendirilmesi ve satılması ile ilgili danışmanlık,
 • Müsadere işlemi nedeniyle açılan davaların takibi ve müvekkillerin yasal haklarının savunulması,
 • Gümrük idaresi ile müzakere ve yazışmaların yapılması ve müvekkillerin çıkarlarının korunması.

Müsadere Ne Demektir?

Müsadere, bir mülke veya mal varlığına el koyma veya devlet kontrolü altına alma işlemidir. Zoralım anlamına gelir. Bu terim, genellikle yasal bir süreç sonucunda gerçekleştirilir ve vergi borçları, cezalar veya mahkeme kararları gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Müsadere, mülkiyet hakkını geçici veya kalıcı olarak kısıtlayabilir ve mal varlığına müdahale edebilir.

Müsadere Usulü Nedir?

Müsadere usulü sayesinde suça bağlı olarak elde edilen eşyalar veya kazançlar artık devlet kontrolüne geçmiş olur. Müsadere usulü Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 256 – 259. maddeleri arasında düzenlenmektedir.

Başvuru:

Madde 256“(1) Müsadere kararı verilmesi gereken hâllerde, kamu davası açılmamış veya kamu davası açılmış olup da esasla beraber bir karar verilmemişse; karar verilmesi için, Cumhuriyet savcısı veya katılan, davayı görmeye yetkili mahkemeye başvurabilir.

(2) Kamu davası açılmış olup da iade edilmesi gereken eşya veya malvarlığı değerleri ile ilgili olarak esasla birlikte bir karar verilmemiş olması durumunda, mahkemece re’sen veya ilgililerin istemi üzerine bunların iadesine karar verilir.”

Duruşma ve karar:

Madde 257“(1) 256 ncı maddeye göre verilmesi gereken kararlar, duruşmalı olarak verilir.

(2) Müsadere veya iade olunacak eşya veya diğer malvarlığı değerleri üzerinde hakkı olan kimseler de duruşmaya çağrılır. Bu kişiler, sanığın sahip olduğu hakları kullanabilirler.

(3) Çağrıya uymamaları, işlemin ertelenmesine neden olmaz ve hükmün verilmesini engellemez.”

Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi:

Madde 259“(1) Suç konusu olmayıp sadece müsadereye tâbi bulunan eşyanın müsaderesine sulh ceza hâkimi tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir.”

Eşya (Mal) Müsaderesi Nedir?

Eşya müsaderesi, iyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın zoralımı, yani söz konusu eşyaya devletin el koymasıdır.

Nelerin eşya olduğu tartışmalı olmakla birlikte genel kabule göre maddi niteliği, belli bir ağırlığı ve ekonomik değeri olan, üzerinde hakimiyet kurulabilen her türlü nesne eşya olarak kabul edilmektedir. Buna karşılık, canlı varlıklardan hayvanlar eşya olarak nitelendirilirken canlı insan eşya sayılmaz.

Eşya (Mal) Müsaderesi Şartları Nelerdir?

Eşya veya mal varlığı müsadere edilebilmesi için belirli şartlar ve prosedürler bulunmaktadır. Bunlar genellikle aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Yasal bir yetkinin varlığı: Eşyaya veya mal varlığına el koymak için yasal bir yetki gerekir. Bu yetki, vergi, ceza, takas, teminat, tasfiye, iflas, icra veya benzeri yasal bir sebep olabilir.
 • Müsadere edilecek eşyanın kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılmış olması gerekir: Müsaderenin söz konusu olabilmesi için kasıtlı bir suçun işlenmesi gerekir. Bu kasıt doğrudan olabileceği gibi olası kast da olabilir. Kural olarak suç işlenmeden veya taksirli işlenen suçlarda, eşyanın müsaderesi mümkün değildir.
 • Müsadere edilecek eşya suçla ilişkili olmalıdır: Müsadere edilecek eşya ya suçun işlenmesinde kullanılmalı ya suçun işlenmesine tahsis edilmeli ya suçtan meydana gelmeli ya da suçun işlenmesi için hazırlanmış olması gerekmektedir. Kural olarak taşınması ve bulundurulması yasak olmayan eşyalar bu kapsamda değil ise müsaderesi mümkün değildir. Yine suçun konusu olan eşyanın, örneğin çalınan eşyanın müsaderesi mümkün değildir.
 • Müsadere orantılı ve hakkaniyete uygun yapılmalıdır: Türk Ceza Kanunu madde 54/3’te “müsaderede orantılılık” kuralı düzenlenmiştir.

Mülkiyet hakkına müsadere yoluyla yapılan müdahalenin işlenen suç ile orantılı olması gerekir. Maddeye göre işlenen suç ile, suçta kullanılan eşyanın müsaderesi arasında orantı bulunmalıdır. Bir diğer ifade ile suçta kullanılan eşyanın müsaderesinin, işlenen suça göre ağır sonuçlar doğuracağı ve müsaderenin hakkaniyete aykırı olacağı anlaşılırsa, hakim tarafından müsadereye hükmedilmeyebilir.

Örneğin: Arama esnasında içinde 75 gram uyuşturucu bulunan arabanın müsaderesi, hakkaniyete aykırı olacaktır. Müsadere edilen şey araba değil, 75 gram uyuşturucu ve varsa uyuşturucu ticaretinde kullanılan diğer araçlar ve paralar olmalıdır.

Suçta kullanılan eşyanın tamamı değil de sadece bazı kısımları müsadere edilecekse; eşyanın tümüne zarar verilmeksizin müsadere edilecek kısmı ayırmak mümkünse, bu kısım eşyadan ayrılarak müsadere edilmelidir.

 • Kaim değerin müsadere edilmesi: Kural olarak suç ile ilgisi olan eşya müsadere edilmelidir. Ancak bazen suçla ilgisi olan eşyanın satılması, tüketilmesi, yok edilmesi veya başka bir suretle elden çıkarılması gibi hallerde müsadere konusu eşyanın müsadere edilmesi mümkün olmayabilir. Bu hallerde eşyanın yerine geçen parasal değerin, yani kaim değerin müsadere edilmesi gerekir.

Örneğin: Uyuşturucu ya da yasa dışı silah ticareti yapılmışsa, ilgili eşyanın satış değeri kadar paranın ilgili kişiden müsaderesine karar verilebilir.

 • Müsadere edilecek eşya üçüncü kişilere ait olmamalıdır: Kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan eşya iyi niyetli üçüncü kişilere ait olmamalıdır. Yani, kişinin suçun işlenmesine iştirak etmemesi, suçun işlenişinden haberdar olmaması durumunda, sahibi bulunduğu eşya bir suçun işlenmesinde kullanılmış olsa bile, müsadereye hükmedilemeyecektir.

Buradaki iyi niyet Medeni Kanun anlamında iyi niyet değildir. Yargıtay yeni dönemki kararlarında, iyi niyeti, “malikin suç eşyasının suçta kullanacağı konusunda bilgisi ve rızasının olmaması” biçiminde anlamaktadır. Suçta kullanılan eşya üzerinde paydaşlık söz konusu ise sadece suç ile bağı olan ilgili paydaşın payı müsadere edilir.

 • Yasak eşyanın müsadere edilmesi: Suçta kullanılmasa bile yasak olan her türlü eşya müsadere edilebilir. Üretimi, bulundurulması, taşınması veya satılması başlı başına suç olan eşya “yasak eşya” olarak zikredilir. Örneğin: Ruhsatsız silah taşımak ya da bulundurmak yasaktır. Yakalandığı taktirde bu eşya müsadere edilecektir.

Kazanç Müsaderesi Nedir?

Müsaderesi, suç işleyerek kazanç elde etmeyi engellemek için düzenlenmiş bir müsadere biçimidir. Kazanç müsaderesine “para müsaderesi” de denilmektedir.

Kazanç müsaderesinin konusu, suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddî menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançlardır.

Özellikle zimmet suçu, dolandırıcılık suçu, ihaleye fesat karıştırma suçu, uyuşturucu madde ticareti suçu gibi suçlarda kazanç müsaderesi işlenen suç nedeniyle elde edilen ekonomik değerlere hukuken el konulmasını sağlamaktadır.

Kazanç müsaderesi dört şekilde mümkün olabilir:

 • Suçun bizzat konusu olan maddi menfaatler kazanç müsaderesine konu olabilir.
 • Suçun işlenmesiyle elde edilen maddi menfaatler müsadere edilebilir.
 • Suçun işlenmesi için temin edilen maddi menfaatler kazanç müsaderesine konu olabilir.
 • Suçun konusu olan veya suçun işlenmesiyle elde edilen veya suçun işlenmesi için temin edilen maddi menfaatlerin değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan her türlü ekonomik değer kazanç müsaderesine konu olabilir.

Kazanç Müsaderesinin Şartları Nelerdir?

 • Kasıtlı bir suç işlenmelidir: Bu husus Türk Ceza Kanunu’nda açıkça yazmamasına karşın, müsaderenin hukuki niteliği ve maddede yer alan ‘’suçun işlenmesi’’ ibaresinden anlaşılan hususu çıkartmak mümkündür. Taksirli işlenen suçlarda kazanç müsaderesine hükmedilemez.
 • Kazanç suçla bağlantılı olarak elde edilmelidir: Kazancın suçla bağlantılı olduğu kabul edilen haller; suçun işlenmesi ile elde edilen maddi menfaatler, suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler, suçun konusunu oluşturan maddi menfaatler, suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatlerin değerlendirilmesi ve dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançlardır.
 • Kazancın suç ile bağlantısının kurulabilmesi ve kanıtlanması gerekir: Yargılanan suç ile bu eşyalar arasında bir bağlantının bulunması zorunludur. Yoksa daha önceden işlenen ve yargılama konusu olmayan bir suç ile bağlantısı olduğu iddia edilen maddi menfaatlerin ya da ekonomik kazançların kazanç müsaderesine tabi tutulması mümkün değildir.
 • Elde edilen maddi menfaat veya ekonomik kazançların iyiniyetli üçüncü kişilere ait olmaması yahut mağduruna iade edilmemiş olması gerekir:

Müsadere konusu eşya veya maddî menfaatlere el konulamadığı veya bunların merciine teslim edilmediği hâllerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilir.

Aynı şekilde Kazanç müsaderesinin düzenlendiği Türk Ceza Kanunu’nun 55. maddesine göre bu madde kapsamına giren eşyayı sonradan iktisap eden kişinin Medeni Kanun’un iyiniyetin korunmasına dair hükümlerinden istifade edemiyor olması halinde söz konusu eşyanın müsaderesi mümkün olabilecektir.

Müsadere Zamanaşımı Kaç Yıldır?

Suçun işlenmesinde kullanılan, suçun işlenmesine tahsis edilen suçtan meydana gelen ya da suçun işlenmesi için hazırlanan eşyanın müsaderesi zamanaşımı, asıl fiil için öngörülen zamanaşımı süresi kadardır. Durma ve kesilme nedenleri de asıl suça göre belirlenecektir.

Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşyanın müsaderesi konusunda ise, herhangi bir zamanaşımı yoktur. Bu eşyalar her zaman müsadere olunabilir.

Müsaderenin yerine getirilmesi zamanaşımı ise, Türk Ceza Kanunu madde 70’te düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre, müsadereye ilişkin hükümler, hükmün kesinleşmesinden itibaren 20 yıl geçtikten sonra artık infaz edilemez. Burada müsadere zamanaşımından anlaşılması gereken, dava zamanaşımı değil; kesin hükümle birlikte müsadere edilme kararıdır.

Eşya müsaderesi veya kazanç müsaderesi hukuki niteliği itibariyle bir güvenlik tedbiri türüdür. Bu nedenle müsadere hükümleri uygulamasında kazanılmış hak kuralları uygulanmaz.

Kaçakçılık Kanununa Göre Müsadere Nedir?

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 13. Maddesine göre bu kanunda tanımlanan suçlarla ilgili olarak eşya ve kazanç müsaderesini düzenleyen Türk Ceza Kanunu madde 54 ve 55. hükümleri uygulanabilir.

Kaçakçılık Kanunu’na göre, gümrük mevzuatına aykırı olarak yurt dışından Türkiye’ye sokulan veya Türkiye’den yurt dışına çıkarılan eşyaların müsadere edilmesi mümkündür. Bu müsadere işlemi, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve cezalandırılması amacıyla yapılmaktadır.

Kaçakçılık Kanunu, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve cezalandırılması için bir dizi tedbir öngörmektedir. Bu tedbirlerden biri de gümrük mevzuatına aykırı olarak yurt dışından Türkiye’ye sokulan veya Türkiye’den yurt dışına çıkarılan eşyaların müsadere edilmesidir.

Müsadere işlemi, kaçakçılık suçu işleyen kişilerin maddi kaynaklarını elde etmelerini önlemek ve bu kaynakların cezalandırılma sürecine katkıda bulunmak amacıyla yapılmaktadır.

Müsadere işlemi, gümrük idaresinin yetkisi dahilinde gerçekleştirilir ve müsadere edilen eşya, belirli bir süre boyunca saklanarak yasal sürecin tamamlanmasını bekler.

Eşya, kaçakçılık suçu işleyen kişinin mahkeme kararı ile cezalandırılması durumunda devlete kalır. Ancak, suçsuz olduğu kanıtlanan kişilerin müsadere edilen eşyaları geri alabilmesi de mümkündür.

Kaçakçılık Kanunu’na göre, müsadere işlemi sadece kaçakçılık suçu kapsamında yapılmaz. Gümrük mevzuatına aykırı olarak yurt dışından Türkiye’ye sokulan veya Türkiye’den yurt dışına çıkarılan eşyaların tamamı müsadere edilebilir. Bu eşyalar arasında, vergi kaçakçılığı, telif hakkı ihlali ve diğer yasal yükümlülüklere aykırı olarak ithal edilen veya ihraç edilen mallar da yer alabilir.

Bununla birlikte Kaçakçılık Kanununa göre, kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilebilmesi için aşağıdaki koşulların en az birisi meydana gelmelidir:

Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması.

Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması.

Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den çıkması yasak veya toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması.

Bu hareketler seçimlik hareketlidir. Yani bunlardan birinin gerçekleşmesi müsadereye karar verilebilmesi için yeterlidir.

Müsadere Kararının Kaldırılması Talebi

Kişi hakkında verilen müsadere kararının kaldırılması talepli dilekçe kararı veren mahkemeye verilecektir. Bu bağlamda verilen müsadere kararı eğer ki eşyaya ilişkinse eşya üzerindeki müsadere kararının kaldırılması talepli dilekçe yazılmalıdır. Yine verilen müsadere kararı kazanç müsaderesine ilişkinse bu konuda yine kararın kaldırılması talebinde bulunulmalıdır.

Müsadere kararının kaldırılması talebi, müsadere işlemine konu olan eşyanın sahibi veya elinde bulunduran kişi tarafından yapılabilir. Ancak müsadere kararının kaldırılması talebi için belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Öncelikle, müsadere işlemine konu olan eşyanın sahibi veya elinde bulunduran kişinin, müsadere kararının neden yanlış veya hukuka aykırı olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Bu kanıtlar, mahkeme kararı, gümrük idaresi belgesi veya diğer resmi belgelerle desteklenmelidir.

Talep, müsadere edilen eşya ve müsadere kararının neden yanlış veya hukuka aykırı olduğu konusunda detaylı bilgiler içermelidir. Ayrıca, müsadere işleminin yapıldığı tarihi ve müsadere edilen eşyanın tam olarak ne olduğunu da belirtmek gerekmektedir.

Müsadere Bir Ceza Mıdır?

Müsadere, bir ceza olarak değil, yasal bir işlem olarak kabul edilir, güvenlik tedbiridir.

Kanunumuzda ve hukuk sistemimizde müsadere kurumu bir ceza değil, güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda mahkemelerin vereceği güvenlik tedbirleri cezaya ek olarak veya cezadan bağımsız verilebilir.

Müsadere sisteminin de güvenlik tedbiri olarak düzenlendiği de göz önüne alınırsa, mahkemelerin cezaya ek olarak müsadere güvenlik tedbirine hükmetmesi mümkünken cezadan bağımsız olarak da güvenlik tedbirine hükmetmesi mümkündür.

Müsadere işlemi, el konulan eşyaların devlet tarafından kullanılması veya satılması amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle, müsadere edilen eşyanın sahibi, eşyasını geri almak için belli şartları yerine getirmek durumundadır.

Müsadere edilen eşyanın geri alınabilmesi için, müsadere kararının neden yanlış veya hukuka aykırı olduğunun kanıtlanması gerekmektedir.

Müsadere işlemi, sadece yasa dışı veya yasal prosedürlere uygun olmayan ürünler için uygulanır ve bu nedenle müsadere edilen eşyaların sahipleri, yasal prosedürlere uygun şekilde ürünlerini ithal etmeli veya üretmelidir.

Müsadere Kaldırma Talep Dilekçesi Örneği (Müsadere Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği)

İSTANBUL 12. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

DEĞİŞİK İŞ NO :

MÜSADERE EDİLEN SİLAHIN

İADESİNİ TALEP EDEN :

VEKİLİ : Av. Çağrı AYBOĞA

ADRES :

KONU : Müsadere kararının kaldırılması ve müsadere edilen tabancanın tarafımıza iadesi istemidir. (Müsadere kararına itiraz)

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil Ayhan Mutlu’ya ait bir adet 9 mm çaplı 301-99768 numaralı Ruger marka tabancaya 12.Sulh Ceza Mahkemesinin 2018/2452 d. iş sayılı kararı ile el konulmuştur. Aşağıda açıklamış olduğumuz gerekçeler ile müvekkile ait el konulmuş olan tabancaya ilişkin el konulma kararının kaldırılarak tarafımıza teslim edilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz. Şöyle ki;

1-Türk Ceza Kanunu Madde 54/1 hükmü gereğince eşyanın müsaderesi için aranan şartlar bakımından, suç işleme tehlikesi yahut suç işleme kastı bulunmadığı ortadadır. Ayrıca 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında da herhangi bir suç unsuru oluşmadığından müsadere edilen eşyanın müvekkile iadesi gerekmektedir.

2-) Müsadere edilen tabanca müvekkile rahmetli babasından kalma bir hediye, baba yadigarıdır. Söz konusu tabancanın müsadere edilmesi müvekkili manevi yönden oldukça yıpratmaktadır. TCK md. 54/3 gereğince eşyanın müsadere edilmesinde oluşacak netice madde kapsamında değerlendirilmelidir ve daha ağır sonuçlar doğuracağı sebebiyle müsadere kararından dönülmelidir.

3-) Söz konusu tabancanın müsadere edilmesinde kamu adına bir yarar bulunmamaktadır. Şöyle ki; müsadere kararı verilen tabanca ile müvekkil hiçbir zaman suça karışmamış, kanunlara aykırı bir eylemde bulunmamış olup müvekkilin tabancayı yalnızca hediye olması sebebiyle bulundurduğu gözetilmelidir. Bu sebeple müvekkilin korunmaya değer manevi ve hukuki yararı vardır.

4-) Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle yasanın bu açık hükümleri karşısında müsadere kararının kaldırılması ve müsadere edilen eşyanın müvekkile iade edilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz ve izah olunan ve re’sen göz önünde bulundurulacak sebepler ile müsadere edilen müvekkile ait 9 mm çaplı 301-99768 numaralı Ruger marka tabanca üzerinde konulan müsadere kararının kaldırılarak; eşyanın aslen veya yediemin olarak veya mahkemenizce uygun görülecek bir teminat karşılığında, tarafımıza teslimine karar verilmesini arz ederim.

TALEP ve İTİRAZ EDEN VEKİLİ

Av. Çağrı AYBOĞA

Bu içerik, Av. Çağrı AYBOĞA ve Stj. Av. Serdar DEMİRAL tarafından oluşturulmuştur.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara