DilekçelerMakalelerimiz

Süre Uzatım Dilekçesi

Süre uzatım dilekçesi, yargılama devam ederken tarafların dilekçe sunma sürelerine eklenmek üzere Mahkemeden ek süre istedikleri dilekçedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu olarak süre uzatım dilekçelerinin yazımında müvekkillerimize destek vermekteyiz.

Süre Uzatım Talebi Nedir?

Türk hukukunda özellikle özel hukuk uyuşmazlıklarında dilekçelerin verilmesi için kanunda süreler ön görülmüştür.

Kural olarak taraflar, bu sürelere riayet etmek zorundadırlar. Ancak bazı durumlarda bu sürelere eklenmek üzere ek süreler talep edilebilir. Mahkemeler tarafından karşılanacak bu isteğe, süre uzatım talebi denir.

Hangi Durumlarda Süre Uzatım Dilekçesi Verilir?

Cevap süresinin uzatılması koşullarını söyle açıklamak mümkün:

Cevap süresi dolmamış olmalıdır. Zira süre uzatım talep hakki, henüz iki haftalık cevap süresi dolmamış olan davalıya tanınmıştır. Dolayısıyla, iki haftalık süreyi geçiren davalının, cevap süresinin uzatılmasını isteme hakki söz konusu değildir.

Davanın arz ettiği duruma ve davalının içinde bulunduğu koşullara göre cevap dilekçesinin iki haftalık süre içerisinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olması.

Bu husus gerekçede şöyle ifade edilmiştir:

‘Cevap dilekçesinin hazırlanabilmesi için, kapsamlı bir çalışmanın gerektiği, örneğin, önemli ölçüde hesap, bilanço, defter yahut depo kontrolünün yapılmasının kaçınılmaz olduğu ve benzeri durumlarda, olayın özellikleri ve isin niteliği dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak ve bir ay geçmemek üzere ek bir süre verilebilecektir.’

Bu durumların ve koşulların mevcut olup olmadığı her tekil dava bağlamında hâkim tarafından münhasıran değerlendirilip takdir edilecektir.

Süre Uzatım Dilekçesi Ne Zaman Verilir?

Ek cevap süresine ilişkin talebin reddi veya kabulü hakkında mahkemece verilecek kararın taraflara bildirilmesi zorunlu kılınmıştır. Nitekim bu husus, yazılı yargılama usulü bakımından m.127/1’de; basit yargılama usulü bakımından ise m.317/1’de şöyle ifade edilmiştir:

“Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhal bildirilir.”

Ne var ki davalının talebinin kabulüyle ek cevap süresi verilmesi hâlinde, bu sürenin hangi tarihten itibaren isleyeceği hususunda Yasada bir düzenleme mevcut değildir.

Burada iki olasılık akla gelmektedir:

  • Ek süre kararının verildiği tarih.
  • Ek süre kararının davalıya tebliğ edildiği tarih.

Yukarıda alıntıladığımız içtihatlara baktığımızda her iki Daire’nin farklı görüşleri benimsediğini görmekteyiz.

Buna göre;

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, ek sürenin iki haftalık yasal sürenin sona erdiği tarihi takip eden günde başlayacağını içtihat etmiştir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ise, ek sürenin, kararın davalıya tebliğ edildiği tarihten itibaren isleyeceği görüşünü benimsemiştir.

Örnek Süre Uzatım Dilekçesi

ANKARA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

SÜRE UZATIM

TALEBİNDE BULUNAN

DAVALI :

VEKİLİ : Av. Çağrı AYBOĞA

KONUSU : Davaya cevap süresinin uzatılması talebimiz hakkında.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizin yukarıda esas numarası verilen dosyası ile müvekkil aleyhinde huzurdaki dava ikame edilmiştir. Söz konusu dosyanın kapsamlı olması dolayısıyla; gerekli olan tüm inceleme ve araştırmanın yapılması, bilgi ve belgelerin temini uzun bir süre gerektireceğinden kalan sürede davaya cevap vermemiz mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle; cevap dilekçesi ile bildirilecek olan tüm savunma ve ilk itiraz haklarımızın saklı kalması kaydı ile davaya cevap verme süresinin bir ay uzatılmasına karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla.

Davalı Vekili

Av. Çağrı AYBOĞA

Süre Uzatım Süresi İçerisinde Karşı Dava Açılabilir Mi?

Karşı dava, görülmekte olan bir davaya karşılık olarak asıl davanın açıldığı mahkemede açılan dava olarak tanımlanabilir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 132’de düzenlenmektedir. HMK uyarınca davaya cevap süresinin 1 aya kadar uzatılabileceği kabul edilmiştir.

Karşı dava da cevap süresinin verilmesiyle açıldığına göre süre uzatım dilekçe talebi kabul edildiğinde verilen cevap dilekçesiyle karşı dava açılabilir.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara