İcra HukukuMakalelerimiz

Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) Süreci (7343 Sayılı Kanun Değişikliği ile Güncellenmiştir)

Tehir-i İcra süreci, gerek alacaklıyı gerekse borçluyu yakından ilgilendirmektedir. Barındırdığı sıkı kurallar sebebiyle güncel mevzuat çerçevesinde ele alınması gerekmektedir.

Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan makalede tehir-i icra sürecine ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

Tehiri İcra Nedir?

Tehiri icra, ilamlı icra takiplerinde birinci derece mahkeme kararına borçlu tarafından itiraz edilip, istinaf veya temyiz yoluyla üst mahkemeye taşınması ve bu süreçte icra işlemlerinin, üst mahkemenin nihai kararı verilene kadar askıya alınmasını ifade eder. Başka bir deyişle, bir mahkeme kararı icra edilmeye hazır olsa bile, karşı tarafın istinaf veya temyiz başvurusu ile bu icra işlemi durdurulabilir. Borçlu için koruyucu bir önlem olan bu işlem, borçlunun haklarını gözetir ve önemlidir. Tehiri icra ile ilgili düzenlemeler, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 33. maddesinde belirtilmiştir. Bu işlemin bir başka ismi de icranın geri bırakılmasıdır.

İcranın Geri Bırakılması Şartları

İcranın durdurulması (tehir-i icra) için belirlenmiş koşullar aşağıdaki gibidir:

  • İcraya konu olan bir yargı kararı (ilam) olmalıdır ve bu karara dayanarak borçlu aleyhine bir icra takibi başlatılmış olmalıdır.
  • İlk derece mahkemesinin kararı, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurularak üst mahkemeye taşınmış olmalıdır.
  • Borçlunun, icranın durdurulması talebiyle resmi bir başvuru yapması gerekmektedir.
  • Genel olarak, borçlunun icra işlemlerinin durdurulması için teminat göstermesi beklenir.
  • Borçlu, icra müdürlüğüne başvuruda bulunarak, icranın durdurulması kararı verilene kadar kendisine makul bir süre tanınmasını talep etmelidir.

Tehiri İcra Kararı Nasıl Alınır?

Tehiri icra kararı almak isteyen borçlu, derkenar, dosya hesabı, teminat mektubu veya ödeme dekontu, ve mehil vesikası belgesi gibi evrakları sunarak icra hukuk mahkemesinde dava açabilir ve icra işleminin ertelenmesi kararı alınmasını isteyebilir. Eğer icra hukuk mahkemesi, icra işleminin ertelenmesi yönünde karar verirse, bu karar icra müdürlüğüne iletilerek icra işleminin durdurulması talep edilir.

İcranın Geri Bırakılması Talebinin Reddi

Tehiri icra talebinin reddedilmesi durumunda, bu ret kararına karşı yapılan itiraz, memur muamelesi şikayeti olarak adlandırılır. Bu şikayet üzerine yapılan itirazın sonucu kesin nitelik taşır. Eğer itiraz sonucunda borçlu lehine bir karar verilirse, icra işlemi geri bırakılır. Ancak, itiraz aleyhe sonuçlanırsa, verilen karar kesinleşmiş olur.

Tehiri İcra Talebinin Kabulü

Tehiri icra talepli istinaf veya temyiz dilekçesi verildikten sonra üst mahkemece tehiri icra kararının kabulü kararı verilirse artık derdest icra dosyası tüm taraflar açısından duracaktır.

Tehiri İcra Nedir?

Tehiri icra, ilk derece mahkemesinin verdiği hükmün icra takibine alınması durumunda, bu dava istinaf veya temyiz aşamasında iken borçlunun, belirli bir teminat karşılığında icra işlemini yargı süreci sonuçlanana kadar durdurma işlemidir.

Tehiri İcranın Şartları

  • İlk derece mahkemesinin kararı icra takibine konu edilmiş olmalı.
  • Bu karara karşı istinaf yoluna başvurulmuş olmalı.
  • İcra takibine konu miktarın, teminat olarak mahkemeye yatırılması gerekmektedir.
  • Tehiri icra talebinin resmi olarak sunulmuş olması şarttır.

Kanun Yolu Aşamasında Borçlu Lehine Karar Çıkmazsa:

Eğer ilk derece mahkemesinin kararı kanun yoluyla onaylanırsa, icra dosyası kaldığı yerden devam eder ve alacaklı, alacağını borçlunun yatırdığı teminattan alır.

Reddedilen Tehiri İcra Kararına Karşı Yapılacaklar:

Tehiri icra talebinin reddi halinde, kişi kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra hukuk mahkemesinde memur muamelesine şikayet yoluyla itiraz edebilir.

Kabul Edilen Tehiri İcra Talebinin Sonuçları:

Tehiri icra talebi kabul edildiğinde, icra işlemi istenildiği gibi durur. Ancak borçlu tarafından yatırılan teminat tutarı, icra dairesinin kasasında kalmaya devam eder. İcra takibi sonunda borçlunun haklı olduğu anlaşıldığında, bu teminat geri alınabilir.

Tehiri İcra Süreci Nasıldır?

Aşağıdaki işlem şemasında tehiri icra sürecinin nasıl işlediği açıklanmıştır. Tehiri icra sürecinin nasıl işlediği ve aşamaları oldukça önemli olup hak kaybı yaşanmaması için avukat desteğinden yararlanmanızı tavsiye ederiz. 7343 Sayılı Kanun değişikliği baz alınarak hazırlanmıştır.

Tehiri İcra Talep Dilekçesi Örneği

YARGITAY …. HUKUK DAİRESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’ NA

DOSYA NO :

DAVALI :

VEKİLİ : Av. Çağrı Ayboğa

Emek Mah. Bişkek Cad. No: 26/3 Çankaya/ANKARA

KONU : Ekte sunduğumuz mehil vesikasına istinaden icranın geri bırakılması kararı verilmesi talebimizin arızıdır.

AÇIKLAMA VE TALEP :

Sayın Başkanlığınız nezdinde ……Esas numarası ile görülmekte olan davada, dilekçemiz ekinde sunduğumuz ………İcra Müdürlüğü’nün … / …E. sayılı dosyasından verilen mehil vesikasına istinaden, icranın geri bırakılması kararının tarafımıza elden takip yetkisi ile verilmesini ya da UYAP üzerinden ilgili yerel mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini saygılarımızla sayın başkanlıktan arz ve talep ederiz.

EKİ:

Davalı Vekili

Av. Çağrı AYBOĞA

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara