Ceza HukukuDilekçeler

Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi Dilekçesi Örneği

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı, halk arasında genellikle “sabıka kaydı” olarak bilinir. Kesinleşmiş mahkeme kararlarına dayanarak kişilerin ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği bir sistemdir. Bu kayıtlar, kişinin işlediği suçlara ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmesiyle oluşur. Yani, mahkeme tarafından verilen ceza veya güvenlik tedbiri kararının kesinleşmesi gerekmektedir. Kesinleşmeyen mahkeme kararları adli sicil kaydında yer almaz.

Herhangi bir suç nedeniyle verilen ceza veya güvenlik tedbiri kararı, adli sicil kaydına işlenir. Ancak, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermişse, bu karar adli sicil kaydına işlenmez. Bu tür kararlar, mahkumiyet olarak kabul edilmemektedir ve ayrı bir sistemde kaydedilirler.

Adli sicil kaydı, Adalet Bakanlığı’na bağlı olan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından tutulur. Kişiler, adli sicil kayıtlarına Türkiye’nin resmi e-devlet portalı olan www.turkiye.gov.tr üzerinden erişebilirler. Ayrıca, bulundukları yer adliyelerindeki adli sicil müdürlüklerine bizzat başvurarak da adli sicil kaydını alabilirler. Ancak, başkası adına başvuru yapılacaksa vekaletnamede bu konuda açık bir yetkinin bulunması gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydı İçerisinde Yer Alan Bilgiler

Hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararları:

Kişinin hapis cezasına çarptırıldığı durumlarda, mahkumiyet kararları adli sicil kaydında yer alır. Bu kayıtlar, kişinin hangi suçtan dolayı hapis cezasına çarptırıldığını, cezanın süresini ve infaz edildiği tarihi içerir.

Koşullu salıverilme durumları:

Hapis cezasına mahkum olan kişinin koşullu salıverilme süreciyle ilgili bilgiler adli sicil kaydında bulunur. Bu bilgiler, koşullu salıverme kararı verilen tarihi, denetim süresini ve koşullara uyumu gösterir.

Adli para cezası mahkumiyetleri:

Kişinin adli para cezasına çarptırıldığı durumlarda, mahkumiyet kararları ve cezanın infazına ilişkin bilgiler adli sicil kaydında yer alır. Bu kayıtlar, kişinin hangi suçtan dolayı adli para cezasına çarptırıldığını, ceza miktarını, ödeme tarihini ve cezanın tamamen veya kısmen infaz edilip edilmediğini içerir.

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırma kararları:

Hapis cezasına çarptırılan kişinin seçenek yaptırma kararıyla hapis yerine alternatif bir cezaya tabi tutulduğu durumlar adli sicil kaydına işlenir. Bu kayıtlar, kişinin hangi suçtan dolayı seçenek yaptırma cezasına çarptırıldığını, cezanın ne olduğunu ve cezanın infazının tamamlandığı tarihi içerir.

Hak yoksunluklarına ilişkin kararlar:

Kişinin belirli haklardan yoksun bırakılmasına ilişkin kararlar adli sicil kaydında yer alır. Bu kararlar, ceza mahkumiyeti sonucunda ortaya çıkan hak yoksunluklarına ilişkin olabilir. Örneğin, sürücü belgesinin geri alınması veya belirli bir yetkinin kullanılmasının yasaklanması gibi kararlar adli sicil kaydında bulunur.

Yabancı mahkemelerden gelen kararlar:

Türk hukuku açısından hak yoksunluklarına sebep olan yabancı mahkeme kararları da adli sicil kaydında yer alır. Bu kararlar, yabancı bir ülkede verilen ceza kararlarının Türk hukuku tarafından kabul edilerek kayıtlara işlenmesini içerir.

Ceza zamanaşımı tespitine ilişkin kararlar:

Ceza zamanaşımının tespitine ilişkin kararlar adli sicil kaydında yer alır. Bu kararlar, suçun zamanaşımına uğradığına dair hükümleri içerir.

Affa ilişkin kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararları:

Affa ilişkin kanunlar veya Cumhurbaşkanlığı kararları sonucunda kayıtların silinmesi veya etkilerinin kaldırılması durumunda, bu bilgiler adli sicil kaydında yer alır.

Askeri ceza kararları:

Askeri mahkemelerce verilen ceza kararları adli sicil kaydında yer alır. Bu kararlar, askeri mahkemelerdeki ceza davaları sonucunda verilen cezaları içerir.

Akıl hastalığı sebebiyle hükmedilen güvenlik tedbirine ilişkin kararlar:

Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirine ilişkin kararlar adli sicil kaydında bulunur. Bu kararlar, kişinin akıl hastalığı nedeniyle belirli bir güvenlik tedbirine tabi tutulduğunu ve bu tedbirin ne olduğunu içerir.

Adli Sicil Kaydı İçerisinde Yer Almayan Bilgiler Nelerdir?

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı, kişilerin ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileri içermektedir. Ancak, bazı kararlar bu kayıtlarda yer almaz:

Disiplin suçları ve sadece askeri suçlar:

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı, genellikle sivil mahkemelerde verilen ceza kararlarını içerir. Disiplin suçları, genellikle askeri disiplin yargılamaları kapsamında değerlendirilir ve askeri sicillerde kaydedilir. Bu nedenle, askeri disiplin suçlarına ilişkin mahkumiyet hükümleri Adli Sicil ve Arşiv Kaydı’nda yer almaz.

Disiplin veya tazyik hapsi:

Disiplin veya tazyik hapsi, genellikle kısa süreli idari veya disiplin cezaları olarak verilen cezalardır. Bu tür cezaların adli sicil kaydına kaydedilmesi yerine genellikle ilgili idari makamlar tarafından kaydedilir. Bu nedenle, disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar Adli Sicil ve Arşiv Kaydı’nda yer almaz.

İdari para cezaları:

İdari para cezaları, trafik ihlalleri gibi idari ihlallerden kaynaklanır. Bu tür cezalar da adli sicil kaydına dahil edilmez ve genellikle ilgili idari makamlar tarafından kaydedilir.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Nasıl Olur?

İnfaz Tamamlanması:

Ceza veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, adli sicil kaydının otomatik olarak silinmesini sağlar. Hapis cezasında, tahliye tarihi veya denetim süresinin sona erdiği tarih infazın tamamlandığı anlamına gelir. Adli para cezasında ise ödeme tarihi veya tazyik hapsine çevrildiyse cezaevinden çıkış tarihi, adli sicil kaydının silinmesini sağlar.

Mahkumiyetin Ortadan Kalkması:

Mahkumiyetin tamamen ortadan kalkması, adli sicil kaydının silinmesine yol açar. Bu durumlar genellikle şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık gibi hukuki süreçlerle gerçekleşir. Örneğin, mağdur şikayetini geri çektiğinde veya suçlu etkin bir şekilde pişmanlık gösterdiğinde adli sicil kaydı silinebilir.

Diğer Durumlar:

Ceza zamanaşımının dolması, genel af veya kişinin ölümü gibi durumlar da adli sicil kaydının silinmesine neden olabilir. Ceza zamanaşımı, belirli suçlar için belirlenen sürenin geçmesiyle mahkumiyetin hükümsüz hale gelmesi anlamına gelir.

Adli Sicil Kaydı Silinmesi Şartları

  1. Cezanın infaz edilmesi: Adli sicil kaydı, verilen cezanın infaz edilmesinden sonra arşiv kaydına taşınır. İnfaz edilen cezanın ardından adli sicil kaydı otomatik olarak arşiv kaydına taşınır.
  2. İlgilinin ölümü: Adli sicil kaydı, ilgili kişinin ölümü üzerine silinir. Ölüm durumunda, adli sicil kaydı artık geçerli olmaz ve silinir.
  3. Suçun suç olmaktan çıkması: Eğer suç, ilgili ülkenin yasalarıyla artık suç olmaktan çıkarılmışsa, adli sicil kaydı talep aranmaksızın tamamen silinir.
  4. Kanun yararına bozma veya yeniden yargılama sonucunda beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı: Kanun yararına bozma veya yeniden yargılama sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkumiyet kararına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
  5. Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerinin infazının tamamlanması: Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.

Bu şartların sağlanması durumunda adli sicil kaydı silinir ve ilgili kişinin geçmiş suç kaydı temizlenmiş olur.

Arşiv Kaydının Silinmesi Nasıl Olur?

Arşiv kaydı, ceza mahkumiyetine bağlı hak yoksunluklarına neden olan mahkumiyetlerin bilgilerini içerir. Arşiv kaydına alınan bir mahkumiyet hükmü, belirli sürelerin geçmesi ve memnu hakların iadesi kararının alınmasıyla kaydın arşive alınma tarihinden itibaren belirli süreler geçtikten sonra arşiv kaydı silinir.

Memnu Hakların İadesi Kararı:

Cezayı veren mahkeme tarafından memnu hakların iadesi kararı alınması durumunda, kaydın arşive alınma tarihinden itibaren 15 yıl geçtikten sonra arşiv kaydı silinir. Bu karar, hak yoksunluklarının geri verildiğini ve mahkumiyetin etkilerinin ortadan kalktığını gösterir.

Memnu Hakların İadesi Kararı Alınamaması:

Eğer memnu hakların iadesi kararı alınamamışsa, kaydın arşive alınma tarihinden itibaren 30 yıl geçtikten sonra arşiv kaydı silinir. Bu süre, hak yoksunluklarının geri verilmediği durumlarda geçerlidir.

Arşiv Kaydının Silinmesi Şartları – Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir?

Arşiv kaydının silinme süresi:

Arşiv kaydına taşınan cezalar için silinme süresi, Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda hak yoksunluklarına neden olan suçlar için 15 yıl, diğer suçlar için 5 yıldır. Bu süreler, cezanın arşive taşınmasından itibaren başlar.

Memnu hakların iadesi kararı:

Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda hak yoksunluklarına neden olan bir suç için cezanın tamamlanmasından ve infazından sonra ilgili kişinin müracaatı ile memnu hakların iadesi kararı verilmişse, cezanın arşive taşınmasından itibaren 15 yıl geçtikten sonra arşiv kaydı silinir.

Memnu hakların iadesi kararı alınamamış suçlar:

Memnu hakların iadesi kararı alınamamış suçlar açısından ise suçun arşive taşınmasından itibaren 30 yıl geçtikten sonra arşiv kaydı silinir.

Arşiv Kaydının Silinmesi Başvurusu ve Süreci Nedir?

Adli sicil kaydının silinmesi veya arşiv kaydının silinmesi için gereken adımları atabilmek için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru sonuçları genellikle yaklaşık 2 ay içinde taraflara tebliğ edilmektedir.

Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, müvekkillerine yaşadıkları adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi mağduriyetine ilişkin ilgili hukuki destek sunmaktadır. Adli sicil kaydınızın silinmesi için Ankara Ceza Avukatı desteği alabilirsiniz.

Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

TALEPTE BULUNAN : ………………. ……………… ,

TCKN: ………………..

VEKİLİ : Av. Çağrı AYBOĞA

KONU : Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydımın silinmesi hakkında

AÇIKLAMALAR

Ankara ………. ……….. Mahkemesinin ………………. …………… sayılı kararı ile ………………. tarihinde hakkımda …………… …………. cezası şeklinde mahkumiyet kararı vermiş idi. Bu karar infaz edilmiştir (para cezası ödenmiştir.) Adli sicil kaydımda yoktur.

Adli Sicil Kanunu 9. maddesi ve ilgili diğer hükümler gereğince, cezam infaz edilmiş olduğundan ve bundan sonra da hakkımda verilmiş başka bir mahkumiyet kararı bulunmadığından, adli sicil kaydımın ve adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için gerekli koşullar oluşmuştur.

Adli sicil kaydımda “adli sicil arşiv kaydı gösterilmesi” hak mahrumiyetime sebep olmaktadır. Bu nedenle adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5352 S. K. m. 9 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle, yukarıda belirtilen kayda ilişkin adli sicil arşiv kaydımın silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…./…./2023

Talep Eden Vekili

Av. Çağrı AYBOĞA

Adres ve İletişim Bilgileri :

…………………..

Eki: Adli sicil kaydı, NC fotokopisi

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara