Bilişim HukukuCeza HukukuMakalelerimiz

İzinsiz Ses Kaydı Almak Suç Mudur?

Ses kaydı almak, durumun gereklerine göre suç teşkil edebileceği gibi bazı durumlarda suç oluşturmayacaktır.
TCK kapsamında ses kaydı alınması aşağıdaki suçlara vücut verebilir:

 • TCK md. 132’de düzenlenen “Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu”
 • TCK md. 133’de düzenlenen “Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu”
 • TCK md. 134’te düzenlenen “Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu”

İzinsiz Ses Kaydı Almak Suç Mu?

İzinsiz ses kaydı alınması durumunda; haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu veya özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşabilmektedir. Bu doğrultuda ilgili suçları detaylı incelemek gerekirse:

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası

Genel olarak, izinsiz ses ve görüntü kaydı yapılması durumunda, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçu oluşur. Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesinde, özel hayatın gizliliğinin görüntü veya ses kaydının izinsiz olarak yapılması durumunda suç oluştuğu kabul edilmektedir.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun gerçekleşmesi için, bir kişinin özel yaşam alanlarına başka bir kişi tarafından izinsiz müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu, kişinin gizli alanlarına, örneğin evine veya kişisel eşyalarına izinsiz erişim sağlanması veya kişisel konuşmaların veya faaliyetlerin gizlice kaydedilmesi gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir.

Bu suçun cezası, Türk Ceza Kanunu’na göre belirlenen kurallara göre değişiklik gösterebilir ve ihlalin niteliği, ciddiyeti ve sonuçlarına bağlı olarak değişebilir.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, kişilerin temel haklarına ve özel yaşam alanlarına saygı duyulmasını sağlama amacı taşır ve bu tür davranışların caydırılması için hukuki bir düzenleme sunar. Bu nedenle, bu tür suçların ciddiyeti ve yaptırımları önemlidir ve bu suçu işleyenler cezalandırılabilir.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası

Genel olarak, kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin izinsiz kayda alınması, “haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçunu oluşturur. Türk Ceza Kanunu’nun 132. maddesinde, gizliliğin ihlalinin haberleşme içeriklerinin kayda alınması yoluyla gerçekleşmesi halinde suç oluştuğu kabul edilmektedir.

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun gerçekleşmesi için iki önemli şart bulunmaktadır:

Haberleşme, belirli kişiler arasında gerçekleşmelidir ve sınırlı sayıda kişi tarafından bilinmelidir: Bu, haberleşmenin özel ve sınırlı bir iletişim olduğunu ve izinsiz kayıtlarının yapılmasının bu özel iletişimin gizliliğini ihlal ettiğini belirtir.

Haberleşmenin tarafları hem haberleşmenin hem de içeriğinin gizli kalmasını istemelidir: Haberleşme taraflarının bu iletişimin gizli kalmasını talep etmesi, gizliliğin ihlali suçunun oluşabilmesi için önemlidir.

İzinsiz ses kaydı alarak haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi, haberleşmenin taraflarından biri tarafından gerçekleştirilebileceği gibi üçüncü bir kişi tarafından da gerçekleştirilebilir.

Ancak, haberleşmenin bir tarafı tarafından kayda alınması tek başına gizliliğin ihlalini teşkil etmez. Kaydedilen haberleşme içeriğinin ifşa edilmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 133/2. maddesinde belirtilen bir suçu oluşturur ve bu da ayrı bir yasa ihlali olarak değerlendirilir. Bu nedenle, hem kaydetme işlemi hem de kaydedilen içeriğin ifşası, hukuki açıdan ayrı suçlar olarak ele alınır ve farklı yaptırımlara tabi tutulabilir.

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu ve Cezası

Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların, taraflardan herhangi birinin rızası dışında 3. kişi tarafından dinlenmesi veya kayda alınması durumunda suç oluşur.

Türk Ceza Kanunu’nun 133. maddesinde öngörülen suçun işlenmesi için, failin bu konuşmanın taraflarından biri olmaması gerekmektedir.

Ses dinleme cihazı, gizli dinleme cihazı veya ortam dinleme cihazı gibi araçlarla başkaları arasında gerçekleşen ve aleni olmayan konuşmaların dinlenmesi durumunda, Türk Ceza Kanunu’nun 133. maddesinde belirtilen suç gerçekleşmiş olur.

İzinsiz Ses Kaydı Almanın Cezası

İzinsiz ses kaydı almanın cezası oluşan suça göre ortalama 2 ila 6 yıldır.

 • Fail, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlemiş ise 2 yıldan 6 yıla kadar,
 • haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu işlemiş ise 2 yıldan 6 yıla kadar,
 • kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu işlemiş ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası

ile cezalandırılır.

Ses Kaydı Almanın Cezası Paraya Çevrilir Mi?

Bir hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi için 1 yıldan az süreli olması gerekmektedir.

Ses kaydı alınması suretiyle suçu işleyen faile verilecek hapis cezasının alt sınırı 1 yıldan fazla olduğu için adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Ses Kaydı Nasıl Yasal Olur?

Eğer bir kişi zorunluluk hali içerisinde kayıt alıyorsa bu durum suç teşkil etmez. Alınan ses ve görüntü kaydı yasal kabul edilir. Kayıt alınmasına ilişkin işlemler suç teşkil etmediğinden bunları işleyenlere ceza verilmez.

Kaydı, görüntüyü veya videoyu kaydeden kişinin eylemlerinin hukuka uygun sayılması için zorunluluk hali koşullarının sağlanması gerekir. Söz konusu koşullar şunlardır:

 • Fiili işleyen kişinin veya aile üyelerinden birine karşı suç işlenmiş olması gerekir.
 • Kişinin kendisine veya ailesine yönelik haksız saldırılardan kaçınmak için suç işleyenin sesini veya görüntüsünü kaydetmesi gerekmektedir.
 • Kişiye veya ailesine yönelik saldırının kazara veya ani olması gerekir.
 • Haksız yere saldırıya uğrayan kişilerin yetkili makamlara müracaat etme imkanı olmamalıdır.
 • Haksız bir saldırıda kaybedilebilecek delillerin korunmasını sağlamak için kayıtların tutulması elzem olmalıdır.

Eşler Arasında Ses Kaydı Suç Mu?

Özel hayatın gizli kalması hakkı, Anayasal ve kişiliğe dayalı bir haktır. Özel hayatın gizliliğine ilişkin kısıtlamalar ancak Anayasa’da öngörülen hallerde mümkündür. Kişilerin evli olması bu hakkın kaybolduğu anlamına gelmez.

Evlilik ilişkisinde tarafların birbirlerinin özel hayatına müdahalesi “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunu teşkil edebilir. Ancak bu ihlal TCK md. 25/2’de düzenlenen zorunluluk halini barındırıyorsa, söz konusu davranış, hukuki dayanağı bulunduğundan suç teşkil etmeyecektir.

Evlilik İçinde Ses Kaydına İlişkin Yargıtay Kararı

Yargıtay 12. Ceza Daire’nin E: 2019/4369; K: 2019/8633 Sayılı Kararı

“İddianamede yazılı dava konusu edilen videolardan katılanın çekim anında bilgisi bulunmaktadır. Ancak buna rağmen TCK’nın 73/1. madde vefıkrasında öngörülen 6 aylık sürede şikâyette bulunmamıştır.
Kayıtların yapıldığı yer, çekim şekli veayrıntıları bilirkişi raporlarında yer alan içeriklerine göre, çözümü yapılan videolarda, katılanın süreklidenetim ve gözetim altına alınması sonucu elde edilmiş özel hayatının gizliliğini ihlale yol açacakherhangi bir konuşması ve görüntüsü de kaydedilmemiştir.

Ayrıca, sanık hakkında şikayete konu kayıtları, üçüncükişi yada kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri-sürülmemiştir. Çekim tarihlerine ve içeriklerine nazaran, çocuklarıyla görüşmesinin katılan tarafındanengellendiğine dair iddialarını ispatlama amacını taşıyan eylemlerinde, hukuka aykırı hareket ettiğibilinciyle davrandığı da kabul edilemeyeceğinden, sanığa yüklenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın CMK’nın 223/2-a madde, fıkra ve bendi gereğince beraatine karar verilmesi gerekmektedir. Ancak buna rağmen yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle sanık hakkında zincirleme şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan dolayı mahkumiyet kararı verilmesi doğru bulunmamıştır.”

Başkasına Ait Sosyal Medya Hesabına Girilmesi Suç Mudur?

Başkasına ait sosyal medya hesabına erişim sağlamanız halinde TCK md. 243’te düzenlenen “Bilişim Sistemlerine İzinsiz Girme Suçu” meydana gelecektir.

Bilişim sistemi kavramı Yargıtay tanımlamasına göre “bilgisayara karşılık gelen bilgileri otomatik olarak işleyen sistem” olarak tanımlanmaktadır.

Uygulamada bilgi sistemlerine uzaktan erişim yoluyla erişim sağlanması durumunda IP numarasını kaydeden kişi suçlu sayılmaktadır. Ancak ülkemiz ceza hukuku kusursuz sorumluluk ilkesini kabul etmediğinden, IP numarası sahiplerinin otomatik olarak dikkate alınması ve cezalandırılması, hem Anayasa hem de Türk hukukunun ceza sorumluluğuna ilişkin ceza hukuku ilkelerine aykırıdır. Bilgi sistemlerine izinsiz giriş suçu, bilgi sistemine hukuka aykırı olarak girilmesi veya sistemde kalınması yoluyla işlenebilecek seçici hareketlilik suçudur. Suç, failin hukuka aykırı olarak sisteme girmesiyle gerçekleşmiş olur.

İzinsiz Ses Kaydı Almak Suç Mudur?

İzinsiz kayıt alma, “TCK 132” kapsamında haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu, “TCK 133” kapsamında kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kaydedilmesi suçunu, “TCK 134” kapsamında ise özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturabilir.

Telefonla Konuşurken Ses Kaydı Almak Suç Mu?

Bir kişinin izinsiz olarak bir görüşmeyi gizlice kaydetmesi iletişimin gizliliğini ihlal suçu teşkil etmeyecektir. Çünkü izinsiz kayıt yapılması halinde bu suçun oluşabilmesi için aşağıdaki iki şarttan birinin gerçekleşmesi gerekir:

 • İletişimler üçüncü bir tarafça kaydedilmelidir. Taraflardan biri arasındaki konuşmanın kaydedilmesi bu suçun oluşmasına neden olmaz.
 • İzinsiz kayıtlar ifşa edilmelidir.

Telefon Ses Kaydı Almak Suç Mu?

Bir tarafın görüşmeyi kaydetmesi suç değildir. Ancak kişiler arasındaki telefon konuşmalarının kaydedilmesi ve üçüncü kişilere açıklanması özel hayatın gizliliğinin ihlali anlamına gelmektedir.

Ses ve Ekran Görüntüsü Almak Suç Mu?

Kişiler arasındaki konuşmaların kaydedilmesi veya ekran görüntülerinin alınması “özel hayatın gizliliğinin ihlali” suçunu oluşturmaktadır.

Telefon Dinlemenin Cezası Nedir?

Kamuya açık olmayan bir konuşmanın, görüşmenin tarafı olmayan üçüncü bir kişi tarafından dinlenmesi halinde, TCK md. 133. maddede düzenlenen “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçu meydana gelir.

Bu suç, kayıt cihazı, dinleme ve böcek dinleme gibi aletler kullanılarak işlenebilmektedir.

Dinleme fiilinde bulunmak suretiyle TCK md. 133 üncü maddede belirtilen suçu işleyen kişi, en az iki yıl, en çok beş yıl hapis cezasıyla cezalandırılır.

Telefonu Hoparlöre Almak Suç Mu?

Başka biriyle konuşurken telefonunuzu hoparlöre almak ve başka bir kişinin görüşmeyi dinlemesine izin vermek suçtur. Bu olayda iletişim gizliliğini ihlal suçu işlenmiştir. Suçun her iki tarafın da rızası olmadan işlenmesi gerekir.

Ortam Dinleme Yasal Mı?

Uzaktan ses dinleme cihazı, casus dinleme cihazı, telefona bağlı dinleme cihazı gibi bir cihazla kişisel bir görüşmeyi dinlemek veya özel bir görüşmeyi kaydetmek için kayıt cihazı gibi bir cihazı kullanmak suçtur.

Konuşmaya taraf olmayan kişinin başkaları arasındaki konuşmayı dinlemesi veya kaydetmesi halinde TCK’nin 133. maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmektedir.

Kamerada Ses Kaydı Yasal Mı?

TCK md. 133’e göre ses kaydı alma özelliği olan bir kamera ile kayıt alınması ““kişilerin konuşmalarının dinlenmesi ve kaydedilmesi” suçunu oluşturur.

Buna ek olarak ses veya görüntü kaydı alınması kişisel verilerin korunması hakkının ihlaline de sebep olabilir.

Ses Kaydı Almak Neden Yasak?

Bir kimsenin; ses veya görüntü kaydının yapılması özel hayatın gizliliği hakkının ihlali anlamına gelir. Özel hayat kavramı, insanların başkalarının bilmesini istemediği her türlü yaşam alanıdır.

Konuşan kişilerin kayıtları kişisel veri olarak kabul edilir. İnsanların kamuya açık olmayan konuşmalarının korunacağına dair makul bir beklentisi vardır. Dolayısıyla kamuya açık olmayan konuşmaların kaydedilmesi, gizlilik hakkını ihlal edilmesi nedeniyle suç teşkil etmektedir.

İzinsiz Ses veya Görüntü Kaydı Suçu Avukatı

Şayet izinsiz ses veya görüntü kaydı aldığınız için hakkınızda adli bir tahkikat başladıysa ivedilikle Ankara Ceza Avukatı hizmetine başvurmanızı öneririz.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara