Makalelerimiz

2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2023 – 2024 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (AAÜT) YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR:

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde, maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 90 oranında artış yapılmıştır.

21.09.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren tarife uyarınca örneğin; Asliye Mahkemeleri’nde görülen davalara ilişkin en düşük avukatlık ücreti 17.900 TL olmuştur. Örneğin Asliye Ceza Mahkemesi’nde bir Ankara ceza avukatı hizmetinden yararlanmak için ödenmesi gereken asgari avukatlık ücreti 17.900 TL’dir.

CEZA YARGILAMALARINDA HÜKMOLUNAN BERAAT VE KATILAN YAN VEKALET ÜCRETLERİ CMK KAPSAMINDA GÖREV YAPAN ZORUNLU MÜDAFİLER İÇİN DE UYGULANACAKTIR

Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakatla yayımlanan Tarife’de; ceza yargılamasında özel vekaletnameye dayalı olarak hizmet veren meslektaşlarımız ile CMK kapsamında zorunlu müdafi sıfatıyla görev yapan meslektaşlarımız arasında yargılama sonucunda hükmolunan beraat/katılan vekalet ücretleri bakımından eşitlik sağlanmıştır.

ÖZEL VEKALETNAMELİ AVUKAT İLE CMK HAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ ARASINDA YARGILAMA SONUCUNDA HÜKMOLUNAN ÜCRETLER BAKIMINDAN AYRIM ORTADAN HALDIRILMIŞTIR

Yapılan düzenleme ile Tarife’nin 14. maddesinde yer alan “Beraat eden ve vekil veya müdafi ile temsil edilen sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” kuralı, sanığın CMK gereğince görevlendirilen müdafii bulunması durumunda da kovuşturma için ‘Hazineden alınan ücretin mahsubu suretiyle uygulanması’ olanağı getirilmiştir.

Aynı maddeye getirilen değişiklik ile kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine sanığa yükletilecek avukatlık ücretine, vekilin CMK uyarınca zorunlu görev üstlenen avukat olması halinde de mahsup işlemi yapılmak suretiyle hükmedileceğine ilişkin düzenleme eklenmiştir.

Bu düzenleme; yurttaşların adalete erişim ve savunma haklarını etkin bir şekilde kullanmaları bakımından da önemli bir kazanım olmuştur.

TARİFENİN MAKTU VE NİSBİ KISIMLARINDA ARTIŞ YAPILMIŞTIR

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ucret Tarifesi’nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90 oranında artış yapılmıştır.

Tarife’nin nisbi ücretleri düzenleyen Uçüncü Kısmında miktarlarda ilk iki basamakta yüzde 100 olmak üzere çeşitli oranlarda artış sağlanmıştır. Böylelikle açılan davaların büyük bir kısmını oluşturan ilk dört basamakta yer alan kalemlerde önemli miktarda artış gerçekleştirilmiştir.

UYGULAMADA BİRLİK VE KANUNA UYGUNLUK SAĞLANMAK ÜZERE TARİFE11YE GETİRİLEN HÜKÜMLER

Tarife’nin “Amaç ve kapsam” başlıklı maddesine “Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz” hükmü eklenmek suretiyle bu husus vurgulanmış ve Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin tarifeye girmesi sağlanmıştır.

Uygulamada birliği sağlamak üzere Tarife’nin “Avukatlık ücretinin kapsadığı işler” başlıklı maddesine “Hangi sebeple olursa olsun, temyiz veya istinaf başvurusu üzerine verilen bozma veya kaldırma kararı sonrasında hükmolunan yargı kararlarında, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır” hükmü eklenmiştir.

Tarife’nin “Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret” başlıklı maddesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331. maddesi hükmüne uygun hale getirilmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

PDF FORMATINDAKİ AAÜT İÇİN TIKLAYINIZ.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara