Aile HukukuMakalelerimiz

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 8 Mart 2012 tarihinde kabul edilmiştir. 20 Mart 2012 tarihinde ise Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Çalışmamızda 6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanunun uygulama alanları nelerdir? Gibi birçok sorunun cevaplanması amaçlanmıştır.

6284 Sayılı Kanun Nedir?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un ilk maddesinde amacının ne olduğu açıklanmış ve sonrasında hükümler sıralanmıştır. 1. maddeye göre kanun; şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma tehlikesinde olan kadınların, çocukların, aile mensuplarının ve ısrarlı takibe maruz kalmış kişilerin şiddetten korunmalarını sağlamak ve şiddet ihtimalini ortadan kaldırmak veya var olan şiddetin devamlılığını engellemek amacıyla oluşturulmuştur.

6284 Sayılı Kanun’un Kapsamı

Kanunun kapsamına bakıldığında tıpkı İstanbul Sözleşmesi’nde olduğu gibi kapsamın epeyce geniş olduğu görülmektedir. Kanunda şiddet mağduru ve failin cinsiyeti, cinsel tercih/yönelimi, aynı evi paylaşması ve paylaşmaması gibi bir kritere gidilmediği görülmektedir. Kanunun amaç, kapsam ve temel ilkeler maddesinde yer verilen aile mensubu kavramı, kan bağı ile birbirleri arasında birinci derece ilişki bulunan ya da aralarında akrabalık bağı olan ve aynı mekânı paylaşan kişileri ifade etmektedir. Bu kavram sonrası kanunda şiddet mağduru ile fail arasında her ne kadar aile mensubiyeti şartı aranıyor gibi gözükse de kanunun kapsamı bu kriterlerle sınırlandırılmamıştır.

Tedbir Kararlarına İtiraz Etmek Mümkün Müdür?

6284 sayılı Kanun gereğince verilen tedbir kararlarına itiraz mümkündür. Bu itiraz, kararın ilgili kişiye açıklandığı veya tebliğ edildiği tarihten itibaren iki haftalık bir süre zarfında yapılabilir. İtirazın inceleneceği yer aile mahkemesidir. Aile mahkemesi, itiraz mercii olarak, başvurunun üzerinden bir hafta geçtikten sonra kararını verir.

6284 Sayılı Kanun’dan Hangi Durumlarda Yararlanılabilir?

6284 Sayılı Kanun’un ana hukuki aracı, şiddet mağdurlarının korunması için herhangi bir belge ya da delil şartı olmaksızın, istek, ihbar ya da resen inceleme yoluyla koruyucu önlemlerin alınabilmesine imkan tanımasıdır.

6284 Sayılı Kanun Kapsamındaki Haklar Nelerdir?

Etkili bir şekilde 6284 sayılı Kanun kapsamında tanınan haklardan faydalanabilmek ve olası hatalı ya da ihmalkar işlemler sonucu telafisi zor zararlarla karşılaşmamak için, aile hukuku konusunda deneyimli ve yetkin bir aile ve boşanma avukatının desteğini almak, sürecin olumlu işlemesi açısından en uygun strateji olacaktır. Bu kanun çerçevesinde yararlanılabilecek temel haklar şunlardır:

 

Uzaklaştırma Kararı

Şiddete maruz kalan kişi, şiddet uygulayanın ortak yaşanılan evden uzaklaştırılmasını isteme hakkına sahiptir. Bu kapsamda, kararın geçerli olduğu süre zarfında şiddet uygulayanın ev, iş yeri, çocuğun okulu gibi yerlere ve mağdura yakınlaşması yasaklanabilir. Mağdur, bu süreçte ortak evde yaşamaya devam edebilir. Ancak, eğer ciddi bir yaşam tehlikesi varsa, sığınak gibi alternatif güvenlik önlemlerinden faydalanmak daha hızlı ve koruyucu bir yol olabilir.

Uzaklaştırma Kararı İçin Nereye Başvurulur?

Uzaklaştırma kararı talep etmeden önce, deneyimli bir aile avukatına danışarak sürecin nasıl işleyeceği konusunda bilgi almanın faydalı olduğunu vurgulamak isteriz. Şiddet mağduru veya şiddete maruz kalma riski altındaki kişiler, 6284 sayılı Kanun kapsamında uzaklaştırma kararı için aşağıdaki mercilere başvurabilirler:

 • Karakollar
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Aile Mahkemeleri

Acil durumlarda, yani hızlı müdahale gerektiren hallerde, polis, herhangi bir mahkeme kararı olmadan şiddet uygulayan veya uygulayabilecek kişiyi evden uzaklaştırma yetkisine ve sorumluluğuna sahiptir. Bu nedenle, acil müdahale gerektiren durumlarda polise başvurulabilir ve şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırılması istenebilir.

Geçici Koruma (Yakın Koruma) Kararı

Şiddet mağduru veya şiddete uğrama riski veya tehdidi altında olan kişiler, geçici koruma veya yakın koruma talebinde bulunabilirler. Eğer kişi, şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan birinden zarar görebileceğinden endişe ediyorsa, dışarı çıkarken, işe giderken ve benzeri durumlarda yanında görevlendirilecek bir polis eşliğini isteyebilir. Geçici koruma talebinde bulunabilecekleri yerler şunlardır:

 • Karakollar
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Kaymakamlıklar ve Valilikler
 • Aile Mahkemeleri

Önemli! Valilik veya kaymakamlık, mağduru aile mahkemesine veya savcılığa yönlendirmeden doğrudan yakın koruma atanması kararı alabilir. Acil ve hemen müdahale gerektiren durumlarda, en yakın polis veya jandarma birimi de anında yakın koruma sağlama yükümlülüğüne sahiptir. Bu tür durumlarda polis veya jandarma, aldıkları kararı ilk iş gününde valilik veya kaymakamlığa onaylatmak zorundadır.

Sığınak Talebi

Şiddete uğrayan bir kişi, eğer acil olarak evinden veya yakınlarının evinden başka güvenli bir yere ihtiyaç duyarsa, kendisi ve çocukları için, bulundukları şehirde veya başka bir şehirde uygun ve güvenli bir sığınak isteyebilir. Bu durumda, tahsis edilen sığınak yerinin adresi gizli tutulur ve talep edilmediği sürece hiç kimseyle paylaşılmaz.

Önemle belirtmek gerekir ki, sığınak talebinde bulunmak için şiddet mağduru olmanın kanıtlanması, tedbir kararı alınması veya darp raporu gibi belgelerin sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), karakol, kaymakamlık veya valilik, talepte bulunan kişiyi acilen sığınak yerine yerleştirmekle yükümlüdür ve bu durum için aile mahkemesinin kararı gerekli değildir. Sığınak talebinde bulunmak için aşağıdaki mercilere başvurulabilir:

 • Karakollar
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Kaymakamlıklar ve Valilikler
 • Aile Mahkemeleri

Ulaşım Engeli Talebi

Şiddete maruz kalan kişi, şiddet uygulayanın kendisini rahatsız etmesinin önlenmesini talep edebilir. Bu, şiddet uygulayanın telefon, sosyal medya, e-posta veya başka herhangi bir yolla mağdura ulaşmasının engellenmesi anlamına gelir. Şiddet mağdurunun ulaşım engeli talebinde bulunabileceği yerler aşağıda sıralanmıştır:

 • Karakollar
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Aile Mahkemeleri

Adres Bilgilerinin Gizlenmesi İstemi

Bir kişi, can güvenliğinin tehdit altında olduğu veya şiddet uygulayıcıdan kaçma durumunda, kimlik ve adres bilgilerinin tüm resmi kayıtlarda gizlenmesini talep edebilir. Bu istek, şiddet uygulayanın, nüfus kayıtları, sağlık sigortası kayıtları, çocuğun okulu veya diğer resmi kayıtlar aracılığıyla mağdurun adres bilgilerine erişememesini sağlamak amacıyladır.

Başvuru yapan kişi, adres ve kimlik bilgilerinin gizlenmesini net bir şekilde talep etmeli ve bu gizlilik kararının aile mahkemesinin yazacağı karar metninde açıkça ifade edilmesini istemelidir. Ayrıca, doğrudan şiddet uygulayan bir kişi olmasa bile, muhtemel bir can güvenliği tehdidi varsa, düşman belirtmeksizin, kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi istenebilir. Bu talep için başvurulabilecek merciler:

 • Karakollar
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Aile Mahkemeleri’dir.

Kimlik Bilgilerinin Değiştirilmesi Talebi

Can güvenliği riski altındaki bir birey, isim ve soy isim değişikliği gibi kimlik bilgilerinde değişiklik yapılmasını isteyebilir. Bu durum, birey için tamamen yeni bir kimlik anlamına gelir. Ancak, bu tür bir değişikliğin bireyin yaşamında derin ve kalıcı etkiler yaratabileceği, özellikle eski kimlikle ilişkili hak ve yükümlülüklerin kaybedilme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, kimlik bilgilerinde değişiklik yapma kararı almadan önce, bu adımın tüm sonuçlarını iyice değerlendirmek önem taşır.

Şiddet Uygulayana Ait Silahın Polise Teslim Edilmesi Talebi

Şiddet uygulayan veya uygulama riski olan kişinin, silahının polise teslim edilmesi talep edilebilir. Bu kişi, polis veya jandarma gibi meslek gereği silah taşıma zorunluluğu olan biri olsa bile, silahın teslim alınması istenebilir. Şiddet uygulayanın silahının polise teslim edilmesi talebi için başvurulabilecek yerler şunlardır:

 • Karakollar
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Aile Mahkemeleri

Geçici Velayet ve Tedbir Nafakası İstemi

Şiddet mağduru olan veya şiddet görebileceği tehlikesi altında bulunan bir kişinin, eğer çocuğu varsa ve henüz boşanma davası açmamışsa, 6284 sayılı Kanun çerçevesinde çocuğu için geçici velayet talep edebilir. Evlilik boyunca velayet, anne ve baba tarafından ortaklaşa kullanılır. Ancak, eşinden şiddet gören kişi, aile mahkemesine başvurarak çocuğun geçici velayetini almak için talepte bulunabilir.

Eğer daha önce belirlenmiş bir nafaka yoksa, şiddet mağduru kişi, kendisi ve çocukları için nafaka talep edebilir. Eğer mağdur kişi yabancı uyruklu ise, Türk hukukunun geçici tedbirlerle ilgili hükümlerine tabi olduğundan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi tedbir nafakası talep etme hakkına sahiptir.

Geçici Maddi Yardım Talebi

Şiddet mağduru, şiddet nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için 6284 sayılı Kanun altında geçici maddi yardım talebinde bulunabilir. Bu geçici maddi yardım, diğer sosyal yardımlardan farklı olarak, şiddete maruz kalındığı için 6284 sayılı Kanun gereğince tanınmış özel bir haktır. Geçici maddi yardım talebinde bulunabileceğiniz merciler şunlardır:

 • Kaymakamlıklar
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
 • Aile Mahkemeleri

Aile Konutu Şerhi Talebi

Evlilik birliği devam ederken eşlerin beraber yaşadığı eve “aile konutu” adı verilir. Eğer şu anda oturulan evin tapusu diğer eşin adına kayıtlıysa, evlilik cüzdanı, ikametgah belgesi ve kimlik fotokopisi ile Tapu Müdürlüğü’ne başvurarak, bu evin aile konutu olarak tescil edilmesi talep edilebilir. Aile konutu olup olmadığı konusunda bir anlaşmazlık varsa, aile mahkemesine başvurarak aile konutu şerhinin konulmasını talep etmek mümkündür.

Genel Sağlık Sigortası

6284 sayılı Kanun altında koruma kararı alan bir kişi, sigortalı olmasa bile ya da sigorta prim borcu bulunsa dahi, sigortalı olarak kabul edilir. Bu koruma kararının geçerli olduğu süre boyunca, kişi sağlık hizmetlerinden sigorta avantajlarıyla yararlanabilir ve ilaçları da sigorta kapsamında temin edebilir. Şimdi, 6284 sayılı Kanun kapsamında bu haklardan nasıl faydalanılacağına dair başvuru sürecini açıklayalım.

6284 Sayılı Kanun Tedbirleri İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Şiddete maruz kalan veya şiddet tehdidi altında olan kadınlar, çocuklar, aile üyeleri ve ısrarlı takip mağdurları, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirleri almak için aile mahkemesine dilekçe ile başvurmalıdır. Bu dilekçede, yaşanan şiddet olayları ve bunların önlenmesi için yapılan talepler detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.

Dilekçenin avukat desteği olmadan hazırlanması mümkün olsa da, hukuki hakların ve çıkarların korunması açısından bir aile avukatına danışmak daha faydalı olacaktır. Dilekçe, adliyenin nöbetçi aile mahkemesine teslim edilebilir. 6284 sayılı Kanunun tedbirlerinden yararlanmak için gereken dilekçe örneğine içeriğimizin sonunda erişebilirsiniz.

Bahsi geçen dilekçenin, Cumhuriyet savcılıklarına, kaymakamlıklara, karakollara veya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine verilmesi de mümkündür. Ancak, bu yerlere verilen dilekçelerin aile mahkemesine ulaştırılması zaman alabileceğinden, doğrudan aile mahkemesine başvurmak daha hızlı sonuç alınmasını sağlayabilir.

Aile mahkemesine dilekçe ile yapılan başvurularda karar genellikle bir sonraki gün alınır. Savcılık veya karakol üzerinden yapılan başvurularda ise kararın onaylanması birkaç gün sürebilir. Aile mahkemesine başvuran kişilere bir dosya numarası verilir ve bu numaranın kaydedilmesi önerilir. Kararlar genellikle başvurudan sonraki ilk iki iş günü içinde verilir.

Karar çıkmamış olanlar, mahkemeye giderek dosya numarası ile başvuru sonucunu öğrenebilir. Tekrar belirtmek gerekirse, sığınak ve yakın koruma talepleri için mutlaka aile mahkemesine başvurmak şart değildir; ŞÖNİM veya karakola başvurularak, can güvenliği tehdidi altında olduğunu belirtip, talebin yazılı hale getirilmesi yeterlidir.

Geçici yardım talep edilecekse, kişi en yakın kaymakamlığa başvurmalı ve maddi durumunu detaylıca anlatan bir dilekçe hazırlamalıdır. Dilekçede, aylık masraflar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin giderleri belirtilmelidir. ŞÖNİM, karakol ve kaymakamlık başvuruları telefonla takip edilebilir.

Başvuru Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Hakların etkili bir şekilde kullanılması için, öncelikle hangi haklara sahip olunduğunun ve bu hakların nasıl kullanılacağının anlaşılması şarttır. 6284 sayılı Kanun kapsamında sunulan tedbir ve haklardan yararlanmak için hangi kurumlara ve nasıl başvurulacağını daha önce açıklamıştık. Şimdi, bu başvurular sırasında dikkat edilmesi gereken temel noktaları özetleyelim:

Acil bir durum yoksa, ilk adım olarak deneyimli ve uzman bir avukatla görüşmek faydalıdır. Avukat, durumu analiz ederek en uygun hukuki stratejiyi belirleyebilir ve yanlış ya da ihmalkar davranışlardan kaçınarak sonuca ulaşmayı sağlar.

Yapılan tüm başvuruların yazılı olmasına dikkat etmek önemlidir. Verilen yanıtların sözlü olması durumunda, yazılı bir cevap istenmelidir.

Eğer karakola başvurulmuşsa, talep edilen konuların tümünün tutanağa eksiksiz olarak geçirildiğinden emin olunmalıdır. Tutanak imzalanmadan önce dikkatlice okunmalı ve eksik ya da hatalı ifadelerin düzeltilmesi talep edilmelidir.

Mağdurun vücudunda darp izleri varsa, bu durumu polise bildirmeli ve hastaneye sevk edilerek darp raporu alınması talep edilmelidir.

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Karar İhlal Edilirse Ne Yapılmalıdır?

6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet mağdurunun yapmış olduğu başvuru sonucu alınan kararın ihlali durumunda, ihlali gerçekleştiren kişiye 3 ila 10 gün arası hapis cezası uygulanabilir. Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez. Bu Kanun çerçevesinde alınan bir kararın ihlal edildiğine dair bir dilekçe hazırlanarak, bu durum mahkemeye veya Cumhuriyet savcılığına bildirilmelidir.

6284 Sayılı Kanun ve Yabancılara İlişkin Düzenlemeler

Uluslararası alanda ıse konuya özgü en önemli metin olarak”Kadınla­ra Yön.elik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin. Önlenmesi ve Bunlarla Mücade­leye İlişkin. Avrupa Kon.seyt Sözleşmesi” karşımıza çıkar. Bu sözleşme 11 Mayıs 2011 tarihin.de İstan.bul’da imzalandı.ğı için “İstanbul Sözleş­mesi” olarak da anılır. Türkiye, Sözleşmeyi ilk olarak imzalayan 20 ülke­den bırı olup, TBMM tarafından 24.11.2011 tarih ve 6251 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş ve Anayasanın 90/1. maddesi hükmü uya­rınca iç hukuk normu hallne gelmlştır. Hatta anayasanın aynı maddesının 5. fıkrası uyannca yasa gücünde sayılan bu düzenlemelerln anayasaya aykırı olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvuru yasağı getirildiği gıbı ulusal dığer namlarla çelişmesl hallnde uyuşmazlıkların çözümünde de bu sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

6284 Sayılı Kanun Dilekçe Örneği

ANKARA AİLE MAHEKEMESİ’NE

KORUMA KARARI

İSTEYEN :

VEKİLİ : Av. Çağrı AYBOĞA

KENDİSİNE KARŞI

KORUMA KARARI

İSTENİLEN

KONU : 6284 Sayılı Yasa Gereğince Tedbir Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilimiz ile karşı taraf davalı eş 10.12.1992 tarihinden beri evli olup; müvekkil davalı yanın sürekli olarak alkol kullanması, ailesinin geçimini sağlamaması ve kendisini aldatması sebebi ile Boyabat Aile Mahkemesi’nde ……..sayılı dava dosyası ile boşanma davası açmıştır.

…………müvekkilin kendisine boşanma davasını hazmedemeyerek müvekkilin babasını ve müvekkilin kullanmış olduğu ……..numaralı telefonu arayarak müvekkilim küfür içerikli hakaretler etmekte ve müvekkilim ile ailesini de tehdit etmektedir. Müvekkilin şu an ailesinin yanında yaşamakta olup; müvekkil eşinin kendisine şiddet uygulayacağından da korkmaktadır. Kaldı ki …………devam eden evlilik müddetince müvekkile karşı şiddette uygulamıştır. Alkol kullanması sebebi ile alkollü olduğu bir zaman zarfında tekrar müvekkile şiddet uygulaması da olasıdır.

6284 sayılı kanun yalnızca şiddet uygulama durumunda değil; şiddet uygulanması ihtimaline karşı da kadınların korunması gerektiğini öngörmüştür. ……….alkollü olduğunda sürekli bir şekilde müvekkilimi aramakta küfür içerikli hakaretler etmekte ve müvekkilimi tehdit etmektedir. Müvekkilimin maruz kaldığı psikolojik şiddet ve maruz kalma ihtimalinin bulunduğu fiziksel şiddete karşı korunmak üzere ; 6284 sayılı yasa uyarınca mahkemenizden davalı eş aleyhine tedbir kararı verilmesi için bu başvurunun yapılma zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : 6284 Sayılı Yasa ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Telefon arama kayıtları, Nüfus Kaydı, tanık beyanları vs.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle davalı eş hakkında aile içi şiddetin doğmaması için gerekli tedbir kararının verilmesini arz ve talep ederiz

Av. Çağrı AYBOĞA

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Nedir?

6284 Sayılı Kanun’un 2. maddesinde ŞÖNİM; şiddetin önlenmesi ve koruyucu, önleyici tedbirlerin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda destek ve izleme hizmetlerinin yer aldığı, çalışmaların yedi gün yirmi dört saat sürdüğü merkezler olarak tanımlanmıştır. Bu tanım 2016 yılında yayınlanan 29656 sayılı Şiddet Önleme ve İzleme 95 Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te biraz daha detaylandırılmış ve ŞÖNİM’e dair aşağıdaki ayrıntılı tanım yer almıştır:
“ŞÖNİM; şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü merkezleri ifade etmektedir”

6284 Sayılı Kanun Nedir?

6284 Sayılı Kanun, “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” olarak bilinir ve Türkiye’de 8 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, aile içi ve kadına karşı şiddeti önlemek, mağdurlara hızlı ve etkin koruma sağlamak amacıyla oluşturulmuş hukuki bir çerçevedir.

6284 Sayılı Kanun Kimleri Kapsar?

Bu kanun, şiddete maruz kalan veya şiddet tehdidi altındaki kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını kapsar. Şiddet mağduru olan herkes kanunun sağladığı koruma tedbirlerinden yararlanma hakkına sahiptir.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne İşe Yarar?

Bu kanun, şiddet mağdurlarını korumak, şiddeti önleyici ve caydırıcı tedbirler almak, mağdurların ve tehlike altındaki bireylerin güvenliğini sağlamak için hukuki yollar sunar. Şiddet gören bireylere hızlı bir şekilde müdahale etmek ve onlara destek olmak için yasal bir zemin oluşturur.

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Yararlanılabilecek Olanaklar Nelerdir?

6284 Sayılı Kanun kapsamında, mağdurlar için uzaklaştırma kararı, geçici koruma (yakın koruma) tedbirleri, barınma hizmetleri, maddi yardım, psikolojik destek, hukuki destek ve benzeri birçok olanak sunulmaktadır.

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Nasıl Başvuru Yapılır?

Kanun kapsamında başvuru yapmak için şiddet mağduru kişinin, karakol, aile mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılıkları veya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) gibi yetkili makamlara başvurması gerekir. Başvuru esnasında, mağdurun maruz kaldığı şiddet veya tehdit detayları ile istenen koruma tedbirleri dilekçeye yazılır ve ilgili makama sunulur. Acil durumlarda ise direkt olarak emniyet güçlerine başvurarak geçici tedbir kararları alınabilir.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara