Ceza HukukuMakalelerimiz

Bıçak Taşımak Suç Mudur?

Çağımızda, bıçak ve çakı gibi kesici aletlerin kullanımı oldukça yaygındır. Özellikle dağcılık, kampçılık, izcilik gibi aktivitelerde yer alan kişiler bu tür aletleri sıklıkla yanlarında taşımaktadırlar. Son dönemlerde, bu aletler günlük hayatta veya güvenlik amaçlı olarak da sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak, bireylerin bu tür kesici aletleri taşımalarının yasal açıdan bir engeli olup olmadığı, bu durumun yasaklanıp yasaklanmadığı ya da suç teşkil edip etmediği önemli bir meseledir.

Türkiye’de bıçak taşımanın genellikle suç olarak kabul edildiği doğru olmayabilir. Türk Ceza Kanunu kapsamında salt bir bıçağın taşınması suç değildir. Ancak bu bıçakla başkaca bir suç işlenirse burada artık bıçak olan alet silah niteliğindedir. Ayrıca; bıçağın boyutu, türü ve taşıma amacına göre bu durum değişebilir.

Bıçak ve benzeri aletlerin taşınması, günlük hayatta ve çeşitli etkinliklerde yaygındır. Ayrıca, 6136 sayılı kanun kapsamında, bu tür aletlerle işlenen suçlar, cezalarda artırım nedeni olabilmektedir. Bu kanun kapsamında, suç sayılan aletlerle ilgili olarak TCK çerçevesinde de cezalar verilebilmektedir. Bıçak taşımanın cezası, duruma göre hapis cezası veya adli para cezası olabilmektedir. Bıçak taşımada, kullanım amacı ve herhangi bir olaya karışılıp karışılmadığı gibi detaylar da dikkate alınır.

Bıçak Taşımak Suç Mudur?

Bıçak taşımak, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında suçtur. 6136 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesine göre: “Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala,kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır.”

Bıçak Taşımanın Cezası 2024

2024 yılında Bıçak taşımanın cezası 6136 Sayılı Kanun’a göre altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 15 inci maddesinde: “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.”

“Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.”

6136 Sayılı Kanun Taşınması Yasak Olan Bıçaklar

6136 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesine göre; kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin taşınması yasaktır.

Taşınması Yasak Olmayan Kesici Aletler

Türkiye Cumhuriyeti’nde taşınması yasak olmayan kesici aletler, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 4. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, taşınması yasak olmayan kesici aletler şunlardır:

 • Ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletler
 • Bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzeri kesici ve delici aletler

Bu kapsamda, şunlar örnek olarak verilebilir:

 • Mutfak bıçakları
 • Berber bıçakları
 • Kasap bıçakları
 • Çiftçi bıçakları
 • Av bıçakları
 • Tıraş bıçakları
 • Makaslar
 • Kesici kalemler
 • Raspalar

Bunların yanı sıra, 6136 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre, aşağıdaki durumlarda taşınması yasak olmayan kesici aletler de bulunmaktadır:

 • Avlanma veya atıcılık sporunu icra etmek için gerekli olan bıçaklar
 • Her türlü askeri tören veya tatbikatlarda kullanılan bıçaklar
 • Sanatsal, tarihi veya bilimsel değere sahip olan bıçaklar

Bu durumda, bu bıçaklar sadece belirtilen amaçlar için taşınabilir. Aksi takdirde, taşınması yasak olmayan kesici alet olarak kabul edilmez ve taşıması suç teşkil eder.

Taşınması yasak olmayan kesici aletlerin taşınmasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan biri, bu aletlerin saldırı ya da savunmaya elverişli halde taşınmaması gerektiğidir. Bu, aletlerin sapının veya gövdesinin kolaylıkla çıkarılabileceği şekilde olmaması anlamına gelir.

Diğer bir husus ise, bu aletlerin kamuya açık yerlerde taşınırken kılıf içerisinde olması gerektiğidir. Bu, aletlerin görünür bir şekilde taşınmasını ve başkalarını rahatsız etmesini önlemek içindir.

Taşınması yasak olmayan kesici aletlerin taşınması sırasında bu hususlara dikkat edilmesi, olası hukuki sorunların önüne geçilmesi açısından önemlidir.

6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçlarında Şikayet Süresi

6136 sayılı kanuna aykırılık teşkil eden suçlar, şikayete bağlı olmayan suçlar kategorisindedir, bu nedenle savcılık tarafından kendiliğinden soruşturma başlatılır ve bu suçlar için özel bir şikayet süresi bulunmamaktadır. Bu suçlarla ilgili olarak kamu davasına müdahil olan bir kişinin şikayetini geri çekmesi, ceza davasının düşmesine yol açmaz. Bu tür suçlar, dava zamanaşımı süresine uygun şekilde her zaman soruşturulabilirler. Dava zamanaşımı, suçun işlenmesinden itibaren belirli bir süre geçmesine rağmen dava açılmamışsa veya açılmış olmasına rağmen yasal süre içinde sonuçlanmamışsa, ceza davasının düşmesine sebep olan bir hukuki durumdur. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçları için normal dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Cezanın Ertelenmesi ve Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür.

Hapis cezasıyla birlikte uygulanabilir: Bu durumda, faile hem hapis cezası hem de adli para cezası verilir.
Tek başına uygulanabilir: Bu durumda, faile sadece adli para cezası verilir.

6136 sayılı kanuna muhalefet suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezaları adli para cezasına çevrilemez.

Hapis cezası adli para cezasıyla birlikte düzenlenmiştir: Bu durumda, faile hem hapis cezası hem de adli para cezası verilir. Hapis cezası, adli para cezasının infazına engel teşkil eder. Bu nedenle, hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

Hapis cezası seçimlik ceza olarak düzenlenmiştir: Bu durumda, hakim, faile hapis cezası veya adli para cezasından birini verebilir. Hakim, hapis cezası verdikten sonra bu cezayı adli para cezasına çevirme yetkisine sahip değildir.

ükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur.

6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarının cezaları hakkında koşulları varsa HAGB kararı verilmesi mümkündür.
Ceza ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir.

6136 sayılı yasaya muhalefet suçları cezası hakkında şartları varsa cezanın ertelenmesi kararı verilmesi mümkündür.

Özetle, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezaları adli para cezasına çevrilemez. HAGB ve ceza ertelenmesi kararı verilmesi mümkündür.

Bıçak Taşımak Yasak Mıdır?

Türkiye’de bıçak taşımak, genel olarak yasaktır. Bununla birlikte, bazı durumlarda bıçak taşımak yasaldır.

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 4. maddesine göre, aşağıdakiler dahil olmak üzere bazı durumlarda bıçak taşımak yasaldır:

 • Ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletler
 • Bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzeri kesici ve delici aletler
 • Avlanma veya atıcılık sporunu icra etmek için gerekli olan bıçaklar
 • Her türlü askeri tören veya tatbikatlarda kullanılan bıçaklar
 • Sanatsal, tarihi veya bilimsel değere sahip olan bıçaklar

Bıçak taşımanın yasal olduğu durumlarda, bıçakların saldırı veya savunmaya elverişli halde taşınmaması ve kamuya açık yerlerde taşınırken kılıf içerisinde olması gerekir.

Kaç Cm Bıçak Taşımak Yasaktır?

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 5. maddesine göre, aşağıdaki bıçakların taşınması yasaktır:

Kama, hançer, saldırma, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ve buna benzer saldırı veya savunmada kullanılan aletler
Bu bıçakların boyutu ne olursa olsun, taşınması yasaktır.

6136 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre, aşağıdaki bıçakların taşınması, belirli koşullara tabi olarak yasaldır:

 • Ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletler
 • Bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzeri kesici ve delici aletler
 • Bu bıçakların boyutu, bıçakların kullanım amacına göre değişebilir. Örneğin, mutfak bıçakları genellikle 10-15 cm uzunluğundadır. Bu nedenle, mutfak bıçakları, ev gereçleri olarak kabul edildiği için, 10 cm’den uzun olsalar bile taşınması yasaldır.

Sonuç olarak, kaç cm bıçak taşımanın yasak olduğu, bıçağın boyutuna ve türüne bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, saldırı veya savunmada kullanılabilecek nitelikte olan bıçakların taşınması yasaktır.

Okulda Bıçakla Yakalanmanın Cezası Nedir?

Okulda bıçakla yakalanmanın cezası, okul disiplin yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. Bu yönetmeliklere göre, okulda bıçakla yakalanan öğrenciye, aşağıdaki disiplin cezalarından biri verilebilir:

Kınama cezası: Bu ceza, öğrencinin davranışında bir yanlışlık olduğunun ve tekrarından kaçınması gerektiğinin bildirilmesidir.

 • Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası: Bu ceza, öğrencinin okuldan 1-5 gün süreyle uzaklaştırılmasıdır.
 • Okul değiştirme cezası: Bu ceza, öğrencinin başka bir okula gönderilmesidir.
 • Örgün eğitim dışına çıkarma cezası: Bu ceza, öğrencinin örgün eğitimden çıkarılmasıdır.

Öğrenciye verilen disiplin cezasının ağırlığı, öğrencinin bıçakla yakalanma şekline ve bıçakla ne yapmak istediğine göre değişebilir. Örneğin, öğrencinin bıçakla tehdit veya yaralama gibi bir suç işlemeye teşebbüs etmesi durumunda, daha ağır bir disiplin cezası verilebilir.

Disiplin cezasının yanı sıra, okulda bıçakla yakalanan öğrenci hakkında adli soruşturma da başlatılabilir. Bu durumda, öğrenci hakkında, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçu kapsamında işlem başlatılabilir. Bu suçun cezası, altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezasıdır.

Sonuç olarak, okulda bıçakla yakalanmanın cezası, okul disiplin yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. Bu cezanın yanı sıra, öğrenci hakkında adli soruşturma da başlatılabilir.

Kendini Korumak İçin Bıçak Taşımak Suç Mudur?

Bir kimsenin kendini koruması için de yasaklı bıçakları taşıması da suç teşkil eder. Ancak kişi tehlikeli bir durum veya saldırı altındaysa bu bıçağı kullanması meşru müdafaa koşullarında değerlendirebilir ve bıçak taşınması da kullanılması da suç teşkil etmez. Yani kişi, kendini korumak için bıçak taşır ve kullanırsa bu durumda ceza almayacaktır.

18 Yaş Altı Bıçak Taşımanın Cezası Nedir?

Türkiye’de, 18 yaş altı kişilerin bıçak taşıması yasaktır. Bu durumda, 18 yaş altı bir kişi, bıçakla yakalanırsa, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçu kapsamında işlem başlatılabilir. Bu suçun cezası, altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezasıdır.

18 yaş altı kişilerin bıçak taşımasının yasak olmasının nedeni, bu kişilerin bıçak kullanımında daha dikkatsiz ve kontrolsüz olmalarıdır. Bu nedenle, 18 yaş altı kişilerin bıçak taşıması, hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye atabilir.

18 yaş altı bir kişinin bıçak taşıması durumunda, bu kişinin ailesinin de sorumluluğu vardır. Ailenin, çocuğunun bıçak taşımaması için gerekli önlemleri alması gerekir. Bu önlemler, çocuğunun bıçak bulundurmasına izin vermemek, çocuğunun bıçakla oynamasına izin vermemek ve çocuğunun bıçakla ilgili tehlikeleri öğrenmesini sağlamak gibi önlemleri içerir.

18 yaş altı bir kişinin bıçak taşıması durumunda, bu kişinin okul yönetimine de haber verilmesi gerekir. Okul yönetimi, öğrencinin bıçak taşıması nedeniyle disiplin cezası verebilir.

Arabada Bıçak Taşımak Yasak Mıdır?

Arabada bıçak taşımak, genel olarak yasaktır. Ancak, bazı durumlarda, araba içinde bıçak taşımak yasal olabilir.

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 4. maddesine göre, aşağıdaki durumlarda araba içinde bıçak taşımak yasaldır:

 • Ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletler: Bu duruma örnek olarak, mutfak bıçakları, kasap bıçakları veya av bıçakları verilebilir.
 • Bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzeri kesici ve delici aletler: Bu duruma örnek olarak, aşçıların mutfak bıçakları, kasapların kasap bıçakları veya avcıların av bıçakları verilebilir.
 • Avlanma veya atıcılık sporunu icra etmek için gerekli olan bıçaklar: Bu duruma örnek olarak, avcıların av bıçakları veya atıcıların atış bıçakları verilebilir.
 • Her türlü askeri tören veya tatbikatlarda kullanılan bıçaklar: Bu duruma örnek olarak, askeri törenlerde kullanılan kamalar veya tatbikatlarda kullanılan bıçak ve kılıçlar verilebilir.
 • Sanatsal, tarihi veya bilimsel değere sahip olan bıçaklar: Bu duruma örnek olarak, müzelerde sergilenen tarihi bıçaklar veya bilimsel araştırmalarda kullanılan bıçak ve kılıçlar verilebilir.
 • Bu durumlarda, bıçakların saldırı veya savunmaya elverişli halde taşınmaması ve kamuya açık yerlerde taşınırken kılıf içerisinde olması gerekir.
 • Arabada bıçak taşımanın yasak olduğu durumlarda, bıçak taşımak suç teşkil eder. Suçun cezası, altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezasıdır.
 • Arabada bıçak taşımanın yasak olmasının nedeni, bıçakların tehlikeli olmasıdır. Bıçaklar, yaralanma veya ölüme neden olabilir. Bu nedenle, bıçakların, sadece gerekli olduğu durumlarda ve güvenli bir şekilde taşınması gerekir.
 • Arabada bıçak taşımayı düşünüyorsanız, bıçak taşımanın yasal olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Bıçak taşımanın yasal olmadığı durumlarda, bıçak taşımak suç teşkil edebilir.

AVM’lere Bıçak İle Girilir Mi?

Türkiye’de, alışveriş merkezlerine bıçakla girmek, genel olarak yasaktır. Bunun nedeni, alışveriş merkezlerinin, kamuya açık yerler olması ve bu nedenle, güvenlik riski oluşturabilecek maddelerin taşınmasının yasak olmasıdır.

Bıçak Taşıma Suçunda Avukat Desteğinin Önemi!

Bıçak taşıma suçu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 5. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, yasak bıçak taşımak, altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

Bıçak taşıma suçu, hem maddi hem de manevi olarak ciddi sonuçlar doğurabilecek bir suçtur. Maddi olarak, suçlu kişi hapis cezasına çarptırılabilir ve adli para cezasına tabi tutulabilir. Manevi olarak ise, suçlu kişi itibar kaybına uğrayabilir ve toplumdan dışlanabilir.

Bıçak taşıma suçunda avukat desteği almak, bu suçtan en az ceza ile kurtulmak için çok önemlidir. Avukatı, suçlunun haklarını korumak ve cezayı hafifletmek için çalışacaktır. Avukat, suçun unsurlarını, suçun işlendiği zaman ve yerdeki koşulları ve suçlunun kişisel durumunu dikkate alarak, suçlunun lehine bir savunma yapacaktır.

Avukat desteğinin önemini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Avukat, suçun unsurlarını ve cezayı belirlemede yardımcı olacaktır. Avukat, suçun işleniş şeklini, suçun işlendiği zaman ve yeri ve suçlunun kişisel durumunu dikkate alarak, suçun unsurlarının oluşup oluşmadığını değerlendirecektir. Bu değerlendirme sonucunda, suçun unsurları oluşmuşsa, suçun niteliğini ve cezasını belirleyecektir.
 • Avukat, suçlunun haklarını korumak için çalışacaktır. Avukat, suçlunun savunma hakkını kullanması, ifadesi alınmadan önce avukatına başvurması ve adil bir yargılama görmesi için çalışacaktır.
 • Avukat, suçlunun cezasını hafifletmek için çalışacaktır. Avukat, suçlunun lehine olan tüm delilleri toplayacak ve bu delilleri mahkemeye sunacaktır. Ayrıca, suçlunun pişmanlığını ve suç işlemeyeceğine dair taahhüdünü mahkemeye sunarak, cezanın hafifletilmesini talep edecektir.

Sonuç olarak, bıçak taşıma suçundan yargılanan kişilerin, avukat desteği almaları çok önemlidir. Avukat desteği, suçlu kişinin haklarını korumak ve cezayı hafifletmek için çok önemli bir rol oynamaktadır.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara