DilekçelerMakalelerimiz

İlamsız Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız icra takibi, bir mahkeme kararı veya belirli bir belge gerektirmeden, alacaklı tarafından alacağını tahsil etmek amacıyla başvurulan bir icra prosedürüdür. Bu takip yöntemi, İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenlenmiş olup, mahkeme kararı olan ilam gerektirmeyen bir icra işlemidir.

İlamsız İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İlamsız icra takibi yapılabilmesi için, alacaklının talebinin nakit para veya belli bir teminatla ilgili olması şarttır. Alacaklının, yasal olarak belirlenen koşullara uygun şekilde düzenlenmiş takip talepnamesini ilgili icra dairesine sunması ve gerekli icra masraflarını dairenin belirlediği hesaba yatırması gerekir. Bu işlemler tamamlandığında ilamsız icra takibi resmi olarak başlatılmış olur. İcra dairesi, takibin başlatılmasından sonra üç iş günü içinde borçluya ödeme emri çıkarır ve bu emir borçluya yasal yollarla iletir. Alacaklıysanız ancak elinizde herhangi bir belge yoksa veya tarafınıza bir ilamsız ödeme emri tebliğ olduysa Ankara İcra Avukatı desteği alabilirsiniz.

İlamsız Ödeme Emrine Nasıl İtiraz Edilir?

İlamsız ödeme emrine, borçluya ulaşmasının ardından yedi günlük süre içinde itiraz hakkı tanınmıştır. Eğer borçlu bu yedi günlük zaman dilimi içinde herhangi bir itirazda bulunmazsa, icra işlemi kesinleşir ve alacaklı, borçlunun mal varlığı üzerinde haciz işlemine geçebilir.

İcra takibi, borçlunun itirazı ile duraklatılır. İcra sürecinin devam edebilmesi ve alacaklının alacağını elde edebilmesi için, alacaklının itirazın kaldırılması için dava açması gerekir. İlamsız ödeme emrine itiraz iki ana sebeple gerçekleştirilebilir: imzaya itiraz ve borca itiraz.

İlamsız Ödeme Emrine İmzaya İtiraz

İlamsız ödeme emrine imzaya itiraz, alacaklının basit bir belge üzerinden yaptığı icra takibi sırasında, belgenin imzasının borçluya ait olmadığının iddia edilmesi durumudur. İtirazın dilekçede açık ve net olarak ifade edilmesi zorunludur; aksi takdirde itiraz geçersiz sayılır. Eğer borçlu imzaya itiraz ederse ve varsa, aynı zamanda borca da itiraz edebilir. Şayet imzanız taklit edilerek tarafınıza bir borç yüklendiyse Ankara Ceza Avukatı desteği ile yasal yollara başvurabilirsiniz.

İlamsız Ödeme Emrine Borca İtiraz

İlamsız ödeme emrine borca itiraz, icra takibine diğer itiraz nedenleri ileri sürülerek yapılır. Örneğin, takip gerçek olmayan bir borç için başlatıldıysa, fazladan faiz talep edildiyse ya da borcun vadeleri yanlış hesaplandıysa bunlar borca itiraz için geçerli sebeplerdir. Borçlu, icra takibinin konu olduğu borcun belli bir kısmına itiraz edebilir ve bu kısmi itirazını belirgin ve net bir biçimde dile getirmelidir.

Borçlu, icra takibine itiraz ederken herhangi bir gerekçe göstermek zorunda değildir; fakat eğer itiraz sırasında bir gerekçe belirtmişse, ilerideki yargılamalarda bu gerekçelere bağlı kalacaktır.

İlamsız Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya Esas No: 2023/……

BORCA İTİRAZ

EDEN BORÇLU : …………….. (TC.……… )

Vekili : Av. Çağrı AYBOĞA
………………………………………………………
TEL: 0………. FAX: ………. & ……………..

ALACAKLI : ……………………… (…………… V.D……….. )

Vekili : Av…………………

TEBELLÜĞ TARİHİ : ……………..

KONU : BORCA ( İTİRAZ HAKLARIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA ) FAİZ VE FERRİLERİNE İTİRAZ

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası yazılı dosyadan müvekkile ilamsız takibe mahsus yolla takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde, Alacaklı görünen tarafa müvekkilimizin herhangi bir borcu yoktur. Şöyle ki müvekkil ……….. ile alacaklı şirket arasında 2014 yıl sonu itibariyle ticari alışveriş sona ermiş,alacaklı şirket çalışanı-satış mümessili Serhat bey’e ( soy isim tespiti mümkün olmakla beraber şimdilik bilinmemektedir ) Ankara ili Altındağ Mah.’de bulunan müvekkile ait yazıhanede şahitler huzurunda ekli fotokopileri mevcut ‘’Motoran Motorsiklet modelleri montaj ve bakım ücreti ‘’ karşılığı müvekkilin ticari defterlerinde kayıtlı olan 6 adet , toplam 2.478,24 TL bedelli faturalar teslim edilmiştir. Müvekkilimizin cari hesabından mahsuplaşma yapılacağı beyan edilmiş olduğundan borç yok , 356,20 TL alacağa ilişkin takip açma haklarımız saklı kalmak kaydıyla alacaklı görünen şirketten alacağımız mevcuttur.

Anılan sebeplerle , BORCA ( itiraz haklarımız saklı kalmak kaydıyla ) VEKALET ÜCRETİ , FAİZ , MASRAF VE FERRİLERİNE itiraz ediyor, takibinin durdurulmasını müvekkilimiz adına talep ediyoruz.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, icra takibine, ödeme emrine, faize, masraf ve fer’ilerine , faiz oranına, vekalet ücretine , borca itiraz etmiş olduğumuzdan borçlu hakkında açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz.

10.09.2023

Borçlu Vekili

Av. Çağrı AYBOĞA

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara