MakalelerimizSözleşme Hukuku

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiraladığı mülkü belirli bir tarihte boşaltacağına dair verdiği beyandır. Başka bir deyişle, kiracı tahliye taahhütnamesiyle belirli bir sürenin sonunda mülkü boşaltacağını taahhüt ederse, kiraya veren, belirlenen süre sonunda kiracıyı çıkarma hakkına sahiptir. Türk Borçlar Kanunu 6098 sayılı kanunda tahliye taahhütnamesi düzenlenmiştir.

Özel hukuk alanına giren borçlar hukuku Ayboğa+Partners Avukatlık Bürosu, tahliye taahhütnamesi ile ilgili işlemlerde de müvekkillerinin hukuki ve ekonomik yararlarını gözetmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Kiracının çıkartılması hem kiracı hem de kiraya veren açısından önemli bir sorundur ve doğru bir hukuki prosedür takip edilmesi gereklidir. Türk Borçlar Kanunu 6098 sayılı kanun, genel olarak kiracıları koruma amaçlı bir yaklaşım sergilemektedir. Ancak, belirli durumlarda kiraya verenin de kiracının tahliyesi için bazı hakları vardır.

Bir kira sözleşmesinin belirli bir süre için yapılması, o taşınmazın kira süresi sonunda geri verileceği anlamına gelmez. Kanun, kiracının korunması amacıyla, kira süresinin sonunda sözleşmeyi sonlandırma hakkını kiracıya tanımıştır. Kiracı, kira bedelini ödediği sürece kiralanan taşınmazı kullanmaya devam edebilir. Ancak, kiraya verene bu hak tanınmamıştır.

Bunun tek istisnası tahliye taahhütnamesi almaktır. Kiracı sürenin sonunda veya başka bir tarihte konutu veya işyerini terk edeceğini şartlarına uyarak bir tahliye taahhütnamesi ile beyan ederse kiraya veren o tarihte kiracıyı çıkarabilir.

Kiracılar, kiralanan taşınmazı terk etmek istediklerinde çeşitli yolları takip edebilirler. Bunlardan biri, kiracının yazılı bir tahliye taahhütnamesi vermesidir.

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiralanan taşınmazı boşaltacağına ilişkin bir beyanı ifade eder. Ancak, tahliye taahhütnamesi verirken sıkı şekil şartlarına uyulması gerektiği unutulmamalıdır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesi, kiracı tahliyesi yollarından biri olarak tahliye taahhütnamesini kabul etmiştir.

Tahliye taahhütnamesi, kiracı tarafından kiralananın tesliminden sonra yazılı olarak verilen bir beyandır. Bu beyan tek taraflıdır ve kiracı, taahhütnamede belirtilen tarihte taşınmazı boşaltmayı yazılı olarak taahhüt eder. Ancak, tahliye taahhütnamesi verilirken sıkı şekil şartlarına uyulması gerektiğinden, doğru şekilde hazırlanması ve sunulması çok önemlidir.

Tahliye taahhütnamesi yaparken;

 • Taahhüt yazılı olarak yapılmalı ve kiracının imzasını taşımalıdır. Birden fazla kiracı varsa tahliye taahhüdünü bütün kiracıların imzalaması gerekir. Hangi sözleşme ilişkisi kapsamında hangi konut ya da iş yerinin tahliye edileceği açıkça anlaşılır olmalıdır. Tahliye taahhüdü, herhangi bir şarta bağlı olmamalıdır.
 • Tahliye taahhütnamesinde iki tarih bulunur: Düzenleme tarihi ve tahliye tarihi. Taahhüdün düzenleme tarihi, kira sözleşmesinden sonraki bir tarih olmalıdır. Kira sözleşmesinden önce ya da sözleşmeyle aynı tarihteki taahhüt geçersizdir. Tahliye tarihi, düzenleme tarihinden sonraki herhangi bir tarih olabilir.
 • Tarih kısmı boş olan tahliye taahhütlerinin ev sahibi tarafından sonradan doldurulmasını Yargıtay, hukuka uygun görmektedir; ancak taahhüdün geçerliliği TBK 27’deki şartlara bağlı olup irade bozukluğunu iddia ve ispat etmek teorik olarak her zaman mümkündür.
 • Kiralanan yerin aile konutu olarak kullanılması halinde, kira sözleşmesinde ismi yazılı olan eşin tek başına tahliye taahhüdünü imzalaması yeterli değildir. Her iki eşin de imzası bulunmayan tahliye taahhüdüne dayanılarak aile konutu tahliye edilemez.
 • Taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içinde tahliye talebiyle icra takibi başlatılmalı ya da doğrudan tahliye davası açılmalıdır.

Bu süre kaçırılırsa, tahliyeye ilişkin talep hakkı düşer. Bir aylık dava açma süresi içinde kiracıya bildirimde bulunularak dava açılacağı ihtar edilirse, dava açma süresi o kira yılı boyunca uzamış olur.

 • Kiracı, kendisine gönderilen tahliye emrine itiraz ederken tahliye taahhüdündeki imzaya ve/veya taahhüdün düzenleme tarihine itiraz etmemişse, bu itirazın kaldırılması için icra mahkemesinde dava açılmalıdır.

Kiracı, tahliye taahhüdündeki imzaya ve/veya taahhüdün düzenleme tarihine itiraz ederse ve taahhüt noterde yapılmamışsa, bu itirazın kaldırılması için icra mahkemesinde dava açılamaz. Sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açılması gerekir.

Tahliye Taahhütnamesinin Şartları Nelerdir?

Tahliye taahhütnamesinin geçerliliği için belirli şartların varlığı gerekmektedir. Bu şartların hepsi yasal düzenlemelere dayanmasa da Yargıtay kararlarına uyulması da önemlidir. Ayrıca, tahliye taahhütnamesinin geçersiz sayılmasına sebep olan birçok neden vardır.

Bu nedenlerin hiçbiri göz ardı edilmemelidir, çünkü sadece bir tanesi bile varsa taahhütname geçersiz sayılır ve kiraya veren tahliye hakkından yararlanamaz. Tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabilmesi için gereken şartları aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Tahliye taahhütnamesi yazılı şekle tabidir:

Yani kiralanan taşınmazın belirlenen tarihte boşaltılacağı beyanı yazılı olarak verilmelidir. Kiracının kiralanan taşınmazı belirtilen tarihte boşaltacağına dair yazılı bir beyan vermesi gerekmektedir. Bu şart, Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Bu beyan, basit bir yazılı şekilde hazırlanabilir ve noter onayı gibi şartlar aranmamaktadır. Ancak taraflar istedikleri takdirde bu şartları daha da sıkılaştırabilirler ve taahhütnameyi noterde yapabilirler.

Bu durum uygulamada büyük kolaylık sağlar çünkü noter tasdikli bir taahhütname, kiracının itiraz etme olasılığını azaltır ve mahkeme veya icra dairesi tarafından daha kolay kabul edilir.

Tahliye taahhütnamesi kiracı tarafından bizzat yahut bu konuda özel olarak yetkilendirdiği temsilcisi tarafından verilebilir:

Tahliye taahhütnamesi kiralayan açısından önemli bir konu olduğu için bu sözleşmenin imzalanması da özenle yapılmalıdır. Bu nedenle tahliye taahhütnamesi sadece kiralayan tarafından imzalanır ve diğer kişiler tarafından imzalanması geçersizdir. Ancak kiracı vekil tayin ederse, bu vekil söz konusu taahhütnameyi imzalayabilir.

Bu noktada, genel vekaletname yeterli değildir ve özel bir vekaletname verilmesi gerekmektedir. Bu şekilde, sözleşmenin doğru ve hukuki bir şekilde imzalanması sağlanmış olur. Aksi takdirde, taahhütname geçersiz sayılabilir ve kiralayan hakkını elde edemeyebilir.

Tahliye taahhütnamesinde taşınmazın boşaltılacağı tarihin belirlenmiş olması gerekir:

Tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarih, gün-ay-yıl şeklinde olabileceği gibi, tarihin anlaşılabilir şekilde ifade edildiği diğer formatlar da geçerli kabul edilir.

Örneğin, “2023 Eylül’ü” gibi bir ifade de kabul edilebilir. Yine de tarih belirtilirken net olunması önemlidir ve Yargıtay bazı durumlarda tarihin son gününü ifade ettiği kabul edilen ifadeleri geçerli kabul etse de her zaman böyle bir kabul söz konusu olmayabilir.

Tahliye taahhütnamesi belirli süreli bir kira sözleşmesinde, sürenin bitiminden önce veya sonra belirtilen bir tarih olabilir.

Örneğin: 2 yıllık bir kira sözleşmesi için kiracı, 1 yıl sonrası için de tahliye taahhütnamesi verebilir. Ancak, tahliye taahhütnamesinin geçerli kabul edilmesi için tarih belirtilmesi önemlidir ve tarih belirtilmeden verilen taahhüt geçersiz olacaktır.

Tahliye taahhütnamesi verilirken kişinin iradesi serbest olmalı, sakatlanmış olmamalıdır:

Tahliye taahhütnamesi sonuç olarak bir sözleşmedir. Bu nedenle eğer hata, hile yahut korkutma yolları ile alınmışsa Türk Borçlar Kanunu irade sakatlıkları genel hükümleri uyarınca geçersiz kabul edilecektir. Kişi bu sözleşmeyi 1 yıllık süre içerisinde iptal etmek durumundadır. Aksi halde sözleşme geçerliliğini sürdürür.

Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin imzalanması sırasında yahut imzalanmadan önce verilmişse geçersiz olur:

Tahliye taahhütnamesinin geçerliliği konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, taahhütnamenin ne zaman alınabileceğidir.

Kanunlar, tahliye taahhütnamesinin kiralanan taşınmazın kiracıya teslim edilmesinden sonra alınabileceğini belirtmektedir. Uygulamada bu süre, genellikle 15 gün veya 1 ay olarak belirlenmektedir. Bu kuralın amacı, kiracıyı korumaktır.

Kiraya verenin taşınmazı, kiracıya tahliye taahhütnamesi karşılığında kiralama zorlaması yapmasını önlemektir. Zira kanunlar, belirli süreli kira sözleşmelerinin sonunda sözleşmeyi sonlandırma hakkını yalnızca kiracıya tanımaktadır.

Bu nedenle tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin yapılmasından ve taşınmazın tesliminden sonra alınabilir. Ancak belirli bir süre içerisinde yapılma zorunluluğu yoktur. Kira sözleşmesinde belirlenen süre içerisinde tahliye taahhütnamesi alınabileceği gibi, sözleşme süresinin uzatıldığı dönemlerde de alınabilir.

Uygulamada, kiraya veren kişilerin tahliye taahhütnamesine ileri bir tarih koyarak geçerlilik sağlamaya çalıştığı görülmektedir. Ancak bu durumda, kişinin iradesi sakatlanmış olacaktır.

Bu durumda, kiracı her türlü delil ile sözleşmenin sakat olduğunu ileri sürebilir. Bu nedenle, tahliye taahhütnamesi alırken dikkatli olmak ve doğru tarihleri belirlemek büyük önem taşımaktadır.

Geçerli Tahliye Taahhütleri Nasıl Olur?

Türk Medeni Kanunu’nun 352. maddesine göre kira tahliye taahhütnamesi geçerliliği için aşağıda sayılan şartlar mevcut olmalıdır:

 • Yazılı tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinin imzalanmasından sonra ve kira ilişkisi devam ederken verilmelidir.
 • İlk kira sözleşmesini takip eden temdit nitelikli kirada yer alan tahliye taahhüdü geçerlidir.
 • Kiracı vekilinin asil tarafından yetkilendirmesi şartı ile imzalanan tahliye taahhüdü geçerlidir.
 • Tahliye taahhütnamesi yazılı olmalıdır. Taraflar isterse düzenleme şeklinde veya noter onaylı tahliye taahhütnamesi yapabilirler.
 • Tahliye taahhüdü kiralananı boşaltma tarihini içermelidir.
 • Şartlı olarak düzenlenen tahliye taahhütleri geçerlidir.

Tahliye Taahhütleri Hangi Durumda Geçersiz Olur?

Tahliye taahhütleri, kiracıların kiraladıkları taşınmazları belirli bir tarihte veya süre sonunda boşaltacaklarına dair verdikleri sözlerdir. Ancak bu taahhütlerin geçerli olabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tahliye taahhütleri geçersiz sayılabilir.

Şu hallerde tahliye taahhütlerinin geçersiz sayılacaktır:

 • Tahliye taahhütnamesi yazılı yapılmalıdır; eğer yazılı olarak yapılmamışsa geçersiz olur. Çünkü yazılılık şekli, geçerlilik şartıdır.
 • Kira sözleşmesinin imzalanması sırasında verilen tahliye taahhütleri geçersizidir.
 • Kiracı sayısı birden fazla olmasına rağmen sadece bir kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhüdü geçersizdir.
 • Tahliye taahhüdünde boşaltma tarihi belirtilmelidir eğer tarih belirtilmemişse tahliye taahhütnamesi geçersiz olur.
 • Yetkisi olmayan vekilin düzenlediği tahliye taahhüdü geçersiz olur.
 • Şirket yetkili olmayan ortaktan alınan tahliye taahhüdü geçersiz olur.
 • Kiracının iradesi fesada uğratılmak suretiyle alınan tahliye taahhütleri geçersizdir. Ancak böyle bir durumda kiracı iradesinin fesada uğradığını 6098 sayılı TBK’nın 39. Maddesi gereği tahliye taahhüdünün geçersizliği ve iptaline ilişkin dava açması gerekir.
 • Tahliye taahhüdü imzalanıp kiralayana verildikten sonra aynı taşınmaza ilişkin olarak yeni bir kira sözleşmesi imzalanmış ise tahliye taahhüdü geçersiz hale gelir.

Yazılı tahliye taahhüdü adi nitelikli olabileceği gibi noter tarafından düzenlenen tahliye nitelikli de olabilir. Adi nitelikli tahliye taahhüdün- de imzaya itiraz edilebilir. Noter tarafından düzenlenen tahliye taahhüdünde imzaya itiraz edilemez. İtiraz edilmesi halinde itirazın reddine karar verilmesi gerekir. Adi nitelikli tahliye taahhüdünde imzaya itiraz halinde itirazın kaldırılması ve tahliye talebi ile icra hukuk mahkemesine tahliye davası açılamaz.

Kiracı tarafından yazılı tahliye taahhüdü imzalandıktan sonra kira konusu taşınmaza ilişkin yeni bir kira sözleşmesi imzalanmış ise artık imzalanan tahliye taahhüdüne dayalı olarak taşınmazın tahliyesi talep edilemez.

Yargıtay, kiraya verenin her yıl yenilenen kira sözleşmelerinde sonraki yıllar için aldığı kiracı tahliye taahhütnamesine dayanmasını hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Bir tahliye taahhütnamesi, kiracıyı doğrudan çıkarma yetkisi vermez. Kiracının tahliyesi için yasal yollara başvurma hakkı vardır.

Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesi, geçerli bir tahliye taahhütnamesine sahip olan kişiye iki seçenek sunar: Birincisi, kiracıyı çıkarmak için dava açmaktır. Bu davaya tahliye davası denir ve kiracının taşınmazı boşaltma tarihinden itibaren bir ay içinde açılmalıdır.

Diğer seçenek ise icra yoluyla tahliye sağlamaktır. İcra dairesi, tahliye taahhütnamesine dayanarak kiracının tahliyesini gerçekleştirir.

Her iki süreç de teknik hukuki bilgi gerektirdiğinden, avukat yardımı almak faydalı olacaktır. Hatta tahliye taahhütnamesi hazırlarken bile hukuki destek almak, olası sorunların önlenmesine yardımcı olabilir. Yanlış veya ihmalkar bir işlem, bu hızlı ve etkili kiracı tahliye imkanından yararlanmayı engelleyebilir.

Kiracı tahliye taahhütnamesi mevcut ise taahhüt ettiği tarihte kiralananı boşaltmak zorundadır. Eğer kiracı bu tarihte kiralananı boşaltmazsa kiraya veren hukuki imkanlara başvurarak kiracıyı kiralanandan çıkarabilir:

 1. Kiraya veren, kiracının kiralananı boşaltmayı taahhüt ettiği tarihten başlayarak 1 ay içinde tahliye davası açabilir.
 2. Kiraya veren, kiracının kiralananı boşaltmayı taahhüt ettiği tarihten başlayarak 1 ay içinde icra dairesinde tahliye talepli icra başlatabilir.

Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye Ne Kadar Sürer?

Kiracı, kiralananı belirli bir tarihte tahliye etmeyi kabul ederse, o tarihte kiralananı boşaltması gerekmektedir. Aksi takdirde, kiralayan, yazılı tahliye tarihinden itibaren bir ay içinde icraya başvurarak veya dava açarak kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Tahliye talebi, ilgili icra dairesi veya mahkemeye yapılmalıdır. Tahliye taahhütnamesinin geçerliliği veya taraflarla ilgili diğer konuların araştırılması gerektiği durumlarda, süreç gecikebilir. Ancak yanlış veya ihmalkar bir işlem, süreci daha da uzatabilir. Mahkemenin iş yoğunluğu ve yükü de sürecin uzamasına neden olabilir.

İcra mahkemesi, tarafları dinleyerek icabına göre tahliyeyi emreder veya taraflardan birinin yedi gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumuna karar verir. Bu süre içinde mahkemeye müracaat edilirse, davanın neticesine göre hareket olunur.

İcranın geri bırakılması için verilecek sürenin düzenlendiği İİK 36. madde hükümleri burada da uygulanır. Dava etmeyen taraf iddiasından vazgeçmiş sayılır.

Dava süreleri, mahkemenin iş yoğunluğu, delillerin toplanması, adli tatil ve duruşma aralıklarının uzunluğuna göre değişebilir. Bu nedenle, tahliye davasının sonuçlanacağı kesin bir süre belirlemek mümkün değildir.

Tahliye davası açıldıktan sonra dava dilekçesi ile tensip zaptı hazırlanır ve karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf, dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi verir.

Ön inceleme duruşmasının tarih ve saati taraflara tebliğ edilir ve duruşma gerçekleştirilir. Ancak, dava sürecinde ortaya çıkabilecek beklenmedik durumlar veya tarafların talepleri nedeniyle süreç uzayabilir.

Tahliye Taahhüdü Varsa İhtara Gerek Var Mı?

Eğer kiracı tahliye taahhüdünde bulunmuşsa, kiraya verenin ihtar göndermesine gerek yoktur. Geçerli bir tahliye taahhüdü, kiracının herhangi bir şart ileri sürmeksizin belirtilen tarihte kiralananı boşaltacağı anlamına gelir.

Bu nedenle, kiraya veren belirtilen tarihte kiralananın boşaltılmaması durumunda, ihtara gerek olmaksızın 1 ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle kiracının tahliyesini sağlayabilir.

Tahliye Taahhütnamesi İptal Edilebilir Mi?

Geçerli bir tahliye taahhütnamesinin iptal edilmesi için iki tarafında bu konuda iradesinin uyuşması ve anlaşma yapması gerekir. Bu sözleşme yazılı olmak durumunda değildir. Ancak ispat kolaylığı olması açısından yazılı olarak yapılabilir.

Böyle bir durumda tahliye taahhütnamesinden geçerli bir şekilde dönülmüş olur. Yahut yazılı tahliye taahhütnamesini kiraya veren kişi kiracıya vererek bu sözleşmeyi sonlandırabilir. Bununla beraber irade sakatlığı ile verilen tahliye taahhütnameleri irade sakatlığı (hata, hile, korkutma) dolayısıyla geçersizdir. Burada bu sözleşmelerin hukuki niteliği için “iptal edilebilirlik” tabiri kullanılır.

Bunun anlamı iradesi sakatlanan kişi eğer bir yıllık süre içerisinde bu sözleşmeyi iptal ettiğini tek taraflı olarak beyan etmez ise sözleşme geçerli olarak devam eder. Yani tahliye taahhütnamesini kiracı böyle bir durumda iptal edebilir.

Tahliye taahhütnamesi, irade sakatlığı gibi geçerlilik sebepleri dışında başka nedenlerle geçersiz ise, zaten hükümsüzdür ve iptal edilmesi gerekmez.

Geçersiz bir taahhütname, doğrudan tahliye sürecinde ileri sürülebilir ve bu geçersizlik yeterli görülerek tahliye işlemi gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, taahhütname geçerlilik şartlarını taşımadığı takdirde, iptal davası açmaya gerek olmadan tahliye işlemi başlatılabilir.

Tahliye Taahhütnamesine İtiraz Edilebilir Mi?

Kiracı, tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu düşünüyorsa her zaman itirazını dile getirebilir. Kiraya veren tarafından başlatılan hukuki süreçte bu itirazını ileri sürme hakkına sahiptir ve aynı zamanda geçersizliğin tespiti için bir tespit davası da açabilir.

Bazı durumlarda, kötü niyetli kiraya verenler kiralanan taşınmazın tesliminden sonra tahliye taahhütnamesini tarihe uygun olmayacak şekilde düzenleyebilirler. Bu tür bir durumda, kiracı zor durumda kalabilir ve bir tür zorlama ile karşı karşıya kalabilir.

Kiracı bu durumu her türlü delille ispat ederek tahliye taahhütnamesinin geçersizliğini ileri sürebilir. Dava açarak bunun tespitini sağlayabilir. Yahut açılmış bir davada belirttiğimiz üzere senetle ispat kuralına bağlı olmaksızın her türlü ispat aracı ile sözleşmenin geçersizliğini ileri sürebilir.

Tahliye Taahhütnamesi ile Alt Kiracı Çıkarılabilir Mi?

Kiracının kiraladığı taşınmazı başkasına kiralaması durumunda alt kira sözleşmesi doğar ve bu 3. kişiye alt kiracı denir. Konut ve çatılı işyeri kiralarında alt kira müessesesi ancak kiraya verenin yazılı rızası ile mümkündür.

Alt kiracı, asıl kira sözleşmesinin tarafı değildir ve dolayısıyla tahliye davasının muhatabı sadece asıl kiracıdır. Normal şartlarda, kiraya veren kişinin asıl kiracıya karşı ileri sürebileceği haklar alt kiracıya karşı da geçerlidir.

Ancak tahliye taahhütnamesine dayanarak başlatılacak tahliye süreci bu kuralın istisnasını oluşturur. Yani, kiracıdan alınan tahliye taahhütnamesi alt kiracıya sirayet etmez ve ona karşı ileri sürülemez. Ancak, alt kiracıdan da bir tahliye taahhütnamesi alınırsa, o zaman ona karşı gerekli hukuki prosedür başlatılabilir.

Bununla birlikte, asıl kiracı hakkında verilen tahliye kararı alt kiracı için de geçerli olur ve onun tahliyesi sağlanabilir. Ancak, asıl kiracıdan alınan tahliye taahhütnamesi üzerine doğrudan alt kiracıya karşı tahliye süreci başlatmak mümkün değildir.

Tahliye Taahhütnamesi Dilekçesi Örneği

TAAHHÜT EDEN(KİRACI):

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN):

TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ:

TAHLİYE TARİHİ:

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 352/1 gereğince yukarıda belirtilen tarihte boş ve sağlam olarak tahliye edeceğimi işbu taahhüde uymamam halinde adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim. İşbu tahliye taahhüdü kira sözleşmesi yapıldıktan, kiralanan teslim edildikten sonra serbest irademle, herhangi bir baskıya maruz kalmaksızın verilmiştir.

TAAHHÜT TARİHİ:

TAAHHÜT EDEN:

İMZASI:

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara