Ceza HukukuMakalelerimiz

Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?

Tensip zaptı, ceza ve hukuk yargılamalarında davanın açılmasıyla mahkeme tarafından düzenlenen ve yargılama hakkında ilk değerlendirmenin yapıldığı, uyuşmazlığın özünün saptandığı ve ilk duruşma tarihinin verildiği tutanaktır. Tensip zaptı hazırlandı , davanın açıldığı ve duruşmaya katılma durumunun belirlendiği anlamına gelir.

Tensip Zaptı Nedir?

Tensip zaptı, ilk duruşmanın yapılacağı zamana kadar yargılamanın usul ve tarihinin belirlenmesi amacıyla mahkeme tarafından hazırlanan bir rapordur.

Tensip tutanağının bir diğer adı tensip tutanağıdır ve içeriği, ilk duruşma tarihinden önce mahkemenin gerekli gördüğü ön adımları içerir.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?

UYAP ve e-devlet ilgili sekmelerinde “Tensip Zaptı hazırlandı” uyarısını görebilirsiniz. Bakınız bu ifade, davanın ön incelemesine davanın açıldığı yer mahkemesi tarafından karar verildiği ve duruşma tarihinin belirlendiği anlamına gelmektedir.

Tutanak yetkili mahkeme hakimi tarafından hazırlandığı için bazı durumlarda hakim, davanın gelişimine göre duruşma tarihi belirlemek istediğinden duruşma tarihi belirlenememektedir. Bu durumda tensip zaptında duruşma tarihi bulunmayabilir.

Tensip Zaptı Ne Kadar Sürede Hazırlanır?

Tensip tutanağının düzenlenmesi, dilekçe veya ilgili iddianamenin yetkili mahkemeye sunulmasından sonra mahkeme hakimi tarafından düzenlenir.

Hukuk davalarında karar özetinin hazırlanma süresi mahkemenin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte, ceza davalarında iddianamenin kabul edilebilmesi nedeniyle iddianamenin mahkemeye sunulmasından sonra 15 günü bulabilmektedir.

Hukuki ve cezai konularda bir Tensip Zaptı hazırlanmasının gerekip gerekmediği farklı başlıklarda incelenmelidir;

Hukuk Davalarında Tensip Zaptı

Hukuk davalarına örnek vermek gerekirse;

 • Tazminat Davaları
 • Tapu Ve Kadastro Davaları
 • Tapu İptali Ve Tescil Davaları
 • El Atmanın Önlenmesi Ve Ecr-İ Misil Davası
 • Ticaret Hukuku Davaları
 • Mal Paylaşımı Davaları
 • Boşanma Ve Mal Rejimi Davaları
 • Miras Hukuku Davaları
 • Nüfus Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • Sigorta Hukuku Davaları
 • Spor Hukuku Davaları
 • Tanıma Ve Tenfiz Davası
 • Tüketici Hukuku Davaları
 • Velayet Ve Vesayet Davaları
 • İcra-İflas Hukuku Davaları
 • İdare Ve Vergi Hukuku Davaları
 • İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları
 • İşe İade Davası Nedir?
 • Kadastro Davaları
 • Kamulaştırma Davaları
 • Kamulaştırmasız El Atma Davaları
 • Kat Mülkiyeti Hukuku Davaları
 • Kira Hukuku Davaları
 • Komşuluk Hukuku Davaları
 • Fikri Ve Sınai Haklar Davaları

Hukuk davalarında uzlaşma tutanağı hazırlanırken duruşma tarihi, tarafların cevaplarını sunma zamanı, deliller, mahkeme dosyalarının eksik olması halinde hataların düzeltilme süresi gibi hususlar.

Mahkeme tarafından dava konusu anlaşmazlığın çözümü için ilgili yerlere yazılı müzekkere yazılmasına karar verilerek de sürecin hızlandırılması mümkündür.

Ceza Davalarında Tensip Zaptı

Ceza davalarında tensip zaptının hazırlanması, Ağır ceza mahkemeleri, Asliye ceza mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinde iddianame hazırlandıktan sonra savcı tarafından bir üst yazı düzenlenir ve mahkemeye iddianame sunulur. Mahkemece işbu iddianame kabul edilirse bir tensip zaptı düzenlenir, burada duruşma gün ve tarihi taraflara bildirilir. Ayrıca toplanması gereken delillerin yazışmaları için kararlar alınır.

Hukuk Davası Tensip Zaptı Örneği

T.C.

ANKARA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ÖN İNCELEMEYE DAVET ARA KARARI

ESAS NO : Esas

HAKİM :

KATİP :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ : Av. ÇAĞRI AYBOĞA

DAVA : Tazminat (Manevi Tazminat)

DAVA TARİHİ :

Yukarıda tarafları bulunan davanın yapılan yargılaması esnasında dosya üzerinde yapılan incelemede taraf teşkilinin tamamlandığı ,dilekçelerde belirtilen delillerin toplandığı anlaşılmakla;

G.D.

 1. Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına,
 2. Tarafların 24/10/2023 günü saat 10:30’a yapılacak ön inceleme duruşmasında dinlenmek üzere mahkememize davet edilmesine,
 3. Taraflara duruşma gün ve saatini bildirir davetiye tebliğine,
 4. Taraflara HMK 139/1-ç maddesi gereğince davetiyenin tebliği tarihinden itibaren dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları için 2 haftalık kesin süre verilmesine, verilen süre içerisinde bu hususların yerine getirilmemesi halinde ilgili delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının taraflara ihtarına,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda karar verildi.

Ceza Davası Tensip Zaptı Örneği

T.C.

ANKARA

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

TUTUKLU TENSİP ZAPTI

DOSYA NO : Esas

BAŞKAN :

ÜYE :

ÜYE :

KATİP :

DAVACI : K.H.

SANIK :

TUTUKLAMA : 11/02/2023

VEKİLİ : Av. Çağrı AYBOĞA

SANIK :

SUÇ : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama

SUÇ TARİHİ :

Ankara Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nın ….sayılı iddianamesi ile açılan dava mahkememize tevzi edilmekle incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Sanık …’ın Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu yönünden, kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu gösteren mevcut deliller, yine tutuklama kararından sonraki delillerde sanık lehine bir değişiklik olmaması ve tutuklama kararındaki gerekçeler ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın tutuklu kaldığı süre ve cezasının üst sınırına göre sanığın kaçma şüphesinin mevcudiyeti, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı hususları birlikte nazara alınarak 5271 sayılı CMK’nın 100. ve devamı maddeleri gereğince TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA,

-Sanık….’ın tutuklu olarak bulunduğu ilgili Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak;

a-5271 sayılı CMK ‘nın 101/2 maddesi uyarınca tutukluluğun devamına ilişkin kararın sanığa tebliğ edilmesine, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz hakkının bulunduğu hususunun tutuklu sanığa bildirilmesinin temini ve bu hususları içerir şekilde tutanak düzenlenmesi,

b-Tutuklu sanığın CMK ‘nın 176/3. maddesi gereğince duruşma gününden en az 8 gün önce olacak şekilde usulüne uygun biçimde, tutuklunun bulunduğu Ceza infaz Kurumunda cezaevi katibi veya bu işle görevlendirilen personel yanına getirilip, tutanak tanzim edilmek suretiyle iddianamenin, tensip zaptının ve duruşma gününün kendisine tebliğ edilmesi, ayrıca sanığa “vekaletname ile yetki vermiş olduğu avukatı var ise ismini bildirmesi” yok ise “istemi halinde müdafii seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafii seçecek durumunda olmadığı ve bir müdafii yardımından faydalanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından bir müdafiinin görevlendirileceği, ancak görevlendirilecek müdafiine yapılacak ödemelerin yargılama giderlerinden sayılacağı ve mahkumiyeti halinde kendisinden tahsil edileceği” hususunun ihtar edilmesi ve bu hususta tutanak düzenlenmesi,

c-5271 sayılı CMK ‘nın 107/1. maddesi uyarınca tutukluluğun devamına dair kararın, tutuklu sanığın yakınlarına veya sanığın belirleyeceği bir kişiye gecikmeksizin haber verilmesi, buna ilişkin tebliğ-tebellüğ belgelerinin tanzim olunurak mahkememize gönderilmesinin temini,

2-Sanık….’ın bulunduğu ceza infaz kurumuna müzekkere yazılarak, Tensip tutanağının ve iddianame örneğinin tebliğ edilmesi ve duruşma günü ve saatinde bizzat hazır edilmesi amacıyla Sincan 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazılmasına,

3-İşin tutuklu olması nedeniyle sanık …..’in duruşma günü hazır edilmesi için adresinin bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına,

4-Sanık…… müdafisi adına, duruşma günü ve saatini bildirir kapalı tebligat çıkartılmasına, tebligata iddianame örneğinin eklenilmesine,

5-Sanık ….. adına müdafii atanması için Ankara Barosu Başkanlığı’na yazı yazılmasına,

6-Sanık ….’dan uyuşturucu madde incelemesi için kan, kıl, idrar örneği alınıp alınmadığı, alınmış ise akıbetinin ne olduğu hususlarının tespiti için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına,

7-Sanık …. hakkında derdest bulunduğu anlaşılan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ….. soruşturmasının akıbetinin ve tüm dosya suretinin UYAP üzerinden Mahkememize gönderilmesi için yazı yazılmasına,

8-Tutuklu sanık yönünden 1. tutukluluk incelemesinin 23.06.2023 tarihinde,

2. tutukluluk incelemesinin 21.07.2023 tarihinde yapılmasına,

Duruşmanın bu nedenle ….. günü saat….’a bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

Tensip Zaptında Duruşma Gününe Mutlaka Yer Verilmeli Mi?

Tensip Zaptı hazırlandığında genellikle duruşma gününden önce yapılacak ön hazırlık taraflara iletilir. Bazı durumlarda tutanakta duruşma tarihi yer almayabilir.

Tensip zaptı, yetkili mahkeme hakimi tarafından hazırlandığı için bazı durumlarda hakim ön dosya hazırlama aşamasına göre duruşma tarihi belirlemek istediğinden duruşma tarihi yer almayabilir. Bu durumda duruşma tarihinin verilmesi sistem üzerinden takip edilebilir.

Tensip Zaptının Hazırlandıktan Kaç Gün Sonra Duruşma Olur?

Tensip zaptının hazırlanmasıyla birlikte taraflara bilgi vermek üzere duruşma tarihi belirlenecektir. Duruşma tarihleri ​​yargılamanın yoğunluğuna göre değişiklik gösterdiğinden ortalama 3 ay sonrası için duruşma günü verilir.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara