DilekçelerMakalelerimiz

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi Örneği

Araç değer kaybı taleplerinde izlenmesi gereken usul kuralları mevcuttur. Meydana gelen kazadaki kusur oranınız karşı taraftaki araçtan daha azsa veya kusursuzsanız değer kaybı tazminatı talep edebilirsiniz. Detaylı anlatım için Araç Değer Kaybı Bedeli isimli makaleyi inceleyebilirsiniz. Kazalı aracınızın onarımının yapılmasına ek olarak aracınızda meydana gelen piyasa rayici farkını karşı aracın sigortasından talep edebilirsiniz.

Değer kaybı davası açmadan önce sorumlu sigorta şirketine bir ihtarname ile başvuru yapılması, bu başvurudan itibaren 15 gün beklenmesi ve akabinde Sigorta Tahkim Komisyonu veya Ticaret Mahkemesi’ne müracaat edilmelidir.

Yukarıda anlatılan süreçlerde kullanılabilecek dilekçe örnekleri aşağıdadır:

Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi Örneği

XXX SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

BAŞVURAN : …….

VEKİLİ : Av. Çağrı AYBOĞA

KONU : **********plakalı araç sürücüsü ****** müvekkilin aracına çarpması neticesinde araçta ortaya çıkan değer kaybı tutarında maddi tazminatın ödenmesi talebidir.

HASAR DOSYA NO : **

MAĞDUR ARAÇ : ***

KUSURLU ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA NO : **

POLİÇE NO :*******

KAZA TARİHİ : *****

AÇIKLAMALAR :

Olay tarihinde ******* plakalı araç sürücüsü, Müvekkil **** **** plakalı aracına çarparak aracında maddi hasara uğramasına ve dolayısıyla araç değer kaybı oluşmasına neden olmuştur. İncelenen TRAMER kayıtlarına göre, iş bu kazada ****** plakalı araç sürücüsünün, kazanın oluşmasında ve dolayısıyla müvekkilin aracında oluşan hasar ile buna bağlı olan araç değer kaybında %100 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği ve diğer alt mevzuat gereğince aracımda oluşan araç değer kaybından, kazada kusuru bulunan ****** plakalı araç adına, kaza tarihinde geçerli olan, 1********21 nolu ZMM sigortasını düzenlemiş bulunan sigorta şirketiniz sorumludur.

HUKUKİ SEBEPLER : Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları, 6102 sayılı yasa md. 1426,1427,1429,1409, 6098 sayılı yasa md. 49,61, 2918 sayılı yasa md. 85 vs. mevzuat

DELİLLER : Poliçeler, tutanaklar, hasar dosyası, bilirkişi vs. diğer deliller

TALEP- SONUÇ : Yukarı belirtilen nedenlerle, mevzubahis kazada, müvekkilin aracının değer kaybına uğramış olması sebebiyle, uğramış olduğu maddi zararın , 30.000,00 TL tutarında Değer Kaybı Tazminatının poliçe limitleri dahilinde 15 gün içinde aşağıda belirtilmiş olan banka hesabına ödenmesini talep eder; aksi takdirde aleyhinize diğer kanuni yollara başvuracağımı ihtar ederim. 17/08/2023

Başvuru Sahibi Vekili

BANKA HESAP BİLGİLERİ: Av. Çağrı AYBOĞA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA

KONU : Başvurumuza ilişkin beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Çağrı AYBOĞA

DEĞER KAYBI TALEBİMİZE İLİSKİN AÇIKLAMALARIMIZ:

Müvekkilime ait ……….. Plaka No’lu araç, …………….. plaka no’lu aracın sebep olduğu …. Tarihli kaza nedeniyle hasarlanmıştır. SBM kayıtlarına göre müvekkile ait aracın kazada %0 , ….. plakalı aracın %100 kusurlu olduğu bildirilmiştir.

Onarımdan sonra müvekkilime ait aracın mübadele değeri düşmüştür.

%100 kusurlu ………… plaka no’lu aracın Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesini tanzim eden ……………. Sigorta Anonim Şirketi’ne başvuru yapılmış fakat sigorta şirketi mağdur araçta meydana gelen reel değer kaybı bedelini ve yapılan diğer masrafları ödemekten imtina etmiştir.

Açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin her türlü talep, başvuru, ıslah ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkile ait araçta meydana gelen değer kaybı bedelinin HMK md. 109/1 uyarınca şimdilik 100,00(YÜZ) TL’sinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı Sigorta Anonim Şirketi’nden alınarak tarafımıza ödenmesi için iş bu başvuruyu ikame etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 90. Maddesi uyarınca “Zorunlu mali sorumluluk Sigortası kapsamındaki tazminatlar bu Kanun (…) 2) ongörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ()(2) düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.” (2) Anayasa Mahkemesi’nin 17/7/2020 tarihli ve E.: 2019/40, K: 2020/40 sayılı Kararı ile, bu maddenin birinci cümlesinde yer alan “…ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresinin ve ikinci cümlesinde yer alan “,..ve genel şartlarda…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 22.02.2016 tarihli 2015/11985 E 2016/2091 K sayılı ilamında ve emsal diğer kararlarında değer kaybının tespitinin nasıl yapılması gerektiğini belirlemiştir. Anılan karara göre: değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. El satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır.” İş bu sebeplerle değer kaybı tazminatı hesaplaması, Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihatlarında belirtilen kriterler dikkate alınarak reel piyasa koşullarına göre hesaplanmaktadır.

Anayasa Mahkemesi’nin 09.10.2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/40 Esas ve 2020/40 ve 17.07.2020 tarihli kararı uyarınca 2918 sayılı K.T.K.’nın 90. Maddesinin birinci cümlesinde yer alan .. ve kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresi ve ikinci cümlesinde yer alan “… ve genel şartlarda ibareleri iptal edilmiş olduğundan ve yine Yargıtay 9.hukuk dairesinin 2016/19841 esas 2020/6786 ve 01.07.2020 tarihli kararı uyarınca anayasa iptal kararının, eldeki uyuşmazlıklarda dikkate alarak çözümlenmesi usulü kazanılmış müktesep hakka göre değil iptal sonrası oluşan yeni duruma göre karar verileceği dikkate alınarak tazminat hesabının 6098 sayili Türk Borçlar Kanunun genel hükümlere göre yapılması gerekmektedir.

ÖDEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ:

Hesaplarda her zaman doğru tespit mümkün olmayabileceğinden uyuşmazlığa sebep olmamak adına;

Müvekkile ait ………….. Plakalı araç ile ……………… Plakalı aracın karıştığı …. tarihli trafik kazasına ilişkin açıldığı bildirilen hasar dosyası için, bir başka hesaba ödeme yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hangi alacak kalemine (hasar tazminatı, değer kaybı tazminatı, ekspertiz ücreti, kusur rapor ücreti vb.) ilişkin olduğu, dekontta açıkça belirtilmemesi halinde yapılan ödemenin dikkate alınamayacağını, hangi tarihte, kime ne miktarda yapıldığının bildirilmesi, aksi halde yasal yollara başvurulması halinde HMK 331 vd. maddeleri uyarınca yargılama giderlerinden sorumlu olunacaktır.

HMK m.327/1.1: “Gereksiz yere davanın uzamasına veya gider yapılmasına sebebiyet vermiş olan taraf, davada lehine karar verilmiş olsa bile, karar ve ilam harcı dışında kalan yargılama giderlerinin tamamını veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir ve HMK m.331/1.1: “Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hallerde, hakim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve Hükmü uyarınca uyuş ilişkin yapılmış olup da tarafımıza bildirilmeyen ödemelerin davalı sigorta şirketince yargılama esnasında iddia olunması nedeniyle davanın konusuz kalması halinde yapılan bütün yargılama ve sair giderlerden davalı sigorta şirketi sorumlu olup, tarafımızın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

KDV TUTARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ:

Sigortacı, sigorta sözleşmesi gereği gerçek zararı karşılamakla yükümlü olup, gerçek zararın kapsamında yapılan onarım sonucu yasal olarak ödenmek durumunda olunan KDV de bulunmaktadır. Nitekim, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2000/955 E 2000/1844 K. Sayılı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2005/5834 E. 2006/5949 K sayılı ve yine Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 2011/7900 E. 2012/1325 K. sayılı Kararlarından da görüleceği üzere hasar tazminatı KDV dahil ödenmelidir. Tazmin edilecek tutar gerçek zarar olduğundan, araç onarım gördükten sonra yapılan ödemede KDV tutarının ödenip ödenmediği Sigorta Şirketini ilgilendirmemekte olup hasar ödemesi Kdv Li tutar şeklinde hesaplanmalıdır. Fatura olmaması aracın tamir edilmediği anlamına gelmemekte, KDV’nin ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca: 2020.1.7252 itiraz başvuru sayı ve 17.06.2020-2020/İHK-11299 sayılı İtiraz Hakem Heyeti kararında fatura ibraz edilmediğinden bahisle KDV ücretinin hesaba katılmamasının isabetsiz bir uygulama olduğu zira zarar görenin hakkını arayabilmesi için öncelikle arabasının onarımını sağlamasının bir zorunluluk olmadığı” gerekesiyle KDV ücretinin de ödenmesi gerektiğine yönelik emsal karar vermiştir.

SONUÇ VE İSTEM:

Müvekkilime ait ……………. plakalı araçta …………. tarihinde meydana gelen değer kaybının tespiti ile ………. Sigorta Anonim Şirketi tarafından tanzim edilen Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi gereğince, davalı sigorta şirketine başvuru yapılmış, ancak sigorta şirketi talep edilen değer kaybı bedelini ve yapılan diğer masrafları ödemekten imtina etmiştir.

Talep ettiğimiz değer kaybı bedeli ise, HMK’NIN 109/1. MADDESİ UYARINCA fazlaya ilişkin haklarımız ve özellikle de ıslah hakkımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 100,00 TL dir.

Öncelikli talebimiz, komisyonunuz nezdinde bir adli bilirkişi tayin edilerek, Anayasa Mahkemesi’nin 09.10.2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/40 Esas ve 2026 40 ve 17.07.2020 tarihli karan ve Yargıtay kriterleri de göz önüne alınarak bilirkişi incelemesi yaptırma ve değer kaybı bedelinin tespit edilmesidir. Komisyonunuzca yaptırılacak bu bilirkişi incelemesi sonucunda sunulacak rapor doğrultusunda tarafımızdan bir ıslah talebi ve bedel artırım söz konusu olacaktır.

Tahkim yargılaması esnasında alınacak bilirkişi raporu üzerine fazlaya ilişkin her türlü talep, başvuru, ıslah ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla tahkim aşamasında tespit edilecek değer kaybı bedelinin HMK md.109/1 uyarınca şimdilik 100,00-TL’sinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı sigorta şirketinden olarak tarafımıza ödenmesine,

Tarafımızca yapılmış olan yargılama giderlerinin tamamı 150,00 TL başvuru ücreti, 11,50-TL vekaletname suret harcı ücreti, 18,15 TL baro pulu ücreti) davalı sigorta şirketinden alınarak tarafımıza ödenmesine,

AAÜT tarifesi 17/2. Maddesi uyan lehimize vekalet ücretine hükmedilmesine,

Karar verilmesi bilvekale talep olunur.

Davacı Vekili

Av. Çağrı AYBOĞA

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi Örneği

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :Av. Çağrı AYBOĞA

DAVALILAR : 1-)

KONU :Fazlaya ilişkin dava, talep ve ileride müddeabihi artırma haklarımız saklı kalmak kaydıyla; 12.07.2016 tarihinde meydana gelen trafik kazası neticesinde meydana gelen araç değer kaybının şimdilik 1.000 TL’sini ve aracın yenileme ve onarımının dikkate alınarak araç mahrumiyetinden doğan zararın şimdilik 100 TL’sini kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber davalılardan alınarak davacı müvekkile ödenmesi ve kazaya karışan davalıya ait …… plakalı araç üzerine ihtiyati tedbir konulması talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER : 1.100 TL

OLAYLAR :

  1. 12/07/2016 tarihinde müvekkil ……. çalışanı ……….. sevk ve idaresinde bulunan …….. plakalı araç ile davalı şirket çalışanı ……. sevk ve idaresindeki ……….. plakalı araç çarpışmak suretiyle maddi hasarlı kaza yapmışlardır. Müvekkilimiz, aracıyla Mehmet Akif Mah. Fahri Efendi caddesinde seyrederken davalının aracının kontrolsüz bir şekilde aniden U dönüşü yapması sonucu davalının aracına sağ arka kısmından çarpmıştır.
    Ekte de sunmuş olduğumuz alınan Ekspertiz raporunda belirtildiği üzere davalı taraf kazada 8’de 8 kusurlu olup müvekkilimizin kazada herhangi bir kusuru yoktur.
  2. Alınan Ekspertiz raporunda aracımızın sigorta bedeli 64.894,00 TL, piyasa değeri ise 65.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Müvekkilimize ait 2013 model Toyota Corolla marka aracın 12.07.2016 tarihinde gerçekleşen kazadan sonra 20.08.2016 tarihine kadar onarım ve yenilenmesi yapılmış, bu süreçte aracın kullanımı mümkün olmamıştır. Müvekkil şirket bünyesinde kullanılmakta olan aracın tamir süresince başkaca bir araç kiralanmak zorunda kalınacağı aşikâr olup araç mahrumiyetinden doğan zararın da davalıdan tahsilini talep ederiz.
  3. Daha önceden herhangi bir kazaya karışmamış olan orijinal aracımızın onarım ve yenilemesi sonucu 26.000 TL ağır hasar kaydı oluşmuştur. Hasar gören parçalar orijinal parçaları ile değiştirilseler bile araç kazalı bir araç kabul edileceğinden dolayı aracın satış değeri düşecek ve değer kaybına uğrayacaktır.

Bu husus nazara alınarak araçta kaza neticesinde meydana gelen değer kaybının da karşılanması gerekmektedir. Bu sebeplerle alacağımızın tahsili için iş bu kısmi davayı açmamız gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER: Borçlar K. HMK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Ekspertiz Raporu, Servis Tamirat Formu, Kaza Tespit Tutanağı, Araçların Ruhsat Fotokopileri, Sürücü Belgeleri, Araç Kiralama Firmasından Alınan Teklif Örneği ve Diğer Deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, fazlaya ilişkin dava, talep ve ileride müddeabihi artırma haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

  • Öncelikle kazaya karışan ………… plakalı araç üzerine ihtiyaten tedbir konulmasına,
  • Müvekkile ait araçta meydana gelen değer kaybı karşılığının davalılar ………’dan alınmasına,
  • Aracın tamir süresince kullanılamaması nedeni ile araç mahrumiyetinden kaynaklanan karşılığın davalılar ………..’dan alınmasına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

08.09.2023

Davacı …….Vekili

Av. Çağrı AYBOĞA

Araç Değer Kaybı Davasında Avukat Desteğinin Önemi

Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu; Sigorta Hukuku alanında uzman avukatlarıyla Araç Değer Kaybı Tazminatı davalarında hukuki hizmet vermektedir. Ankara Avukat ve Ankara Ceza Avukatı hizmetlerinden yararlanmak için “Bize Ulaşın” sekmesini tıklayınız.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara