Dilekçeler

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

İcra İflas Kanunu çerçevesinde borçlu aleyhine başlatılan takiplerde alacaklının talebi üzerine borçlunun taşınır ve taşınmaz malları genel haciz yolu vasıtasıyla haczedilebilmektedir.

Alacaklının talebi üzerine borçluya ait olan taşınır/taşınmaz malların haczinin ardından duruma göre icra müdürlüğü ve bilirkişiler tarafından haczedilmiş mallara ilişkin bir kıymet değerlendirilmesi yapılarak değer biçilmektedir.

Hazırladığımız bu makalede, icra takibinde borçlu sıfatını haiz olan tarafın, haczedilmiş malın kıymet takdirine karşı itiraz yolunu nasıl kullanması gerektiği detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Kıymet Takdirine İtiraz Nedir?

Belirttiğimiz üzere; aleyhinde icra takibi başlatılmış olan borçlu tarafın, alacaklının talebi üzerine haczedilen mallarına icra müdürlüğü&bilirkişiler vasıtasıyla belirlenmiş kıymet takdirine karşı itiraz hakkına uygulamada kıymet takdirine itiraz denmektedir.

Kıymet takdirine itirazın kanuni dayanağı olan İcra İflas Kanunu md. 128/a:

“Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir.”

hükmünü amirdir.

İşbu madde uyarınca, kıymet takdirine itiraz etmek isteyen ilgililer, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine başvurarak şikayette bulunabilirler.

Önemle belirtmek gerekir; kıymet takdirine itiraz eden ilgili, şikayet tarihinden itibaren 7 gün içinde gerekli masraf ve ücreti mahkeme veznesine yatırmak suretiyle tekrar bilirkişi incelemesi yaptırabilir. Aksi takdirde başka bir işleme gerek olmaksızın kıymet takdirine itiraz eden ilgilinin yapmış olduğu şikayet kesin olarak reddedilir.

Kıymet Takdirine Nasıl İtiraz Edilir?

İİK md. 128/a uyarınca; kıymet takdirinin tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde ilgili kişi, raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette bulunabilmektedir.

Şikayet tarihinden itibaren 7 gün içinde, şikayet eden kişi, mahkeme veznesine gerekli masraf ve ücreti yatırıp kıymet takdiri için yeniden bilirkişi incelemesi yaptırabilir. Aksi halde başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgilinin yapmış olduğu şikayet herhangi bir başka işleme gerek kalmaksızın kesin olarak reddedilir.

Yine aynı madde uyarınca, kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişikliklerin vuku bulması durumunda yeniden kıymet takdiri istenebilir.

2499 sayılı Sermaye Piyasaası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, kıymet takdiri için yaptırılmasına karar verilen bilirkişi incelemesi ,aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırılır.

Önemle belirtmek gerekir ki; kıymet takdirine itiraz edilmesi halinde hacizli malların icra dairesi vasıtasıyla satılmasına ilişkin işlemler durmaktadır.

Kıymet Takdirine İtiraz Nereye Yapılır?

Kıymet takdirini düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki İcra Mahkemesine şikayette bulunulur ve İİK md. 128/a uyarınca yeniden bilirkişi incelemesi talep edilir.

Aynı maddenin son fıkrası gereğince, kıymet takdirine itiraz için İcra Mahkemesine şikayette bulunan ilgilinin şikayeti üzerine İcra Mahkemesinin vermiş olduğu karar kesindir. Bu karar kanun yoluna götürülemez.

Kıymet Takdirine İtiraz Süresi

İİK md. 128/a uyarınca kıymet takdiri kendisine tebliğ edilen ilgili, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yetkili icra mahkemesine başvurarak şikayette bulunmalıdır. Kesinleşen kıymet takdirinin üzerinden 2 yıl geçmedikçe tekrar kıymet takdiri incelemesi yaptırılamaz. Ancak doğal afetler ve imar değişiklikleri durumlarında tekrar kıymet takdiri istenebileceğine yönelik hükümler saklıdır.

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi Örneği

….. İCRA MAHKEMESİNE

ALACAKLI :

(DAVACI)

VEKİLİ : Av. Çağrı AYBOĞA

BORÇLU :

(DAVALI) :

KONUSU : Kıymet Takdirine İtiraz

  1. Müvekkil, davalının kendisine olan İşçi Alacağı borçlarından dolayı Afyonkarahisar 6. İcra Müdürlüğü’nün 2015/464 E. No’lu ilamlı takibinde …. Tapu Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı …Mah. … Mevkii … cilt 2….sayfa … ada … parsel ve … cilt … sayfa …Ada… parsel sayılı taşınmazları haczettirmiştir. … No’lu talimat yazısıyla …İcra Müdürlüğü’nden kıymet takdiri yapılması istenmiştir. Davalının taşınmazlarına 892.572,00-TL ve 826.596,00-TL kıymet biçilmiştir.
  2. Oysa davalının taşınmazlarına biçilen kıymetin o mevkideki emsal taşınmazların kıymetiyle karşılaştırıldığında çok yüksek olduğu ortadadır. Taşınmazların bulunduğu ilçenin gelişmişlik düzeyi, taşınmazların yeri ve kalitesi göz önüne alındığında bu miktarların fahiş olduğu görülmektedir. İlgili taşınmazların kıymet takdiri raporundaki miktarlardan satılması imkansızdır. Müvekkil davacı mağdur edilmek ve alacağına kavuşamaması istenmektedir. Kıymet takdir raporunda fazla fiyat gösterilmiştir.
  3. Davalı Belediye diğer birçok alacaklısının takiplerinde de aynı taşınmazları haczedilebilir mal olarak beyan etmiş ve aynı taktikle bütün borçlarından kurtulmak istemiştir. Bu hâliyle davalı belediye 11/09/2014 tarihli torba kanunun kendisine verdiği hakkı açıkça kötüye kullanmaktadır.
  4. Anılan taşınmaza biçilen söz konusu değer oldukça yüksek olduğunun ve bu fiyatlardan satışının imkansız olduğu ve müvekkilin alacağına kavuşamayacağının göz önüne alınması ve tekrar belirlenmek üzere yeni bir kıymet takdirinin yapılması gerektiği aşikârdır.

HUKUKİ DELİLLER : Emsal taşınmazlara ilişkin satım sözleşmeleri, tanık beyanları ve diğer hukukî deliller.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının hacizli taşınmazının kıymet takdirinin tekrar bilirkişi marifetiyle yapılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/….

DAVACI VEKİLİ

Av. Çağrı AYBOĞA

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara