Ceza HukukuMakalelerimiz

Ceza Dava Dosyası Nedir? Nasıl Kapanır?

Ceza dava dosyası, Türk hukukunda bir suç iddiası ile başlatılan ceza yargılaması sürecini belgelendiren dosyadır. Bir ceza dava dosyası; suç şüphelisi veya sanığı hakkında yapılan soruşturma ve kovuşturma evrelerini, delilleri, tanık beyanlarını, uzman mütalaalarını, ara kararları, kesinleşen kararları ve diğer ilgili belgeleri içerir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, uzman ceza avukatlarıyla ceza dava dosyalarında hizmet vermektedir.

Ceza dava dosyasının nasıl kapandığına gelirsek:

 • Beraat Kararı: Sanığın suçu işlemediğine dair yeterli delil bulunmaması halinde beraat kararı verilir ve dava dosyası kapanır.
 • Mahkumiyet Kararı: Sanığın suçu işlediğine dair yeterli delilin bulunması halinde mahkumiyet kararı verilir. Bu kararın kesinleşmesiyle dava dosyası kapanmış olur.
 • Davanın Düşmesi: Bazı hukuki nedenlerden dolayı dava düşebilir. Örneğin; davanın zamanaşımına uğraması, şikayetten vazgeçilmesi gibi nedenlerle dava düşer ve dosya kapanır.
 • Uzlaşma: Bazı suçlarda taraflar arasında uzlaşma sağlanabilir. Uzlaşma sağlandığında dava sonlandırılır ve dosya kapanır.
 • Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı: Soruşturma aşamasında, suçun oluşmadığı ya da delil yetersizliği gibi nedenlerle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilebilir. Bu kararla dava dosyası kapanır.

Bunlar, ceza dava dosyasının kapanabileceği başlıca durumlardır. Ancak her dava özeldir ve dava dosyasının nasıl kapandığına dair kesin bilgi için dosyanın incelenmesi gerekir. Eğer özel bir durum veya sorunla karşılaşırsanız, uzman bir ceza avukatına danışmanız tavsiye edilir.

Ceza Dava Dosyası Nedir?

Ceza dava dosyası, Ceza Muhakemesi’nde bir suç iddiası ile başlatılan ceza yargılaması sürecini belgelendiren dosyadır. Bir ceza dava dosyası; suç şüphelisi veya sanığı hakkında yapılan soruşturma ve kovuşturma evrelerini, delilleri, tanık beyanlarını, uzman mütalaalarını, ara kararları, kesinleşen kararları ve diğer ilgili belgeleri içerir.

Ceza dava dosyası, bir suçun işlenip işlenmediğinin belirlenmesi için başlatılan yargılama sürecinin tüm aşamalarını kapsayan belgelerin toplandığı dosyadır. Bu dosya, yargılamanın başlangıcından sonuna kadar olan süreçte tüm bilgi ve belgeleri içermektedir. Bu sayede yargılama sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi amaçlanır.

Ceza Davası Nasıl Açılır?

Ceza davası, Türk hukukunda belirli bir suçun işlendiği iddiasıyla başlatılır. Ceza davasının açılması için belirli bir süreç izlenir. İşte bu sürecin genel adımları:

 • Suçun Bildirilmesi: Ceza davasının açılabilmesi için öncelikle bir suçun işlendiğine dair bilgiye ulaşılmalıdır. Bu, bir şahsın şikayeti, bir olay yerinde bulunan polisin ihbarı veya resmi makamların tespiti ile olabilir.
 • Soruşturma Aşaması: Suçun bildirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, olayla ilgili soruşturma başlatır. Soruşturma aşamasında deliller toplanır, tanıklar dinlenir, şüpheli sorgulanır ve olayın aydınlatılması için gerekli tüm işlemler gerçekleştirilir.
 • Kovuşturmaya Yer Olup Olmadığının Kararlaştırılması: Soruşturma aşaması tamamlandıktan sonra cumhuriyet savcısı, elde edilen delil ve bilgilere göre kovuşturmaya yer olup olmadığına karar verir. Eğer suçun işlendiğine dair yeterli delil varsa kovuşturma aşamasına geçilir. Eğer yeterli delil bulunamazsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir.
 • İddianamenin Hazırlanması: Kovuşturmaya yer olduğuna karar verilirse, cumhuriyet savcısı iddianame hazırlar. İddianamede suçun tanımı, suçu işlediği iddia edilen kişi veya kişiler, suçun delilleri ve talep edilen ceza belirtilir.
 • Davanın Açılması: Hazırlanan iddianame, yetkili ceza mahkemesine gönderilir. Mahkeme, iddianamenin kabulü veya reddi üzerine karar verir. İddianame kabul edilirse ceza davası resmen açılmış olur.
 • Yargılama Aşaması: Davanın açılmasının ardından yargılama süreci başlar. Bu süreçte taraflar delillerini sunar, tanıklar dinlenir, uzman mütalaaları alınabilir ve taraflar savunma yapar.

Kararın Verilmesi: Yargılama sürecinin sonunda mahkeme, olayı ve elde edilen delilleri değerlendirerek bir karar

verir. Bu karar beraat, mahkumiyet veya davanın düşmesi şeklinde olabilir.

Bir ceza davasının açılması ve sonuçlanması karmaşık bir süreç olup, uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu nedenle, böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında Ankara ceza avukatı yardımı alınmalıdır.

 Ceza Dava Dosyası Nasıl Kapanır?

Ceza dava dosyasının sonlandırılması yani kapanması, bazı durumlar sonucunda meydana gelir:

 • Beraat: Sanık suçsuz bulunursa dava sonlanır.
 • Mahkumiyet: Sanık suçlu bulunursa ve karar kesinleşirse dava sona erer.
 • Dava Düşer: Örneğin, davanın zamanaşımına uğraması gibi sebeplerle dava sonlandırılabilir.
 • Yetersiz Delil: Eğer suçlamaları destekleyecek yeterli kanıt yoksa dava kapanabilir.
 • Uzlaşma: Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa dava bitirilir.
 • Şikayetten Vazgeçme: Bazı suçlarda mağdur, şikayetten vazgeçerse dava sona erebilir.

Ceza Dava Dosyasında Şikayet Süreci

Ceza hukukunda, şikayet süreci, belirli suçların kovuşturulmasının mağdurun şikayetine bağlı olduğu durumlar için önemlidir. Şikayet, mağdurun suçun kovuşturulması için yetkili makamlara başvurmasıdır. Şikayet sürecini basitçe şu adımlarla açıklayabiliriz:

Şikayete tabi suçlarda, mağdurun ya da kanuni temsilcisinin şikayette bulunma hakkı vardır. Şikayet hakkı, suçun öğrenildiği tarihten itibaren belli bir süre içinde kullanılmalıdır. Mağdur, suçu öğrendiği tarihten itibaren genellikle 6 ay içinde yetkili mercilere (savcılığa veya kolluk kuvvetlerine) başvurarak şikayette bulunmalıdır. Bazı suçlarda bu süre farklılık gösterebilir.

Şikayet üzerine savcılık, soruşturma aşamasını başlatır. Suçun işlendiğine dair deliller toplanır, tanıklar dinlenir ve gerekiyorsa sanığın ifadesi alınır. Soruşturma aşamasının sonunda, savcılık ya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebilir ya da iddianame hazırlayarak davanın açılmasını talep edebilir.

Şikayete tabi suçlarda mağdur, şikayetten vazgeçebilir. Ancak şikayetten vazgeçme, kovuşturmanın sona ermesi anlamına gelmez. Vazgeçme, savcılığın takdirine bağlı olarak davanın düşmesine sebep olabilir. Eğer savcılık iddianame hazırlarsa, dava açılır ve mahkeme süreci başlar. Mahkeme, delilleri ve tanık ifadelerini değerlendirerek bir karar verir.

Mahkeme, sanığın beraatine ya da mahkumiyetine karar verebilir. Mahkumiyet kararı verilirse, sanığa belirli bir ceza verilir. Şikayet süreci, belirli suçlar için önemlidir ve bu sürecin her aşamasında mağdurun ya da sanığın hukuki yardım alması önerilir. Suç tipine, delillere ve hukuki sürece bağlı olarak süreçte değişiklikler olabilir. Bu nedenle genel bir bilgilendirme olarak değerlendirilmelidir.

Ceza Davaları Arabulucuya Gider Mi?

Türk hukukunda, ceza davalarının çoğu arabuluculuk sürecine gitmez. Arabuluculuk, genellikle taraflar arasında ticari, hukuki veya özel hukukla ilgili uyuşmazlıkların çözülmesi için kullanılır. Bu, tarafların mahkeme sürecine başvurmadan, tarafsız bir üçüncü kişi (arabulucu) aracılığıyla anlaşmaya varmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur.

Ancak, bazı basit ceza davalarında, özellikle taraflar arasında kişisel ilişkilerin bulunduğu ve mağdurun zararının tazmin edilmesiyle suçun sonuçlarının giderilebileceği durumlarda, ilgili savcılık tarafından uzlaştırma sürecine yönlendirme yapılabilir. Böyle bir durumda, tarafların anlaşmaya varması ve mağdurun zararının tazmin edilmesiyle dava düşebilir.

Ancak bu tür durumlar sınırlıdır ve birçok ceza davası, uzlaştırma sürecine gitmez. Özellikle şiddet, cinsel suçlar veya toplumu ilgilendiren diğer ağır suçlar gibi ciddi suçlarda arabuluculuk söz konusu değildir.

Bu nedenle, bir ceza davasının arabuluculuk sürecine gidip gitmeyeceği konusunda kesin bilgi almak için o konuda uzman bir avukattan yardım almak en doğrusudur.
Uzlaştırma kapsamındaki suçlar makalemizi okumak için tıklayınız!

Ceza Davasında Nasıl Savunma Yapılır?

Ceza davasında savunma yapma hakkı, sanığın temel haklarından biridir. Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre sanık, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı savunma yapma hakkına sahiptir. İşte ceza davasında savunma yapma süreci hakkında genel bir rehber:

 • Bilgilendirme ve Hakların Bildirilmesi: Ceza yargılamasında, sanığa yöneltilen suçlama ve bu suçlamaya ilişkin deliller öncelikle detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Sanığın yargılama sırasında hangi haklara sahip olduğu da kendisine bildirilmelidir.
 • Savunma İçin Süre Talebi: Sanık, suçlamaları incelemek ve savunma hazırlamak için ek süre talep edebilir.
 • Avukatla Çalışma: Sanık, kendisini bir avukat aracılığıyla savunma hakkına sahiptir. Avukatsız sanıklara, istemeleri halinde baro tarafından avukat atanabilir.
 • Delillerin İncelenmesi: Savunma, sanığa yöneltilen suçlamalara ilişkin delilleri inceleyerek başlar. Delillerin eksik veya hatalı olduğunu düşünen sanık veya avukatı, bu hususları mahkemeye sunabilir.
 • Savunma Beyanı: Sanık, mahkeme önünde suçlamalara ilişkin savunma beyanında bulunur. Bu beyanda, suçlamaları reddedebilir, olayı farklı bir perspektiften anlatabilir veya kendisini aklamak için yeni deliller sunabilir.
 • Tanık ve Bilirkişi Dinlenmesi: Sanık, lehine olan tanıkların dinlenmesini talep edebilir. Ayrıca, konuyla ilgili uzman bir bilirkişinin görüşüne başvurulmasını da isteyebilir.
 • Son Savunma: Sanığa, davanın sonunda son söz hakkı tanınır. Bu aşamada sanık, kendisine yöneltilen suçlamalara son kez cevap verebilir.
 • Karar Aşaması: Mahkeme, tüm delil ve beyanları değerlendirerek kararını verir. Sanık, verilen karara karşı itirazda bulunabilir veya temyiz yoluna başvurabilir.

Ceza davasında savunma yapma süreci, davanın niteliğine, suçun ciddiyetine ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, dava sürecinde bir avukatın rehberliği ve desteği büyük önem taşır.

Ceza Davalarında Sanık Ne Yapmalı?

Ceza davalarında sanığın nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda bazı genel tavsiyeler şunlardır:

 • Avukat Edinme: Ceza davalarında hukuki süreçler karmaşık olabilir. Bu nedenle sanığın bir avukatla çalışması, kendini en iyi şekilde savunabilmesi için önemlidir.
 • Haklarını Bilmek: Sanığın yargılama sürecinde hangi haklara sahip olduğunu bilmek, bu hakları doğru bir şekilde kullanabilmesi için gereklidir.
 • Bilgilendirme ve İfade: Sanığın ifade verirken doğru ve tutarlı olması önemlidir. Ancak, ifade vermeden önce avukatıyla görüşmek genellikle en iyi yaklaşımdır.
 • Delillerle İlgili Bilgi Edinme: Sanığa yöneltilen suçlamalara temel teşkil eden delilleri incelemek ve bu deliller hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.
 • Tanık ve Bilirkişi Talebi: Sanığın lehine olabilecek tanıklar varsa, bu tanıkların dinlenmesi için talepte bulunulabilir. Gerekli görüldüğünde konuyla ilgili bir bilirkişinin görüşüne başvurulabilir.
 • Duruşma Edebine Uymak: Sanık, mahkemede saygılı bir tavır sergilemeli, hakime ve diğer mahkeme görevlilerine karşı kibar olmalıdır. Duruşma esnasında sakin ve sabırlı olmak, sanığın lehine olabilir.
 • Savunma Hazırlığı: Duruşma öncesinde avukatla birlikte savunma stratejisi belirlemek ve bu strateji doğrultusunda hareket etmek önemlidir.
 • Temyiz ve İtiraz Hakkı: Sanığın, kendisine verilen karara itiraz etme veya temyiz yoluna başvurma hakkı vardır. Kararın ardından bu hakların nasıl kullanılacağına dair avukatın önerileri dikkate alınmalıdır.
 • Ceza İnfaz Kurumlarına Uyum: Eğer sanık hükümlü olarak bir ceza infaz kurumuna gönderilirse, kurum kurallarına uymak ve olumlu bir tavır sergilemek, tahliye sürecini olumlu etkileyebilir.

Her dava ve durum özeldir. Bu nedenle, genel tavsiyelerin yanı sıra, sanığın kendi durumuna özgü hukuki danışmanlık alması esastır. Ceza davalarında uzman ceza avukatından destek almak büyük önem taşır.

Ceza Dava Dosyası Örneği Nasıl Alınır?

Ceza dava dosyası örneği almak için öncelikle dosyanın bulunduğu mahkemeye başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu başvuruyu yaparken dosya örneği talebinizi içeren bir dilekçe hazırlamanız ve bu dilekçeyi mahkemeye sunmanız gerekir. Dilekçede, talep ettiğiniz dosya örneği ile ilgili bilgileri detaylı bir şekilde belirtmelisiniz. Örneğin, dosyanın esas numarası, davanın tarafları ve hangi tarihte açıldığı gibi bilgileri dilekçede belirtmelisiniz.

Daha sonra, dilekçenizi mahkeme kalemine teslim ederken bazı mahkemeler, bu tür talepler için harç alabilir. Bu harcı ödedikten sonra dosya örneğinizi talep edebilirsiniz. Ancak, dava dosyasının gizlilik kurallarına tabi olup olmadığını kontrol etmek de önemlidir. Eğer dosya gizli ise, sadece ilgili taraflar veya onların avukatları dosyaya erişim hakkına sahip olabilir.

Son olarak, talebiniz onaylandığında mahkeme kalemi size belirtilen tarihte dosya örneğini temin edecektir. Eğer dosya örneğini almakta zorluk yaşarsanız, ceza avukatından destek almalısınız.

Ceza Davası Ne Kadar Sürer?

Ceza davasının süresi, davaya özgü birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel bir perspektiften bakıldığında, bazı basit ceza davaları birkaç ay içinde sonuçlanabilirken, daha karmaşık ve detaylı inceleme gerektiren davalar birkaç yıla kadar sürebilir. Özellikle büyük çaplı suç örgütü davaları, çok sayıda sanığın ve tanığın bulunduğu davalar, mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak uzayabilir.

Ancak, bir ortalama vermek gerekirse; basit ceza davaları genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında, karmaşık ceza davaları ise 1 yıldan 3 yıla kadar sürebilir. Ancak bu süreler, ülkeden ülkeye, hatta şehirden şehre bile değişiklik gösterebilir.

Ceza Davasının Aşamaları Nelerdir?

Ceza davasının aşamaları, genel hatlarıyla şunlardır:

 • Soruşturma Aşaması: Suçun işlendiği iddia edilen olayın ortaya çıkmasının ardından başlar. Savcılığın yönetiminde gerçekleşir. Bu aşamada deliller toplanır, tanıkların ifadeleri alınır ve olay yerinde inceleme yapılır. Soruşturma aşamasının sonunda savcı, iddianame hazırlayarak dava açabilir ya da takipsizlik kararı verebilir.
 • Kovuşturma Aşaması: Savcının iddianame hazırlayarak dava açmasıyla başlar. Mahkemede yargılama süreci bu aşamada gerçekleşir. Sanığın savunması alınır, tanıklar dinlenir, deliller değerlendirilir.
 • Karar Aşaması: Kovuşturma aşamasının sonunda mahkeme, sanık hakkında bir karar verir. Bu karar, beraat, ceza verme veya cezayı hafifletme şeklinde olabilir.
 • İtiraz ve Temyiz Aşaması: Mahkemenin verdiği karara karşı, belirli bir süre içinde itiraz veya temyiz yoluyla başka bir yargı merciine başvurulabilir. Örneğin, yerel bir mahkemenin verdiği karara karşı üst bir mahkemede temyiz başvurusu yapılabilir.
 • İnfaz Aşaması: Mahkemenin verdiği kararın kesinleşmesiyle başlar. Bu aşamada, sanığa verilen ceza infaz edilir. Örneğin, hapis cezası verilmişse bu cezanın yerine getirilmesi bu aşamada gerçekleşir.

Bu aşamalar genel hatlarıyla ceza davasının seyrini göstermektedir. Ancak her dava, kendi özelliklerine göre farklılık gösterebilir ve belirtilen aşamalardan bazıları daha detaylı işlenebilir veya bazı ek aşamalar da olabilir.

Ceza Davaları Ne Zaman Zamanaşımına Uğrar?

ceza davalarının zamanaşımına uğraması, suçun niteliğine, işlendiği tarihe ve verilen cezanın türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ceza hukukunda zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçmesiyle suçun kovuşturulamaz hale gelmesi veya hükmedilen cezanın infazının yapılamaz hale gelmesi anlamına gelir.

 • Suçun Kovuşturulmasında Zamanaşımı: Suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiğinde, bu suç nedeniyle kamu davası açma hakkı zamanaşımına uğrar. Türk Ceza Kanunu’na göre, suçun niteliğine bağlı olarak bu süre değişkenlik gösterebilir. Örneğin, ağır ceza gerektiren bazı suçlarda bu süre 15 yıl iken, daha hafif suçlarda bu süre 8 yıldır.
 • Cezanın İnfazında Zamanaşımı: Mahkemece verilen ve kesinleşen bir cezanın infazı için de belirli bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Eğer bu süre içinde ceza infaz edilmezse, cezanın infazı hakkı da zamanaşımına uğrar. Bu süre, genellikle verilen cezanın süresine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
 • Zamanaşımının Durdurulması ve Kesilmesi: Birtakım hukuki işlemler veya durumlar nedeniyle zamanaşımı süreci durdurulabilir veya kesilebilir. Örneğin, dava açılması, soruşturmanın başlatılması gibi işlemler zamanaşımını durdurur. Ancak zamanaşımının kesilmesi için daha somut eylemlerin gerçekleşmesi gerekir, bu tür eylemler zamanaşımı süresini yeniden başlatır.

Hangi Davalar Ağır Ceza Mahkemesi’nde Görülür?

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalara ilişkin olarak Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda belirli hükümler bulunmaktadır. Genel olarak, Ağır Ceza Mahkemeleri’nin görev alanına giren suçlar şunlardır:

 • Adam öldürme (kasten öldürme, tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme gibi çeşitleriyle birlikte)
 • İnsan ticareti
 • Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 • Devlet sırlarına ihanet
 • Terör suçları
 • Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık gibi ağır maddi suçlar
 • Silahlı örgüt kurma, yönetme veya üye olma
 • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma
 • Casusluk
 • Yasa dışı silah ve mühimmat ticareti
 • Zimmet, irtikap, rüşvet gibi kamuya ilişkin görevi kötüye kullanma suçları

Bu liste tamamlayıcı nitelikte olup, Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev ve yetkisine giren diğer suçlar da bulunmaktadır.

Ceza Davası Kesinleştikten Sonra Tazminat

Haksız tutukluluk ve gözaltı, kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılmasına yol açan durumlardır ve bu tür eylemler, temel hak ve özgürlüklerin ihlali olarak kabul edilir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141 inci maddesine göre, haksız olarak tutuklanan veya gözaltına alınan kişilerin beraat etmeleri ve bu beraat kararının kesinleşmesi halinde tazminat talep etme hakları bulunmaktadır.

Haksız Tutukluluk ve Gözaltı Sebebiyle Tazminat Hakkı (CMK md. 141):

 • Tanım: Haksız tutukluluk veya gözaltı, kişinin suçsuz olduğu halde veya hukuka uygun olmayan sebeplerle tutuklanması ya da gözaltına alınması durumudur.
 • Tazminatın Dayanağı: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 19. maddesi, herkesin özgürlük ve güvenlik hakkına sahip olduğunu belirtir. Aynı madde, haksız yere özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilere tazminat hakkı tanımaktadır. Ek olarak CMK’nın 141 inci maddesi haksız şekilde tutuklanan ve/veya gözaltına alınan kişilerin beraat etmeleri halinde tazminat davası açılabileceğini düzenler.
 • Tazminat Türleri: Haksız tutukluluk veya gözaltı sebebiyle tazminat talep edilebilecek zararlar, maddi zararlar (örn. işten alıkonulma nedeniyle gelir kaybı) ve manevi zararlar (örn. kişinin itibarının zedelenmesi, yaşadığı psikolojik travma) olarak ikiye ayrılır.
 • Tazminatın Miktarı: Tazminatın miktarı, kişinin uğradığı zararın boyutuna, haksız tutukluluğun veya gözaltının süresine, kişinin sosyal ve ekonomik durumuna göre belirlenir.
 • Başvuru Yolu: Haksız tutukluluk veya gözaltı nedeniyle tazminat talebinde bulunmak için, ilgili mercilere (Ağır Ceza Mahkemesi) başvuruda bulunulması gerekir. Bu başvuruda, kişinin uğradığı zararın detaylı bir şekilde açıklanması ve haksız tutukluluğun ya da gözaltının sebeplerinin belirtilmesi gerekir.
 • Başvuru Süresi: Tazminat talebinde bulunabilmek için belli bir süre sınırlaması bulunmaktadır. Bu süre, karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıldır.

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara