Ceza Hukuku

Yasadışı Bahis Cezası

Yasadışı (Kaçak) Bahis ve Kumar Oyunları Oynama, Oynatma Suçu ve Cezası 2024

Yasadışı bahis oynamak suç değildir. Yasadışı Bahis Cezası 2024 Yılı için, 7258 sayılı kanun md. 5/1-d hükmü gereği yasadışı bahis oynamak bir kabahattir ve cezası 50 bin TL ile 150 bin TL arasında değişen idari para cezasıdır.

Şans oyunları ve bahis, birçok insan için zahmetsiz ve cezbedici para kazanma yolu olarak görülmektedir. Bu yolla kişiler, düşük bir sermaye ve emek ile çeşitli dallarda gerçekleştirilen spor müsabakalarının sonucunu, skorunu veya diğer bahis konularını doğru tahmin etmek suretiyle yüksek kazanç elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Ancak yasadışı bahis ve şans oyunları; organize suç ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin finansmanını sağlamak, kara para aklamak, vergi kaçırmak gibi amaçlarla da kullanılmakta ve bu nedenlerle de Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkede suç olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde lisanslı olmayan tüm bahis veya kumar sitelerinde yapacağınız işlemlerde, “Yasadışı Bahis Cezası” ile karşı karşıya gelebileceğinizi unutmamalısınız.

Yasadışı Bahis Cezası 2024
Yasadışı Bahis Cezası 2024

Ülkemizde de; spor dallarında gerçekleşen müsabakalar üzerinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın düzenlemediği ya da ilgili mevzuatına göre düzenletmediği bahis ve şans oyunlarının oynatılması, oynanması için yer veya imkan sağlanması, özendirilmesi ya da bu oyunlara ilişkin para trafiğine aracılık edil­mesi, 7258 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi kapsamında suç olarak düzenlenmiştir. Ayrıca yasadışı bahis ve şans oyunlarını oynamak da 7258 sayılı Kanun md.5/1-d hükmü ile bir kabahat olarak düzenlenmiştir.

Çalışmamızda, yukarıda da belirtildiği üzere yükselen önemi de dikkate alınarak; öncelikle spor kavramı ve spor müsabakaları üzerinde şans ve bahis oyunlarının hukukumuzdaki yeri değerlendirilecektir. Yine çalışmamızda özellikle spor dalı olup olmadığı üzerinde halen tartışma bulunan e-sporun niteliği ile 7258 sayılı Kanun md.5’te düzenlenen suçlara konu olup olamayacağı incelenecektir. Ardından futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinde gerçekleşen yasadışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin 7258 sayılı Kanun ile düzenlenen suçlar; suçun unsurları, suçun özel görünüş biçimleri ve bu suçlara ilişkin muhakeme süreci, öğretideki görüşler ve yargı kararları ile incelenerek çözüm önerilerimiz sunulacaktır.

Yasadışı (Kaçak) Bahis ve Şans Oyunlarına İlişkin Genel Bilgiler

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun md.5 hükmünde düzenlenen suçların meydana gelebilmesi için her şeyden önce ortada bir spor müsabakası üzerinde kanuna dayalı olmaksızın oynatılan bir bahis veya şans oyununun bulunması gerekmek­tedir. Bu nedenle, anılan suçların kapsamının belirlenebilmesi için öncelikle hangi faaliyetlerin spor ve spor müsabakası kapsamı içerisinde değerlendiril­mesi gerektiğinin belirlenmesi şarttır. Bu bölümde, spor ve spor müsabakası kavramları ile spor müsabakaları üzerinde oynanan bahis veya şans oyunlarına ilişkin genel düzenlemeler incelenerek konunun genel çerçevesi ortaya konul­maya çalışılacaktır.

Bahis ve Şans Oyunu Nedir?

7258 s. Kanun md.5 kapsamında düzenlenen suçlara konu olacak oyunun “bahis” ya da “şans oyunu” niteliği taşıması şarttır. Spor müsabakaları üzerinde düzenlenen bir oyunun bahis veya şans oyunu niteliği taşımaması halinde 7258 s. Kanun md.5 kapsamında düzenlenen suçların oluşması da mümkün değildir. Dolayısıyla bahis ve şans oyunlarının da genel çerçevesinin ortaya konulması gerekecektir. Bahis, Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğü’nde; “görüşünde veya iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini kabul eden sözlü anlaşma” olarak tanımlanmıştır44 Şans oyunu ise yine Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğü’ne göre; talih oyunu, önceden ödeme yapılıp daha sonra şansa dayalı olarak para kazanılan piyango, loto, spor toto, at yarışı gibi oyunlardır.

Yasadışı (Kaçak) Bahis Suçunun Unsurları Nelerdir?

1- Yasadışı Bahis Suçunda Korunan Hukuki Yarar

Anayasa Mahkemesi’ne göre 7258 sayılı Kanun md.5’te düzenlenen suçlarla korunan hukuki yarar, TCK md.228’de düzenlenen kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuyla benzer olarak genel ahlak, toplum ve çocukların kumardan korunması ve bunların yanında devletin verdiği izin ve yetkiye dayanarak bahis ve şans oyunu düzenleyen kişilerle bu kişilerin gelirlerinden pay alan kamu kurum ve kuruluşlarının malı çıkarlarıdır. Öğretide de bu suçlar ile korunan hukuki yararın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 228’inci maddesinde düzenlenen kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu ile aynı olduğu ifade edilmektedir. Bazı yazarlar ise bu suçlar ile korunan hukuki yararın ekonomik düzen ve kamu güveni olduğunu savunmaktadır.

2- Yasadışı Bahis Suçunun Maddi Unsurları

a- Yasadışı Bahis Suçunun Konusu

Suçun konusu, tipe uygun hareketin üzerinde gerçekleştiği kişiyi veya şeyi  ifade etmektedir. Öğretide, 7258 sayılı Kanun md.5 hükmünde düzenlenen yasadışı bahis veya şans oyunu suçlarının konusunun, bahis veya şans oyunu oynayan kişiler olduğunu savunan görüşler ileri sürülmüştür. Yargıtay 19’uncu Ceza Dairesi’ne göre de suçun konusunu yasadışı bahis veya şans oyunu oynayan kişiler oluşturmaktadır şeklinde görüş belirtmiştir.

Kanaatimizce de 7258 s. Kanun md.5/1-a ve b’de düzenlenen bahis ve şans oyunu oynatma suçlarının konusu, hukuka aykırı şekilde bahis veya şans oyunu oynayan kişilerdir. 7258 s. Kanun md.5/1-d’de düzenlenen kişileri yasadışı bahis veya şans oyununa teşvik etme fiilleri bakı­mından, suçun konusunu bahis oynamaya teşvik edilen kişiler oluşturmaktadır. Ancak 7258 s. Kanun md.5/1-c’de düzenlenen para nakline aracılık etme suçu­nun konusu ise, nakline aracılık edilen paradır.

b- Yasadışı Bahis Suçunda Fail ve Mağdur

Spor müsabakalarında yasadışı bahis veya şans oyunlarına ilişkin 7258 s. kanun md.5’te düzenlenen suçları herkes işleyebilir. Dolayısıyla bu suçların özgü suç niteliği taşımadığı söylenebilir.

Bazı yazarlar bir suçun konusunun, bütün topluma ait olan bir şeyi oluşturması  halinde mağdurunun “toplumu oluşturan bütün bireyler” olduğunu, aksi takdirde mağdurun ancak fiilin işlendiği sırada hayatta olan bir gerçek kişi olabileceğini;  dolayısıyla devlet veya devletler topluluğu gibi tüzel kişilerin “mağdur” sıfatını haiz olamayacağını, bunların ancak suçtan zarar gören olabileceğini savunmaktadır. Bu husus özellikle yasadışı bahis ve şans oyunu suçlarında zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanması ve kamu davasına katılma hususunda önem taşımaktadır. Suçun mağdurunun Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olduğunu savunan bir görüş ileri sürülmüştür. Öğretide bir diğer görüş ise, yasadışı bahis veya şans oyunu suçlarının mağdurunun bütün toplum olduğunu savunmaktadır. Yargıtay da yasadışı bahis ve şans oyunu suçlarının mağdurunun bütün toplum olduğu yönünde kararlar vermektedir. Kanaatimizce de yasadışı bahis ve şans oyunu suçlarının mağduru, toplumu oluşturan bütün bireylerdir.

d- Yasadışı Bahis Suçunu Oluşturan Eylemler

7258 s. Kanun’un ilk halinde yalnızca futbol müsabakaları üzerinde düzenlenen bahis ve şans oyunları kapsama alınmışken, bu kapsam daha sonra genişletilmiş ve diğer sporlar da dahil edilmiştir69 Bu nedenle sadece futbol değil, tüm spor dallarında gerçekleşen müsabakalar bakımından 7258 s. Kanun uygu­lama alanı bulabilecektir.

7258 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen yasadışı bahis ya da şans oyunu suçlarının temel olarak üç kategoride incelenebileceği söylenebilir. Buna göre, 7258 s. Kanun md.5/1-a ve b hükümlerinde düzenlenen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatmak ya da oynanmasına yer veya imkan sağlamak fiilleri ile yurtdışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlamak fiili, esasen yasadışı bahis veya şans oyunu oynatmak, oynanmasını sağlamak veya oynanmasını kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunmak niteliği taşıdığı için aynı başlık altında incelenecektir. Yasadışı bahis veya şans oyunlarının oynanmasına teşvik etmek veya bu oyunlara ilişkin para trafiğine aracılık etmek fiilleri ise ayrı başlıklarda ele alınacaktır.

Yasadışı Bahis veya Şans Oyunları Oynatma, Oynanması Amacıyla Yer veya İmkan Sağlama ya da Yurtdışında Oynanan Bahis veya Şans Oyunlarına Erişim Sağlama Suçu

7258 sayılı Kanun md.5/1-a hükmünde düzenlenen suç; spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma ya da oynanmasına yer veya imkan sağlama fiilleriyle işlenebilir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunda olduğu gibi, 7258 sayılı Kanun md.5/1-a kapsamında düzenlenen suç seçimlik hareketle işlenebilir. Oynatma fiili, yasadışı bahis veya şans oyununu bizzat düzenlemek veya düzenlenmesi sürecine katılan kişilerden olmak şeklinde anlaşılmalıdır.

Yer sağlama, yasadışı bahis veya şans oyununun oynanacağını bilerek, bu oyunun oynanabileceği bir yeri temin etmeyi ifade etmektedir

İmkân sağlama ise yasadışı bahis veya şans oyununun oynanabilmesi için gerekli olan kupon, kupon yazdırma makinası gibi araç-gereç ile paranın temin edilmesi veya polis baskınının önlenmesi gibi fiilleri ifade etmektedir.

Yalnızca yasadışı bahis veya şans oyunu oynanması ise bir suç olmayıp, 7258 s. Kanun md.5/1-e hükmü ile bir kabahat olarak düzenlenmiştir.

7258 s. Kanun md.5/1-b’de düzenlenen suç ise, yurtdışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının İnternet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlamak fiili ile işlenebilir. Öğretide, oyunun Türkiye’de oynanmasına imkan sağlanması nedeniyle suçun Türkiye’de işlenmiş sayılacağı fakat oyunun yurtdı­şında hazırlanması nedeniyle oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla bu bent kapsamındaki suçun düzenlendiği ifade edilmektedir. Bu bent kapsamındaki suçun işlenebilmesi için, üzerine yasadışı bahis veya şans oyunu oynanan spor müsabakasının mı, yoksa bahis veya şans oyununun mu yurtdışında gerçekleşmesi gerektiği hususu önemli bir tartışma konusunu oluşturmaktadır.

7258 s. Kanun md.5/1-b hükmünün “Spor müsabakalarına dayalı olarak yurt dışında oynatılan sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının İnternet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayan kişiler( … )” şeklinde yeniden düzenlenmesini öneriyoruz. Bu suretle yurtiçinde veya yurtdışında oynanmasına bakılmaksızın Türkiye’de oynanan bahis ve şans oyunları 7258 s. Kanun md.5/1-a kapsamında; fakat esasen yurtdışında oynanıp da fail tarafından İnternet veya sair yolla erişim sağlamak suretiyle Türkiye’de oynanmasına imkan sağlanması durumunda ise 7258 s. Kanun md.5/1-b kapsamında cezalandırma yoluna gidilecektir.

Hemen belirtelim ki; 7258 sayılı Kanun kapsamında işlenecek bahis ve şans oyunu oynatma suçlarının oluşabilmesi için, bu fiillerin kanun tarafından verilen yetkiye dayalı olmaksızın işlenmesi gerekmektedir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından izin verilmeksizin veya izin verilmiş ise de bu iznin sınırlarını aşa­cak şekilde bahis oynatılması veya oynanması için yer ve imkan sağlanması, diğer koşullara göre 7258 s. Kanun md.5/1-a veya b bentleri kapsamında düzenlenen suça vücut verecektir.

Suçun oluşabilmesi için spor müsabakaları üzerinde oynanan bahis veya şans oyununun, kumar oynanması amacıyla yer veya imkan sağlama suçunda olduğu gibi mutlaka para veya başka bir ekonomik menfaat karşılığı, başka bir deyişle kar elde etme amacıyla oynanması gerekir. İki veya ikiden fazla kişinin kendi aralarında herhangi bir ekonomik menfaat ya da kar elde etme amacı olmaksızın bir spor müsabakasının sonucu üzerine bahis veya şans oyunu oynamasının bu suça vücut vermeyeceği kanaatindeyiz. Birkaç arkadaşın ekonomik açıdan önemsiz denebilecek bir menfaat karşılığında bir spor müsabakasının sonucu üzerine kendi aralarında bahis düzenlemesinin ise tipik haksızlığı oluşturmakla birlikte, CMK md.223/4-d kapsamında haksızlık içeriğinin azlığı nedeniyle cezalandırılmaması gerektiğini düşünüyoruz.

7258 sayılı Kanun md.5 hükmünde düzenlenen yasadışı bahis ve şans oyunu oynatma suçlarının tamamlanabilmesi için belirli bir neticenin ortaya çıkmasına gerek bulunmamaktadır. Fail tarafından spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma ya da oynanmasına yer veya imkan sağlama veya yurtdışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının İnternet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlamak fiillerinden birinin işlenmesi suçun oluşması için yeterlidir. Dolayısıyla bu suçlar, neticesiz suçlardır. Ancak fiil, yasadışı bahis veya şans oyununun oynatılacağı internet sitesinin kurulması gibi failin kastını ortaya koyacak kısımlara ayrılabiliyorsa, bu suç teşebbüse de elverişli hale gelecektir.

Yasadışı Bahis veya Şans Oyunlarına İlişkin Para Nakline Aracılık Edilmesi Suçu

7258 s. Kanun md.5/1-c hükmüyle spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek fiili de suç olarak düzenlenmiştir. Bu bent kapsamında suçun oluşabilmesi için spor müsabakaları üzerinde kanuna dayalı olmaksızın oynatılan bahis veya şans oyunlarına ilişkin para nakline aracılık edilmiş olması gerekir. Kanunilik ilkesi karşısında, bir kimsenin para dışında başka bir malvarlığı değerine ilişkin trafiğe aracılık etmesinin suç oluşturmayacağı söylenmelidir.

Para; “Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kôğıt veya metalden ödeme aracı, nakit” olarak tanımlanabilir. Kanaatimizce, TCK md.198 hükmünde paraya eşdeğer olduğu belirtilen ve sınırlı şekilde sayılan Devlet tarafından ihraç edilip de hamiline yazılı bonolar, hisse senetleri, tahviller ve kuponlar, yetkili kurumlar tarafından çıkarılmış olup da kanunen tedavül eden senetler, tahviller ve evrak ile milli ziynet altınlarının trafiğine aracılık etmek de bu suçu oluşturacaktır.

Kripto varlıkların ise para niteliği taşımadığı kabul edilmektedir. Kripto varlıklara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından çıkarılan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik’in  3’üncü maddesine göre kripto varlık; “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar” olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle öğretide, yasadışı bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak kripto varlıkların transferi halinde de 7258 s. Kanun md.5/1-c’de düzenlenen suçun oluşmayacağı, kanunilik ilkesi nedeniyle kripto varlıkların da para trafiğine aracılık etme kapsamına alınması gerektiği ifade edilmektedir. Kanaatimizce de günümüzde kripto varlık hesapları üzerinden kolaylıkla malvarlığı nakli yapılabilmesi veya nakle aracılık edilebilmesi nedeniyle kripto varlıkların da bu suçun kapsamına alınması isabetli olacaktır.

Elektronik para ise bir ülke içerisinde yasal ödeme aracı olarak kullanılabilen ve tedavülde olan itibarı para biriminin elektronik formunu içeren ve bu yolla kullanılan para biriminin karşılığı olan para olarak tanımlanabilir. Elektronik paralar, 6493 s. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun md.3/ç ve d hükümlerine göre bu parayı ihraç etmeye yetkili kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri ifade etmektedir. Elektronik para ancak bu parayı çıkarmaya yetkili kuruluş tarafından çıkarılabilir. Bu nedenle, yasadışı bahis veya şans oyunlarına ilişkin olarak elektronik para nakline aracılık etmenin de 7258 s. Kanun md.5/1-c’de düzenlenen suçu oluşturacağı kanaatindeyiz.

Yasadışı bahis veya şans oyunlarına ilişkin para nakline aracılık etme suçu, fiziksel olarak bir paranın bir yerden başka bir yere götürülmesi suretiyle gerçekleşebileceği gibi; banka veya elektronik para ödeme hesabı üzerinden trans­fer yapılması veya kişinin kendi banka hesabının para nakli için kullanılmasına izin vermesi suretiyle de işlenebilecektir.

Kişilerin Reklam Vermek veya Sair Yolla Yasadışı Bahis ya da Şans Oyunları Oynamaya Teşvik Edilmesi Suçu

Reklam vermek veya sair yollarla kişileri yasadışı bahis ya da şans oyunu oynamaya teşvik etmek, 7258 s. Kanun md.5/1-ç hükmüne göre suç olarak düzenlenmiştir.

Teşvik etmek; isteklendirmek veya özendirmek olarak tanımlanmaktadır. Reklam ise; bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol ve bu amaçla kullanılan yazı, resim, film ve benzeri araçlar olarak tanımlanabilir. 7258 s. Kanun md.5/1-ç kapsamında suçun oluşabilmesi için failin, reklam vermek veya kanunda sınırlı şekilde sayılmamış olan başkaca fiillerle kişileri yasadışı bahis veya şans oyunu oynamak üzere isteklendirmek, özendirmek, tanıtmak gibi fiilleri işlemesi gerekir.

7258 s. Kanun md.5/1-ç hükmünde düzenlenen suç, serbest hareketli bir suçtur. Kişilerin telefonuna kısa mesaj gönderilmesi, sosyal medya paylaşımları üzerinden çeşitli yasadışı bahis veya şans oyunu internet sitelerinin tanıtımının yaptırılması veya yapılması; hatta İnternet üzerinden yasadışı bahis oynayan bir kişinin kendi arkadaşlarına, kullandığı internet sitesinde oynadığı bahsin maddi getirisinin daha yüksek olduğundan söz ederek onları da bu internet sitesini kullanmaya teşvik etmesinin bu suça vücut vereceği kanaatindeyiz.

Kanaatimizce bu bent kapsamında suçun oluşabilmesi için, failin reklam vermek veya sair suretle kişileri yasadışı bahis veya şans oyunu oynamaya ikna etmesi, başka bir deyişle örneğin reklamı gören kişilerin bahis oynaması gibi bir netice aranmamaktadır.

 

ÖNEMLİ BİLGİ: Yasadışı Bahis Oynatma Suçunda Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanır Mı?

Yasadışı bahis oynatma veya oynanmasına yer ya da imkan sağlama fiilleri bakımından zincirleme suça ilişkin TCK md.43 hükmünün uygulanabilirliği tartışılmalıdır. Yargıtay 19’uncu Ceza Dairesi; suçun mağdurunun toplum olduğu ve bahis oynayan kişilerin de suçun konusunu oluşturduğundan bahisle, TCK md.43 kapsamında bir suç işleme kararı çerçevesinde aynı kişiye karşı birden fazla veya tek eylemle birden fazla kişiye karşı işlenmesi şartının sağlanmadığı yönünde bazı kararlar vermiştir. Avukat Çağrı AYBOĞA’ya göre: Failin, birden fazla kişiye farklı zamanlarda bahis ve şans oyunu oynatmasını eylemi nedeniyle; suçun mağdurunun toplum olmasının doğal sonucu olarak zincirleme suç hükümlerine dayanılarak cezalandırılma yoluna gidilmelidir.

3- Yasadışı Bahis Suçunun Manevi Unsuru

7258 s. Kanun md.5’te düzenlenen yasadışı bahis veya şans oyunu suçları ancak kasten işlenebilir. Dolayısıyla yasadışı bahis veya şans oyunu suçlarının taksirle işlenebilmesi mümkün değildir.

Bu suçların olası kastla işlenmesinin mümkün olmadığı, ancak doğrudan kastla işlenebileceği ifade edilmektedir. 7258 s. Kanun md.5’te düzenlenen suçların olası kastla işlenip işlenemeyeceği sorunu, ancak suçun kanuni tipinde yer verilen hukuka aykırılığın işlevinin incelenmesi ile mümkündür. Hukukumuzda bazı suçlarda, hukuka aykırılık unsuruna suçun kanuni tipinde yer verildiği görülmektedir. 7258 sayılı Kanun md.5’te düzenlenen fiillerin de ancak “kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın” işlenmesi halinde suç teşkil edeceği belirtilerek, hukuka aykırılığa suç tipinde de özel olarak yer verilmiştir. Suçun kanuni tipinde özel olarak belirtilen hukuka aykırılığın işlevi tartışmalıdır. Bir görüşe göre, hukuka aykırılık unsuruna suçun kanuni tipinde yer verildiğinde; kanun koyucu, bu suçta failin kastının hukuka aykırılığı da kapsayıp kapsamadığının özel olarak incelenmesini istemektedir. Bu nedenle de bazı yazarlara göre böyle bir durumda suç ancak doğrudan kastla işlenebilir. İkinci bir görüşe göre, suç tipinde hukuka aykırılığa yer verildiğinde bir ayrım yapılmalı, hukuka aykırılığın tipiklikle yakınlığı ve failin bu unsura bu amaç ve saikle yaklaşıp yaklaşmadığı hususunda değerlendirme yapılarak sonuca ulaşılmalıdır. Ayrıca öğretide, bir fiilin münhasıran yetkili merdin izni olmaksızın işlenmesi halinde cezalandırmaya değer bir haksızlık niteliği taşıması halinde, bunun suçun tipikliğinin bir unsuru olduğu ifade edilmektedir.

7258 s. Kanun md. 5/1 hükmünde spor müsabakaları üzerinde bahis ve şans oyunu fiillerinin ancak kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın işlendiğinde suç teşkil edeceği açıkça düzenlenmiştir, bu nedenle “kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın” ifadesinin tipikliğin bir unsurunu oluşturduğu kanaatindeyiz. Kanaatimizce de bu suçlar bakımından failin kastının hukuka aykırılığı da kapsaması, başka bir deyişle fai­lin kanunun verdiği yetkiye dayalı olmadığının bilincinde olarak 7258 s. Kanun md. 5’te tanımlanan fiillerden birisini işlemesi gerekir. Anılan sebeplerle 7258 s. Kanun md. 5 kapsamında düzenlenen yasadışı bahis ve şans oyunu suçları ancak doğrudan kastla işlenebilecektir.

Yasadışı Bahis Oynama Cezası 2024

Yasadışı bahis oynamak suç değildir. 7258 sayılı kanun md. 5/1-d hükmü gereği yasadışı bahis oynamak bir kabahattir ve cezası 50 bin TL ile 150 bin TL arasında değişen idari para cezasıdır.

Yasadışı Bahis Oynatma Cezası 2024

  • 7258 s. Kanun md. 5/1-a hükmüne göre spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır.
  • 7258 s. Kanun md. 5/1-b hükmüne göre yurtdışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişilere dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır.
  • 7258 s. Kanun md. 5/1-c hükmüne göre Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır
Yasadışı Bahis Nedeniyle İhraç – Meslekten Çıkarma Cezası
Yasadışı Bahis Nedeniyle İhraç – Meslekten Çıkarma Cezası

Yasadışı Bahis Oynamanın Memuriyete Etkisi

Yasadışı bahis oynamak memuriyete etki eder mi? Yasadışı bahis cezası sicile işler mi? Soruları tarafımıza sıklıkla yöneltilmektedir. Önemle belirtmek isteriz ki yasadışı bahis oynamak bir kabahat olduğundan verilecek ceza adli sicil kaydına işlemez ve memuriyete etki etmez.

Yasadışı Bahis Oynama Suçunda Avukat Desteğinin Önemi

Yasadışı bahis suçu dolayısıyla hakkınızda adli veya idari bir süreç başlayabilir. Yasadışı bahis oynamanız nedeniyle idari para cezasına, yasadışı bahis oynatmanız durumunda ise hapis cezasına çarptırılabilirsiniz. Yasadışı bahis kaynaklı hukuki süreçler için Ankara Ceza Avukatı Çağrı AYBOĞA’ya danışabilir, hukuki destek alabilirsiniz.

Yasadışı Bahis Suçlarına İlişkin Güncel Yargıtay Kararları

  • Yargıtay 19’uncu Ceza Dairesi istikrarlı şekilde, internet üzerinden işlenen 7258 sayılı Kanun md.5/1-a veya b bentleri kapsamında kalabilecek bir suçun hangi bent kapsamında kalacağının tespitinde, suç tarihinde internet sitesinin bulunduğu yerin araştırılması gerektiği yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 15/06/2021 Tarihli ve 2020/4413 E. – 2021/6614 K. Sayılı Kararı)
  • Yine 19’uncu Ceza Dairesi, bir başka kararında ayırt edici unsurun belirlenmesinde, somut olayda oynatılan bahis veya şans oyununun yurt dışında mı yoksa yurt içinde mi oynatıldığının değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Ancak 7258 s. Kanun md.5/1-b, yasadışı bahis veya şans oyunu oynatma fiilinin bu kapsamda değerlendirilebilmesi için, üzerine bahis veya şans oyunu oynanan spor müsabakasının Türkiye dışında oynanması gerektiği şeklinde de yorumlanmaya elverişlidir. Anılan karar şu şekildedir: “Sanıkların, suç tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan ve lehine olan 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesinin hangi fıkrasında sayılan eylemden sorumlu olduğunun tespiti açısından, erişim sağlanan bahis oyunlarının yurt dışında oynatılan bahis oyunları olup olmadığının tespiti ko­nusunda ek bilirkişi raporu aldırılmadan eksik kovuşturma ile karar verilmesi ( … ) bozmayı ge­rektirmiş … “, (Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 06/02/2018 Tarihli ve 2016/7954 E. – 2018/975 K. Sayılı Kararı)
  • İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16’ncı Ceza Dairesi’nin bir kararı, hükmün iki farklı şekilde yorumlanabileceğini göstermektedir. Ceza hukukunda tipikliğin diğer unsurlarının yanında; suç olanla suç olmayanı ayırma ve hangi hareketlerin tipik haksızlığı oluşturduğunu sınırlama işlevi bulunmaktadır. 7258 s. Kanun md.5/1-b hükmü, yukarıda açıklanan belirsizlik karşısında tipik haksızlığı yeterli ölçüde ve tartışmasız bir şekilde ortaya koymaya elverişli değildir. Kanaatimizce 7258 s. Kanun md.5/1-a, yurtiçinde veya yurtdışında oynanan spor müsabakalarına dayalı olarak Türkiye’de oynatılan bahis ve şans oyunlarının cezalandırılması için elverişlidir. Anılan karar şu şekildedir: “(. .. ) bilirkişi tevdii ile http://www (. .. ) isimli sitede oynatılmış olan bahis kuponlarına erişimi engelleyen yazılımın çözümü yaptırılarak bahis kupon içeriklerine ulaşıldığı takdirde oynanan bahislerdeki futbol müsabakalarının Türkiye’deki futbol takımlarına mı yoksa yabancı futbol takımlarına mı ilişkin olduğu hususunda rapor aldırılarak sanığın yurt içinde oynanan spor müsabakalarına ilişkin bahis oynattığı değerlendirildiği takdirde 7258 sayılı yasanın 5-a, yurt­dışında oynanan spor müsabakalarına ilişkin bahis oynattığının tespit edilmesi halinde ise 7258 sayılı yasanın 5-b maddesinden hüküm tesisi gerekirken ( … )” (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16’ncı Ceza Dairesinin 29/11/2016 tarihli ve 2016/68 E. – 2016/57 Sayılı Kararı)
  • Yasadışı bahis suçunda zincirleme suça ilişkin emsal Yargıtay kararı şu şekildedir: “( … ) 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesinde tanımlanan suçun mağdurunun toplum olması, UYAP ortamında yapılan araştırmada, 11/10/2013 günü sanığın aynı binada bulunan üç ayrı işyerinde yapılan arama neticesinde elde edilen deliller ile ilgili olarak, sanık hakkında, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 15/05/2014 tarih ve 2013/318 Esas, 2014/240 Karar sayılı kararı ile verilip aynı gün incelemesi yapılan ve bozulmasına karar verilen, Dairemizin 2016/1534 Esasında kayıtlı olan dava dosyasının da mevcut bulunduğunun anlaşılması karşısında, Anılan dosyanın incelenip mümkün olması halinde birleştirilerek, her iki eylemin aynı zaman diliminde ve aynı mağdura yönelik olduğu da gözetilerek tek suç oluşturup oluşturma­dığı veya zincirleme suç hükümlerinin uygulanması şartlarının bulunup bulunmadığı yönünden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması, ( … ) bozmayı gerektirmiş ( … )” (Yargıtay 19’uncu Ceza Dairesinin 06/11/2018 Tarihli ve 2015/33292 E. – 2018/11457 K. Sayılı Kararı)

 

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara