Çalışma Alanlarımız

Miras Avukatı

Miras Avukatı

Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, Ankara merkezli olarak alanında uzman kadrosuyla miras avukatı hizmeti sunmaktadır. Tecrübeli miras avukatı ekibiyle müvekkillerine hukuki danışmanlık desteği de vermektedir.

Ankara Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ankara miras avukatı, bir kimsenin ölümü sonrasında malvarlığının hukuki durumuna ilişkin davalara bakmaktadır. Bununla birlikte miras hukukunda ölen kişinin ardındaki terekesinin tespiti ve paylaştırılması gibi önemli davalarla da ilgilenmektedir.

Miras Avukatı Ne İş Yapar?

Miras avukatı, miras hukukuna ilişkin davalarda profesyonel destek verir. Yukarıda sayılan dava türlerinde görüldüğü üzere miras davaları oldukça fazla çeşide sahiptir. Miras avukatının en önemli görevi, bu denli çeşitli miras davalarının tüm süreçlerinde müvekkillerine destek olmaktır.

Neden Ankara Miras Avukatından Destek Almalısınız?

Miras davalarında Ankara yahut diğer illerde yer alan avukatlardan, dava süreçlerinin zorluğunun aşılması ve hukuki bilginin davayı kazanmakta yardımcı olması sebepleriyle destek alınması gerekmektedir.

Ankara Miras Avukatı Ücretleri ve Dava Masrafları

Ankara miras avukatlarının ücretleri, davanın türü ve avukatın takdirine göre değişim göstermektedir. Her yıl yenilenen avukatlık asgari ücret tarifesinne 2023 yılı miras davası ücreti en az 9.200,00 TL’dir.

Ankara Miras Avukatına Nasıl Vekalet Verebilirim?

Miras davası avukatına Ankara veya diğer illerden vekaletname verilmesi mümkündür. Bunun için noterler aracılığıyla avukatın bilgileri iletilmek suretiyle vekaletname belgesi düzenlenebilir.

Miras Hukuku Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Miras davalarında görevli mahkemeler Sulh Hukuk veya Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. Miras davalarında yetkili mahkeme ise miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir. Görev ve yetki hususlarının dava türüne göre farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular!

Hukuki danışmanlık sürecinde yanıtı merak edilen soruları sizin için derledik.

Miras Nedir?

Miras, gerçek bir kişinin vefatı halinde kalan malvarlığı ve borçlarının tümüdür. Müteveffanın ölümüyle birlikte, hayattaki aile bireyleri ve kanuni mirasçılarınca devralınan malvarlıkları ve keza müteveffanın borçlarını kapsar. Mirasın tamamı, ölenin toplam aktif ve pasiflerini oluşturur. Böylelikle, tereke, mirasta mal varlıklarından borçların düşülmesiyle ortaya çıkar.

Muris Nedir?

Muris kelimesi, miras bırakan anlamına gelmektedir. Ölen bir kişi ardından miras bırakmışsa bu kişi muris olarak adlandırılır. Başka bir deyişle muris, vefatıyla yasal mirasçılarına hak veya alacak bırakan kişi olarak tanımlanabilir.

Mirasta Saklı Pay Nedir?

Saklı pay, kanuni hükümlerle koruma altına alınmış ve miras bırakanın isteğine göre değişmeyen miras payını ifade eder. Yasa koyucu saklı pay düzenlemesi ile mirasçıların miras haklarının tamamından yoksun kalmasını engellemeyi amaçlamıştır.

Mirasın Reddi Nedir?

Mirasın reddiye ve başka deyişle reddi miras kurumu, murisin geride bıraktığı malvarlığı ve borç değerlerinin tamamının reddedilmesi anlamına gelir. Miras reddeden mirasçı, mirastan kaynaklanan tüm borçlardan da kurtulmuş sayılır.

Miras Hukukunda En Sık Karşılaşılan Davalar

Miras hukukunda en sık karşılaşılan davalar Ankara miras avukatı veya diğer tüm illerdeki miras avukatları tarafından takip edilebilir. Miras hukukunda en sık karşılaşılan davalar;

 • Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
 • Atanmış Kişiye Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
 • Mirasın Yoksun (Mahrum) Kişiye Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Ve Yeni Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası (Ketm-i Verese)
 • Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davası
 • Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
 • Terekenin Mevcudunun Tespitine İlişkin Dava
 • Terekenin Korunmasına İlişkin Dava
 • Tapu Kütüğündeki Kişi İle Miras Bırakanın Aynı Kişi Olduğunun Tespitine Yönelik Dava
 • Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası
 • Mirasta Denkleştirme Ve Terekeye İade Davası
 • Saklı Paylı Mirasçıların Tenkis Talebine İlişkin Tenkis Davası
 • Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Davası
 • Mirasta istihkak Davası
 • Miras Sözleşmelerinden Doğan Dava
 • Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Dava
 • Mirasın İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesinin Yapılmasına İlişkin Dava
 • Alacaklıların Mirasın Reddinin İptaline İlişkin Dava
 • İflas İdaresinin Mirasın Reddinin İptaline İlişkin Dava
 • Mirasçının Gaipliğine Karar Verilmesi Davası
 • Miras bırakanın Gaipliğine Karar Verilmesi Davası
 • Gaiplik ve Malvarlığının Hazineye İntikali Davası
 • Mirasın Paylaştırılması Talebine İlişkin Dava
 • Mirasın Paylaştırılması Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi Davası
 • Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası
 • Miras Hukukunda Terekeye Dahil Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesine İlişkin Dava
 • Borçlu Olan Mirasçıya Kayyım Atanmasına İlişkin Dava.
 • Miras Taksim Sözleşmesinin İptali Davası.
 • Tereke Borcundan Dolayı Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğuna İlişkin Dava
 • Mirasın Paylaşılmasından Sonra Tereke Borcundan Dolayı Mirasçının Sorumluluğuna İlişkin C
 • Tereke Borcunu Ödeyen Mirasçının Diğer Mirasçılara Rücu Etmesine İlişkin Dava
 • Miras Payının Temlikinden Doğan Dava
 • Vasiyetnamenin Açılması ve İlgililere Okunmasına İlişkin Dava
 • Belirli Mal Vasiyetinin Verine Getirilmesine İlişkin Dava
 • Vasiyetnamenin İptali Davası
 • Vasiyetnamenin İfası Davası
 • Vasiyetnamenin Açılmasına Dair Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Da,
 • Mirastan Feragat Sözleşmesinin Geçersizliğinin Tespitine İlişkin Dava
 • Mirasın Mirasçılar Tarafından Gerçek Reddine İlişkin Dava
 • Yakın Mirasçılarca Mirasın Reddi Halinde Mirasın Tasfiye Edilmesine İlişkin Dava
 • Mirasın {Terekenin) Borca Batık Olduğunun Tespiti Davası
 • Mirasın Reddi Kararının İptali Davası
 • Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun iptali Davası
 • Mirasın Resmi Defterinin Tutulmasına ilişkin Dava
 • Ön Mirasçı/Art Mirasçı Atanmasından Kaynaklanan Dava

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ara