Ceza HukukuDilekçeler

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik, hükümlülerin cezalarını toplum içinde, belirli şartlar altında infaz etmelerine olanak sağlayan bir ceza infaz sistemidir. Bu sistem, hükümlülerin toplumla bağlarını sürdürebilmelerini, sosyal hayata entegre olmalarını ve suç işleme riskini azaltmayı hedefler.

Denetimli serbestlik süreci, suç işleyen bir hükümlünün cezasını hapishane ortamında değil, toplum içinde tamamlamasını sağlar.

Hükümlü, belirli bir denetim süresi boyunca cezaevinden tahliye edilir ve denetimli serbestlik görevlileri tarafından takip edilir. Bu süre zarfında, hükümlü belli koşullara uymak ve belirli yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

Denetimli serbestlik sürecinde hükümlülere çeşitli koşullar getirilebilir. Bu koşullar, ikametgah bildirme, belirli bir merkeze düzenli olarak rapor verme, iş bulma veya eğitim programlarına katılma gibi şartları içerebilir.

Hükümlüler, denetimli serbestlik görevlileriyle düzenli olarak görüşerek ilerlemelerini rapor ederler. Böylece hükümlülerin toplumda uyumlu bir şekilde yaşamaları ve suç işleme riskini azaltmaları sağlanır.

Denetimli serbestlik süreci aynı zamanda hükümlülerin rehabilite edilmeleri ve topluma kazandırılmaları için destek hizmetlerini de içerir. Hükümlüler, mesleki eğitim programlarına katılabilir, rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanabilir ve madde bağımlılığıyla mücadele programlarına dahil edilebilir. Psikososyal danışmanlık ve iş bulma desteği gibi hizmetler de hükümlülere sunulabilir. Bu destek hizmetleri, hükümlülerin sosyal becerilerini geliştirmelerine, istihdam edilebilirliklerini artırmalarına ve suç işlemelerini önlemeye yardımcı olur.

Denetimli serbestlik sürecinde hükümlülerin davranışları ve uyumları düzenli olarak değerlendirilir. Eğer hükümlü, denetimli serbestlik şartlarına uymaz veya suç işlerse, denetimli serbestlik süresi sonlandırılabilir ve hükümlü yeniden cezaevine gönderilebilir.

Denetimli serbestlik, ceza sisteminin aşırı kalabalıklaşmasını önlemeye, cezaevi kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlamaya ve hükümlülerin topluma uyumlu bir şekilde yeniden entegre olmalarını desteklemeye yönelik bir yaklaşımdır. Bu sistem, hükümlülere cezalarını tamamlama ve ıslah olma şansı verirken, toplum güvenliğini de koruma amacını taşımaktadır

Denetimli Serbestlik Şartları Nelerdir?

Denetimli serbestlik uygulaması için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İlk olarak, hükümlünün koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalmış olması gerekmektedir. Bu süre, suçun türüne ve hükümlünün cezasına bağlı olarak değişebilir. Hükümlü, cezasının belirli bir kısmını kapalı cezaevinde infaz ettikten sonra açık cezaevine geçiş yapar ve denetimli serbestlik uygulaması için uygun hale gelir.

Açık cezaevine geçiş için de belirli şartlar bulunmaktadır. Cezası toplam 10 yıla kadar olan hükümlüler, cezanın 1 ayını kapalı cezaevinde geçirdikten ve koşullu salıverilme şartlarını sağladıktan sonra açık cezaevine ayrılma hakkı kazanır.

Cezası 10 yıl veya daha fazla olan hükümlüler ise cezanın 1/10’unu kapalı cezaevinde geçirdikten sonra açık cezaevine geçebilir. Açık cezaevine geçiş koşulları, hükümlünün cezasının süresine ve suçun niteliğine göre değişebilir.

Hükümlünün iyi halli olması da denetimli serbestlikten yararlanma şartlarından biridir. İyi hallilik, hükümlünün ceza infaz kurumunda bulunduğu süre boyunca gösterdiği davranışlar, yükümlülüklere uyumu, eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılımı, sosyal ilişkileri ve pişmanlık düzeyi gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirilir. İyi hallilik, Ceza İnfaz Kurumu tarafından kurulan idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenir ve değerlendirme raporuyla tespit edilir.

Denetimli serbestlikten yararlanmak isteyen hükümlü, talebini ceza infaz kurumuna dilekçeyle bildirmelidir. İnfaz hâkimi, hükümlünün talebini ve iyi hallilik durumunu değerlendirerek karar verir. Talebin reddedilmesi durumunda hükümlü, belirli süreler içinde şikâyet hakkını kullanabilir.

Denetimli serbestlik uygulaması, hükümlülerin topluma uyumlu bireyler olarak yeniden entegre olmalarını sağlamayı hedefler. Bu süreçte hükümlülere belirli koşullar ve yükümlülükler getirilir. Hükümlülerin denetimli serbestlik süresince belirlenen şartlara uymaları, düzenli olarak rapor vermeleri, iş bulmaları veya eğitim programlarına katılmaları beklenir. Aynı zamanda, hükümlülere mesleki eğitim, rehabilitasyon programları, psikososyal destek ve iş bulma desteği gibi hizmetler sunulur.

Denetimli  Serbestlik Türleri

 • Adli kontrol tedbiri (CMK md.109/3- ÇKK 20)
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar (TCK 50/1-c,d,e,f)
 • Hapis cezasının ertelenmesi halinde verilen yükümlülükler (TCK 51/4-a,b,c ve 51/5)
 • Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma (TCK 53/5 ve 6)
 • Tedavi ve/veya denetimli serbestlik (TCK 191/3)
 • Hükmün açılmasının geri bırakılması (CMK 231/5)
 • Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı (CGTİHK 105/A)
 • Koşullu salıverilme sonrası denetimli serbestlik (CGTİK 107/7,8,9)
 • Etkin pişmanlık (TCK 221/5)
 • Hapis cezasının konutta infazı (CGTİK 110/2)
 • Mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik (CGTİHK 108/4,6,9)
 • Adli para cezasına karşılık kamuya yararlı bir işte çalıştırılma ( CGTİHK 106/3)
 • Çocuğun denetim altına alınması (ÇKK 5,36)

Denetimli Serbestlik İhlali

Denetimli serbestlik, hükümlülerin cezalarını toplum içinde infaz etmelerini sağlamak amacıyla uygulanan bir ceza hukuku kurumudur. Ancak hükümlüler, denetimli serbestlik yasasını ihlal ederek, yükümlülüklerini yerine getirmemekte veya belirlenen kurallara uymamaktadır.

Denetimli serbestlik ihlalleri çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Denetimli serbestlik ihlalinin kalkması için Ankara Ceza Avukatı desteği alabilirsiniz.

Denetimli serbestlik ihlallerine örnekler:

Programa Uymama

Hükümlüler, denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından belirlenen programa uymakla yükümlüdür. Bu program, hükümlünün katılması gereken eğitim, mesleki rehabilitasyon veya toplum hizmeti gibi faaliyetleri içerebilir. Hükümlü, programlara katılmamak veya sürekli olarak programlara uymamak suretiyle denetimli serbestlik yasasını ihlal eder.

İmza İhlali

Hükümlüler, denetimli serbestlik süresince belirli periyotlarda imza atmakla yükümlüdür. Bu imzalar, denetimli serbestlik müdürlüğünde veya belirlenen diğer yerlerde gerçekleştirilir. Hükümlü, belirlenen imza günlerinde veya sürekli olarak imza atmamak suretiyle denetimli serbestlik yasasını ihlal eder.

Yasaklı Alanlara Giriş

Hükümlülerin denetimli serbestlik süresince belirli alanlara girişi yasaklanabilir. Örneğin, suçun işlendiği bölgeye veya mağdurların bulunduğu bölgelere giriş yasağı getirilebilir. Hükümlü, bu yasakları ihlal ederek yasaklı alanlara girmek suretiyle denetimli serbestlik yasasını ihlal eder.

Yeni Suç İşleme

Hükümlüler, denetimli serbestlik sürecinde yeni suçlar işlememekle yükümlüdür. Hükümlü, denetimli serbestlik sürecinde yeni bir suç işlediği takdirde, denetimli serbestlik yasasını ihlal etmiş sayılır.

Denetimli serbestlik yasasının ihlal edilmesi durumunda, hükümlü ciddi sonuçlarla karşılaşabilir. İhlal durumunda, denetimli serbestlik tedbirine son verilerek hükümlü tekrar cezaevine alınabilir. Hükümlü, denetimli serbestlik sürecinde dışarıda geçirdiği sürelerin cezasından indirilmez ve infaz süreci cezaevi ortamında devam eder.

Denetimli serbestlik ihlalleri, hükümlülerin topluma uyumlu bir şekilde cezalarını infaz etmelerini engelleyen durumlardır. Bu nedenle, hükümlülerin denetimli serbestlik tedbirlerine uymaları ve belirlenen kurallara titizlikle riayet etmeleri önemlidir. Aksi takdirde, denetimli serbestlik ihlali sonucunda hükümlüler cezalarının ağırlaşmasıyla karşı karşıya kalabilirler.

Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu, denetimli serbestlik ile ilgili hukuki destek sunmaktadır.

Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı

Madde 105/A – (Ek: 5/4/2012-6291/1 md.)

(1) (Değişik:14/4/2020-7242/46 md.) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla, açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, hükmün infazına ilişkin işlemleri yapan Cumhuriyet başsavcılığının bulunduğu yer infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.

(2) (Değişik:14/4/2020-7242/46 md.) Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, diğer şartları da taşımaları hâlinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler.

(3) Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen infaz usulünden;

a) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler,

b) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler, diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, Adlî Tıp Kurumundan alınan veya Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendirilmelidir.

(4) (Değişik: 18/6/2014-6545/80 md.) Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen hükümlüler yukarıdaki fıkralardaki infaz usulünden yararlanamazlar.

(5) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;

a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,

b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,

c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,

d) Belirlenen programlara katılması, yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir. (Ek cümle: 28/3/2023-7445/25 md.) Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde yer alan kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanlar ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğüne tabi tutulur.

(6) Hükümlünün;

a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne beş gün içinde müracaat etmemesi,

b) Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,

c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi, hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine, denetimli serbestlik müdürlüğünün bulunduğu yer infaz hâkimi tarafından karar verilir.

(7) (Yeniden Düzenleme:14/4/2020-7242/46 md.) Hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmış olması hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine infaz hâkimi tarafından, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilir. Kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşme kararı verilmesi hâlinde, hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam olunmasına infaz hâkimi tarafından karar verilir.

(8) Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin bitiminden itibaren iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmeyenler ile ceza infaz kurumuna iade kararı verilmesine rağmen iki gün içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmayan hükümlüler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 292 nci ve 293 üncü maddelerinde yazılı hükümler uygulanır.

(9) Yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, 107 nci ve 108 inci maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir.

(10) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

Denetimli Serbestlik Dilekçe Örneği

ANKARA İNFAZ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO. :

İlamat No. : 2023/XXX

Karar No. : Ankara ……… Mhk. ………… E ………… K.

DENETİMLİ SERBESTLİK TALEP EDEN

HÜKÜMLÜ : ………………….., TCKN: ………………

– …….. Ceza İnfaz Kurumu

– İkamet adresi

VEKİLİ : Av. Çağrı AYBOĞA
………………………………………..

D. KONUSU : DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANMA VE DENETİMLİ SERBESTLİK NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİ

AÇIKLAMALAR :

Müvekkile Ankara …………………….. Mhk. nin ……………. E ……………. K. sayılı kararı ile ………………. hapis cezası verilmiştir. Müvekkil daha önce yargılama başında ……….. gün tutuklu kalmıştır.

Karar Yargıtay tarafından onanmış ve müvekkil verilen süreden sonra infaz bürosuna teslim olmuştur. İnfaz hükümleri gereğince net cezası belirlenmiştir.

Müvekkil denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmak için gerekli şartları taşımaktadır. Sabit ikametgâhı vardır. Müvekkil evli olup yeni bebeği olmuştur. Eşine ve çocuğuna bakması da gerekmektedir.

Müvekkil hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE TALEP : Müvekkil ……………… denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmak için gerekli şartları taşıdığından hükümlü …………………… hakkında DENETİMLİ SERBESTLİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA VE BU NEDENLE TAHLİYESİNE KARAR VERİLMESİNİ vekaleten arz ve talep ederim.

…./…./2023

Hükümlü ……………. vekili

Av. Çağrı AYBOĞA

Eki: Vekâletname ve açık ceza infaz kurumuna gönderme tutanağı

Çağrı Ayboğa

Avukat Çağrı Ayboğa, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayboğa + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucu avukatlarındandır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak dinamik ve tecrübeli ekibiyle avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Benim sorum ben eşimle tartışıp ilk gün gidip jandarmaya benim hakkımda dövdü sovdu hakeret etti tehtit etti diyerek birde nasıl olduysa onu hale çözemedim olmayan bir yaralama konusunda darp raporu verilmiş nedense derken bana hakeret den 9 ay tehditden 6 ay toplamda 15 ay hapis cezası verildi tebligat geldi ben girdi cıktı yaptım sonra denetim serbestimden hafta 4 gün imzaya ve bi kamuda 4 saatlik çalışma verdiler ben sigortalı çalışan biri olunca kamu hizmeti iptal ve haftada 4 gün imza vardı takriben 4 ay sürdü ve ceza toplam sürem 1 sene derken benim isim iptal olunca beni camiye verdiler şuan 12 gün oldu camiye hizmet vereli yalnız sıkıntım şimdi sabah 8 öğlen 12 de bitiyor ama ben çalışamayınca zorluk cekiyom ben bi dilekçe vermek istiyorum yani yukumlulugume beratına diye nasıl bir dilekçe ve nereye vercem böyle bi imkan varmıdır

Başa dön tuşu
Ara